Mensen maken Oosterwold! Vanuit dit principe krijgen bewoners alle ruimte om zelf de ontwikkeling van het gebied ter hand te nemen. Daar past een terughoudende opstelling van de gemeente bij. Dat geldt ook voor de handhaving. In de praktijk leidt dit soms tot vragen, dilemma’s en onbedoelde uitkomsten.

Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren:

Bij de bouw van woningen blijft soms bouwafval achter, dat niet op het kavel zelf ligt maar in de omgeving. Hoe zorgen we dat het gebied niet verrommelt? En dat er geen onbedoelde schade aan het milieu ontstaat?

Iedere inwoner van Oosterwold kent het uitgangspunt dat aan de kanten van de kavel waar geen weg ligt, ten minste twee meter wordt gereserveerd voor fiets- en voetpaden (openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone). In de praktijk blijkt deze reservering voor fietsers en wandelaars soms te wensen over te laten. De publiek toegankelijke zones groeien dicht, een plank over een sloot ontbreekt. Is dat een probleem? En zo ja, wat zouden we daar aan moeten doen?

Stadslandbouw is een belangrijk inrichtingsprincipe in Oosterwold. Er is ook een productiedoelstelling aan gekoppeld. Maar hoe moet die precies worden ingevuld? En wie ziet erop toe dat deze afspraak ook echt wordt nageleefd? Vinden bewoners het een probleem als niet iedereen zich daaraan houdt? Hoe zouden we daarmee om kunnen gaan?

Deze voorbeelden laten zien dat de spelregels en principes die voor Oosterwold zijn opgesteld niet altijd in de praktijk nageleefd worden. Is handhaving dan gewenst? En wie is daarvoor aan zet? In hoeverre hebben bewoners zelf behoefte aan handhaving van de spelregels? En welke rol zien zij daarbij weggelegd voor de gemeente?

In opdracht van de gemeente Almere verricht bureau AEF momenteel onderzoek naar de vraag hoe Almere haar handhavingsrol in zou moeten richten, met respect voor de ontwikkelprincipes die voor Oosterwold zijn opgesteld. De gemeente realiseert zich dat zij met een actieve opstelling treedt in de ruimte van bewoners om ontwikkeling en beheer zelf invulling te geven. Tegelijkertijd staat de gemeente voor de vraag hoe terughoudend zij kan en mag zijn als collectieve belangen in het geding zijn, of als veiligheid of gezondheid onder druk staan.

Over deze vragen willen wij als onderzoekers graag met bewoners in gesprek. Daartoe organiseren wij twee gespreksavonden. De opzet van beide avonden is gelijk. Je bent van harte uitgenodigd om één van beide avonden bij te wonen. De uitkomsten worden worden betrokken bij ons rapport en advies aan de gemeente Almere over de vraag hoe de gemeente haar handhavingsrol in zou kunnen vullen in Oosterwold.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 28 mei, van 19.30 – 21.30 uur, Paradijsvogelbosje, Doctor Frederik Van Eedenweg 12, Oosterwold (Almere-Hout)
  • Maandag 3 juni, van 19.30 – 21.30 uur, debouwbieb, August Compteweg 15, Oosterwold (Almere-Hout)

Aanmelden:

Je bent van harte welkom deel te nemen aan één van beide bijeenkomsten. Per bijeenkomst kunnen maximaal 15 personen deelnemen, zodat we iedere deelnemer actief in het gesprek kunnen betrekken.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan Ivo van Duijneveldt (AEF) via ivo@aef.nl.