Elke maand kijken duo-regisseurs Jan Lagerweij en Fike van der Burght terug op de afgelopen periode en werpen een blik in de toekomst. De afgelopen periode heeft de raad zich vaak over het afvalwaterdossier gebogen. De wethouder wil nu eerst alle vraagstukken rond de verantwoordelijkheid van de gemeente in kaart gebracht zien. Dat betekent dat de besluitvorming over het vervolg van Oosterwold opschuift. Eerst moeten we de basis goed op orde hebben in deel 1.

Hoi Jan, wat gebeurt er veel in en rond Oosterwold. Minstens zesmaal heeft de Almeerse raad zich in oktober en november 2022 gebogen over het afvalwater in Oosterwold. Het is een complex vraagstuk waar raadsleden veel vragen over hadden en moties over indienden. Een daarvan is een motie van afkeuring van de PvdA over de vraag waarom voorgaande collegebesturen niet eerder hebben ingegrepen. Die vraag snap ik wel. Een paar jaar geleden was het oprechte geloof dat met medewerking van provincie en waterschap, een alternatieve weg gevonden kon worden om de afvalwaterbehandeling door bewoners te laten organiseren. Dat paste in de visie van een zelfvoorzienend, circulair en duurzaam Oosterwold. Nu blijkt dat de wetgeving daar geen ruimte voor biedt. Het laatste woord over het afvalwatervraagstuk is voorlopig nog niet gezegd. Het legt een groot beslag op onze organisatie. Hoe kijk jij daar tegenaan Jan?  

Ja Fike, de impact van het afvalwater is voor bestuurders, voor de gebiedsorganisatie maar vooral voor bewoners groot. Wethouder Lindenbergh heeft inmiddels gevraagd om een quickscan om op te sporen of er nog meer vergelijkbare zaken zijn die zorgen moeten baren. Bijvoorbeeld de kavelwegen, het grond- en hemelwater of de doorwaadbare zones. De wethouder wil  alle vraagstukken rond de verantwoordelijkheid van de gemeente in kaart gebracht zien. Dat betekent dat de besluitvorming over het vervolg van Oosterwold opschuift. Eerst moeten we een goed beeld hebben van alle zorgplichten van de gemeente en de geleerde lessen vanuit het eerste deelgebied Oosterwold voordat de ontwikkelstrategie van deel 2 aan bod komt. De wethouder en met hem de andere bestuurders van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold, willen eerst de basis goed op orde hebben.  

Jan, daar zijn we toch vanaf januari mee bezig geweest? We hebben vele gesprekken gevoerd met bewoners, grondeigenaren en andere betrokkenen om lering te trekken uit de ervaringen van het eerste deelgebied van Oosterwold. Dat heeft geleid tot voorstellen om de oorspronkelijke opzet van Oosterwold aan te passen met behoud van zoveel mogelijk vrijheid van de initiatiefnemers en het groene karakter. Ook voor het nog te ontwikkelen gebied binnen deelgebied 1. De voorstellen gaan over stadslandbouw, betaalbare woningbouw, voorzieningen, het uitgifteproces en nog veel meer. Allemaal voorstellen voor verbeteringen waar het nu moeizaam of niet goed loopt. De vier leesgroepen van bewoners en ontwikkelaars die we deze maand gevraagd hebben om commentaar, waren behoorlijk positief. Er lijkt draagvlak om in elk geval in deel 1 de aanpassingen door te voeren. En laten we niet vergeten dat er ook heel veel goed gaat, wij spreken veel bewoners die heel trots en tevreden zijn met het wonen in Oosterwold.  

Ja Fike, ik hoop dat we binnenkort meer kunnen besluiten over de voorstellen voor deel 1. Voor de nog beschikbare percelen in deel 1 zou het goed zijn om de nieuwe inzichten al toe te kunnen passen. Voor deel 2 van Oosterwold spelen er ook nog andere zaken. In het kader van de woningcrisis heeft minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aan de bestuurders van Almere, Zeewolde en provincie gevraagd om gezamenlijk te onderzoeken of in deel 2 Oosterwold 5.000 woningen extra gebouwd kunnen worden. Dus 15.000 in plaats van de nu geplande 10.000 woningen. We zijn nu bezig daarvoor een goede onderzoeksvraag te formuleren. Wat betekent de ophoging van het woningbouwprogramma voor de bereikbaarheid, het voorzieningenniveau, de energievoorziening en het effect op andere gebiedsontwikkelingen? En ondertussen zijn we ook nog bezig met vier bezwaren tegen het herziene bestemmingsplan. Deze bezwaren gaan over uiteenlopende zaken en worden in de loop van 2023 (hopelijk snel!) behandeld door de Raad van State.  

Jan Lagerweij en Fike van der Burght