Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om een Beschermd Wonen Plus voorziening in veld J te ontwikkelen.

Tijdens de politieke markt van 8 en 15 februari 2024 heeft de raad gesproken over de criteria en locatiekeuze voor een Beschermd Wonen Plus. In de eerste vergadering uitten zes inwoners van Oosterwold hun bezorgdheid over het voorstel van de gemeenteraad, met name over het proces van afweging van criteria en locatiekeuze. De raad sprak vervolgens met vertegenwoordigers van het Leger des Heils en Kwintes. Hoewel de oorspronkelijke intentie was om alleen de criteria voor locaties te bespreken, bleek dit moeilijk te scheiden van de voorgestelde locatiekeuze voor Oosterwold zelf. Beide bijeenkomsten zijn via onderstaande link terug te zien:

Bijeenkomst 8 februari Gemeente Almere – Raadszaal 

Bijeenkomst 15 februari Gemeente Almere – Raadszaal

Sommige raadsleden dienden een amendement in om niet tegelijkertijd een besluit te nemen over zowel de criteria als de locatiekeuze. In de vergadering van 15 februari werden de uitgangspunten en criteria voor de voorziening verder besproken, waarbij raadsleden vragen konden stellen aan wethouder Froukje de Jonge. Deze vragen gingen onder meer over vervoer, nabijheid van scholen en infrastructuur. De wethouder gaf aan de consequenties van het nu niet kiezen van een locatie te onderzoeken. 

De wethouder beloofde ook op korte termijn een overzicht te verstrekken aan de raad, waarin per mogelijke locatie scores op de criteria worden gegeven, om zo transparantie te bieden over de afwegingen. Het is echter nog niet bekend of dit overzicht ook voor inwoners beschikbaar zal zijn. 

Niet alle raadsleden hebben hun vragen kunnen stellen. Dit onderwerp wordt opnieuw besproken tijdens de politieke markt van 7 maart. Raadsleden kunnen dan hun resterende vragen stellen en hun mening geven.

De raadsvergaderingen zijn terug te kijken op almere.notubiz.nl/. Je kan tijdens de politieke markt inspreken bij de gemeenteraad om de politiek van je standpunt te proberen te overtuigen. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl. Dit kan tot uiterlijk 12:00 uur van de dag van de vergadering.

Wat is Beschermd Wonen Plus?

Er is een groep van personen die nu woont in de Domus van het Leger des Heils aan de Spoordreef voor wie de verhuizing naar Almere Poort onvoldoende verbetering is. Zij zijn gebaat bij een meer prikkelarme omgeving, waar dagbesteding, begeleiding en huisvesting zijn gecombineerd in een voorziening. Dit noemen we een ‘Beschermd Wonen Plus’ voorziening. 

In de afgelopen jaren is door de gemeente, samen met het Leger des Heils, Kwintes en GoedeStede onderzocht hoe en waar deze groep het best kan worden gehuisvest. Hiervoor zijn 29 locaties in beeld gekomen. Een plek aan de Hippias van Elisweg in Oosterwold is volgens het college de meest geschikte locatie. 

Meer informatie over beschermd wonen lees je op Beschermd wonen plus | Almere. De raadsvergaderingen zijn terug te kijken op almere.notubiz.nl/. Je kan tijdens een politieke markt inspreken bij de gemeenteraad om de politiek van je standpunt te proberen te overtuigen. Aanmelden kan via raadsgriffie@almere.nl. Dit kan tot uiterlijk 12:00 uur van de dag van de vergadering.