Elke maand blikken duo-regisseurs Jan Lagerweij en Fike van der Burght terug op de afgelopen periode en werpen een blik in de toekomst. Deze maand was het even wennen aan de nieuwe bestuurders. Zij geven aan meer tijd nodig te hebben voor het nemen van besluiten over o.a. de volgende fase van de doorontwikkeling Oosterwold. Het gebiedsteam staat dicht bij de finish en hoopt dat de besluitvorming niet al te lang op zich laat wachten.

”Hai Jan, nieuwe wethouders nieuwe rondes. We hebben het in ons werkende leven al vaker meegemaakt maar ik vind het toch altijd even wennen aan nieuwe bestuurders. Julius Lindenbergh wethouder Oosterwold in Almere en Helmut Hermans in Zeewolde, stappen niet zomaar in de schoenen van hun voorgangers. Ze hebben in het Bestuurlijk Overleg Oosterwold aangekondigd meer tijd te willen nemen voor de besluitvorming over de volgende fase. Het afvalwater dossier, de lessen uit het eerste gebied en de vraag van het ministerie van BZK om meer woningen te bouwen in Oosterwold, leiden voor hen als nieuwe bestuurders voor Oosterwold tot een pas op de plaats. Jan wat vind jij daar eigenlijk van?”

Jan: ”Tja, als opdrachtnemer moeten wij meebewegen met bestuurders maar het was ten opzichte van wat we hebben gedaan en waar wij nu staan, wel even slikken. Vanaf januari dit jaar hebben we met veel betrokkenen gesprekken gevoerd, onderzoeken uitgezet en een enquête onder bewoners gehouden. Met ons team hebben we uitwerking gegeven aan de opdracht, zoals opgenomen in de besluiten van de gemeenteraden van Almere en Zeewolde na de evaluatie. Die opdracht is een ontwikkelstrategie op te stellen gebaseerd op voortgang van een organische gebiedsontwikkeling, dus zonder blauwdruk of masterplan. Met veel ruimte voor de inbreng van de initiatiefnemers. Met dat als vertrekpunt stellen we diverse aanpassingen voor zoals meer regie van de overheid op de ruimtelijke basisstructuur en een groter ondersteuningsaanbod aan initiatiefnemers. Hiermee staan wij dicht bij de finish van ons proces van doorontwikkeling. Hoe denk jij Fike dat het nu verder gaat met de besluitvorming over de ontwikkelstrategie en de aanpassing van de spelregels op basis van de ervaringen in deel 1? ”

Fike: ”Het is nog zoeken wanneer het pakket aan voorstellen en besluiten naar de gemeenteraden kan. Zeker nu afgesproken is dat de raad van Almere eerst besluiten gaat nemen over het afvalwater en de aanleg van riolering in de bestaande buurten van Oosterwold. Weet je trouwens Jan, dat 111 mensen de informatiebijeenkomst in het stadhuis over het afvalwater hebben bijgewoond en dat nog eens meer dan honderd toeschouwers thuis hebben meegekeken? ”

Jan: ”Ja, het geeft aan hoe de gemeentelijke invulling van de zorgplicht de gemoederen bezighoudt. Het is ook ingrijpend voor mensen individueel en op buurtniveau. Maar ook voor ons team, dat ontzettend moet buffelen met alle vraagstukken die op ons afkomen. Dit is ook een aspect van organisch ontwikkelen. Het is veel onvoorspelbaarder dan bij een “gewone” gebiedsontwikkeling, waar je vooraf veel beter kunt inschatten wat je te wachten staat; maar ook minder vrijheid hebt voor een eigen invulling. Toch hoop ik dat de besluitvorming over de doorontwikkeling van Oosterwold en over de vraag wanneer, waar en hoe in deel 2 te starten niet te lang op zich laat wachten. We zullen zien!”