Doodlopende wegen 

2 november 2018

In Oosterwold ontstaat op een organische manier een netwerk van kavelwegen waarbij de kavelweg de ontwikkeling van de kavels volgt. Dat kan ook aan meer zijden van een kavel zijn. Zie Basisinformatie kavelwegen op maakoosterwold.nl. In een aantal gevallen leidt dat tot voorstellen van initiatiefnemers waarbij sprake is van doodlopende wegen. Voor het beoordelen van een dergelijk voorstel wordt gekeken naar de eisen van nood- en hulpdiensten en ontwikkelregels van Oosterwold.

Eisen nood- en hulpdiensten
Vanaf het eerste moment moet de kavelweg voldoen aan de ontwikkelregels van Oosterwold en de eisen van nood- en hulpdiensten. De handreiking bereikbaarheid hulpdiensten is daarbij een handige leidraad. De handreiking is niet specifiek voor Oosterwold, maar voor geheel Flevoland en houdt dus ook rekening met zaken die in Oosterwold niet aan de orde zijn. De eisen richten zich op de fysieke mogelijkheden, niet op financiële en organisatorische aspecten, of kavelgroottes. De eisen zijn samengevat in onderstaand stroomschema.

Ontwikkelregels
In de ontwikkelregels van Oosterwold is opgenomen dat altijd medewerking moet worden verleend aan (toekomstige) buren om te kunnen aansluiten. Dat betekent dat als er nog grond beschikbaar is aansluitend aan de kavel, niet zal worden ingestemd met realisatie van een doodlopende weg en ruimte moet worden gereserveerd voor aansluiting van aangrenzende initiatieven. De reservering op de initiatievenkaart voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (Stichtse Lijn) vormt hierop geen uitzondering, ook daar moet het achterliggende gebied bereikbaar zijn. 
 
Wat betekent dit voor Oosterwold

  • In alle gevallen dienen (kavel)wegen aan de voorschriften van Oosterwold en de eisen van nood- en hulpdiensten te voldoen, zoals breedte, bermen, nutsstroken, bochtstralen en verkeersklasse (belasting van de weg).
  • Als aansluitend aan de kavel nog een kavel kan worden gerealiseerd, kun je de weg niet beëindigen en kan er per definitie geen sprake zijn van een doodlopende weg, anders dan in een tijdelijke situatie.
  • Is het fysiek mogelijk om een doorgaande weg te realiseren, dan kan eveneens geen sprake zijn van een doodlopende weg, anders dan in een tijdelijke situatie.
  • Indien geen sprake is van een van de voorgaande situaties is een doodlopende weg mogelijk onder voorwaarden. In dat geval dient een doodlopende weg te zijn voorzien van een keermogelijkheid. De eisen ten aanzien van maatvoering en belasting van Oosterwold en de nood- en hulpdiensten blijven daarbij onverkort van kracht.
  • De situatie dat ook een keermogelijkheid fysiek niet mogelijk is, is niet van toepassing in Oosterwold, behalve bij (tijdelijke) wegopbrekingen.
  • Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de goedkeuring door nutsbedrijven.