Collectieven op een rijtje

Naast de vele individuele initiatieven voor een kavel in Oosterwold, is er in toenemende mate ook belangstelling van Collectieven om gezamenlijk een project in Oosterwold te realiseren. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Dat varieert van familieleden en vriendengroepen tot mensen die reageren op een aanbod van een ontwikkelaar of makelaar als min of meer kant en klaar product. Al deze vormen werden tot nu toe aangeduid als “Collectief”. Voor het aanmelden als Collectief kunnen er goede redenen zijn. Bijvoorbeeld een gezamenlijke opvatting over hoe je samen wilt wonen en leven, schaalvoordelen of het kiezen voor een project waarin veel zaken al voor je geregeld zijn door een ontwikkelaar of adviseur.

Regeling
Als CPO kunnen worden aangemerkt projecten

 • die 1 bouwwerk omvatten met meerdere woningen (2/1 kap, rij of gestapeld) plus eventuele bijgebouwen (geen woningen). Vrijstaande woningen zijn daarbij automatisch een individueel initiatief
 • waarvan de wervende partij zelf deel uitmaakt van de eindgebruikers
 • waarvan vaststaat dat de initiatiefnemers zelf gezamenlijk opdrachtgever zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling en de bouw van het project.

Deelnemers en wisselingen

 • Voor alle deelnemers geldt de eindgebruikersregeling. Als je als collectief optreedt, maken we de afspraken met alle eindgebruikers gezamenlijk en niet met bijvoorbeeld een ontwikkelaar of adviseur.
 • Bij start dient ieder collectief een intakeformulier in te sturen en een informatiebijeenkomst bij te wonen van de gebiedsregisseur.
 • Ieder collectief wijst een van de deelnemers aan als contactpersoon.
 • Bij intake dienen alle beoogde deelnemers bekend te zijn.
 • Voor het zetten van een stip dient tenminste 50% van de deelnemers de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond.
 • De maximale omvang van een initiatief komt vast te staan bij de aanmelding, de definitieve kavelgrootte bij de intentieovereenkomst, het definitieve aantal woningen bij de Anterieure Overeenkomst en de definitieve samenstelling bij de koopovereenkomst.
 • Gedurende de periode van intake tot de koopovereenkomst mag sprake zijn van wisselingen voor maximaal 50% van de deelnemers.
 • Bij wisselingen gaan alle voorwaarden ongewijzigd over naar de nieuwe deelnemer met inbegrip van de termijnen uit gesloten overeenkomsten.
 • Het zoeken van een vervanger(s) mag niet leiden tot overschrijding van de maximale termijnen.
 • Bij het sluiten van de koopovereenkomst dienen alle deelnemers de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond.
 • Na koopovereenkomst geen wissel meer op grond van zelfbewoningseis.
 • Inschrijven door een deelnemer bij meerdere collectieven is niet mogelijk. Alleen de meest recente inschrijving wordt in aanmerking genomen.
 • Een CPO heeft een aaneengesloten roodkavel. De reservering van 2 meter voor fiets- en voetpaden (openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone) komt rond de totale kavel te liggen.
 • Later vergunningsvrij bijbouwen is in de praktijk bij collectieven vrijwel onmogelijk. Bij een collectief wordt 1 gebouw als hoofdgebouw aangemerkt en de overige gebouwen als bijgebouw. Deze tellen mee bij de maximale bij te bouwen ruimte (maximaal 90 m2 plus 10% van het bebouwingsgebied met een maximum van 150 m2 BVO). Ook moeten afspraken worden gemaakt welke deelnemer gebruik mag maken van een eventuele extra bouwmogelijkheid van de totale collectieve kavel.

Uitzonderingen eindgebruikersregeling
Basis voor alle overeenkomsten in Oosterwold is de eindgebruikersfilosofie. De eindgebruikersregeling kent 3 uitzonderingen:

  • Sociale huurwoningen conform de gemeentelijke huisvestingsverordening;
  • Projecten waarbij wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (intramurale zorg conform de Wet Langdurige Zorg, > ZZP ¾);
  • Ontwikkelingen op gronden van derden.