Het collectieve archeologische onderzoek is nog steeds in volle gang. Gelukkig hebben we de achterstand grotendeels kunnen inlopen. Deze achterstand was in de afgelopen maanden opgelopen door de slechte toegankelijkheid van de terreinen als gevolg van slecht weer.

Om het veldwerk nog voor het zaaiseizoen te kunnen afronden heeft EARTH er voor gekozen al haar capaciteit in te zetten op het veldwerk. Dit betekent dat op een groot deel van de velden de 3e fase van het archeologisch onderzoek in volle gang is of zelfs al is uitgevoerd, terwijl wij jullie nog niet hebben geïnformeerd over de resultaten van de 2e fase van het archeologisch onderzoek.

Dit zijn de onderzoeksresultaten 2e fase voor de velden A, B, C, E, F, G, H en I. Op de niet gemarkeerde delen is geen aanvullend onderzoek meer nodig. Voor deze delen kan al een aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Hiervoor laat de afdeling archeologie van de gemeente aan de plantoetsers weten dat aan de onderzoeksplicht archeologie is voldaan.

Helaas zijn voor de velden D en J nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar. Voor veld D verwachten we de resultaten van de 2e fase van het onderzoek op korte termijn, zodat we weten voor welke delen van het gebied nog aanvullend (3e fase) onderzoek moet plaatsvinden en voor welke delen dat niet het geval is. Voor de delen van veld D die niet meer verpacht zijn aan Erf BV wordt het veldwerk voor de 3e fase van het archeologisch onderzoek nog voor de zomer uitgevoerd. De resultaten verwachten we in augustus 2018.

Voor veld J is de eerste fase van het onderzoek in volle gang zodat dit onderzoek nog voor het inzaaien van de spruitjes kan plaatsvinden. De 2e fase van het onderzoek vindt plaats na de oogst in oktober 2018. Ook voor dit veld geldt dat een klein deel al uit pacht is genomen. Voor dit deel kan het veldwerk nog voor de zomer worden afgerond waarna de resultaten in augustus worden aangeleverd. Hier vind je de actuele planning.

Op het moment dat EARTH de resultaten oplevert aan de gemeente, heeft de gemeente nog enkele weken nodig om de resultaten te beoordelen en verwerken.

Archeologie
Consequenties van resultaten
De resultaten hebben de volgende consequenties:

 • Initiatiefnemers met een groene stip hebben nog veel vrijheid:
  • overgaan tot het sluiten van een intentieovereenkomst met het risico dat er een archeologische vindplaats wordt aangetroffen waar rekening mee moet worden gehouden in de plannen;
  • resultaten van de 3e fase van het archeologisch onderzoek afwachten en dan pas een definitieve kavel intekenen, waarbij het mogelijk wordt om rekening te houden met de vindplaatsen en deze in te passen;
  • Verplaatsen naar een plek waar geen aanvullend onderzoek meer nodig is.  
 • Voor initiatiefnemers met een intentieovereenkomst en initiatiefnemers met een anterieure overeenkomst in de gebieden waar een 3e fase onderzoek moet plaatsvinden, geldt het volgende:
  • resultaten van de 3e fase van het archeologisch onderzoek afwachten en de vindplaats inpassen in het ontwikkelplan voor de kavel waarvoor een overeenkomst is gesloten;
  • Verplaatsen naar een plek waar geen aanvullend onderzoek meer nodig is. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Kosten onderzoek
De kosten voor het archeologisch onderzoek worden afgerekend met de initiatiefnemer die de kavel koopt op basis van een vaste prijs per m2. Eerder lieten we weten dat het zal gaan om een bedrag van € 0,80 – € 1,00 per m2 terreinoppervlak. Er is op dit moment geen aanleiding om deze prijs aan te passen. De definitieve prijs per m2 kan pas worden vastgesteld na afronding van het complete onderzoek. De verwachting is dat dat begin 2019 zal zijn. Initiatiefnemers die voor die tijd een collectief onderzochte en vrijgegeven kavel kopen, rekenen de kosten voor het archeologisch onderzoek af in twee delen:

 • Bij het notarieel transport rekenen we een bedrag af gebaseerd op de onderkant van de bandbreedte: € 0,80/m2;

Na afronding van het archeologisch onderzoek wordt de definitieve prijs per m2 vastgesteld en ontvangt deze groep een aanvullende factuur.