Windpark Zeewolde

De windvereniging Zeewolde is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken bezig met het realiseren van een windpark, onder andere langs de A27. Zie voor meer informatie de landelijke website rvo.nl

De provincie Flevoland heeft samen met de gemeenten Zeewolde en Almere de plaatsingszones bepaald en vastgelegd in een regionaal windplan. De windturbines komen langs de snelweg om de milieucontouren te combineren. Zie voor meer informatie: flevoland.nl

De windvereniging Zeewolde maakt financiële participatie mogelijk zodat de lusten en lasten van het nieuwe windpark verdeeld worden. 

Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

In juli 2016 heeft het bevoegd gezag (ministerie van Economische Zaken) een voorbereidingsbesluit genomen om de opstelling van de windmolens langs de bocht A27 mogelijk te maken. Uit het voorontwerp Rijksinpassingsplan blijkt dat de slagschaduwcontour van de windmolens in de lijnopstelling langs de A27 verder reikt verder dan het gebied waar het eerste voorbereidingsbesluit voor geldt.

De gemeente Almere en gemeente Zeewolde hebben op 24 november 2016 een gezamenlijke reactie opgesteld op het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde.

Besluit voorbereiding windpark Zeewolde

Reactie voorontwerp windpark Zeewolde brief aan ministerie EZ

Het ministerie van EZ heeft in december 2017 een tweede voorbereidingsbesluit genomen. Bestaande initiatiefnemers binnen de slagschaduwcontour met een intentie- of anterieure overeenkomst op rijksgrond van voor 10 november 2016 worden uitgezonderd van dit voorbereidingsbesluit. Het nieuwe windpark moet rekening houden met deze initiatieven.

Nieuwe initiatieven binnen de slagschaduwcontouren moeten maatregelen treffen aan hun woning wanneer er meer slagschaduw in hun woning optreedt dan wettelijk gezien mag (5,5 uur per jaar). Te denken valt aan de positie van ramen in de gevel. Hiervoor is een beslisboom slagschaduw opgesteld. Deze dient ter aanvulling op het bestemmingsplan Oosterwold die wordt gehanteerd bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Zie de slagschaduwkaart met maximale contouren hieronder.

Kaart slagschaduw windmolenpark Zeewolde

Nieuwsbrief voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

Slagschaduwkaart voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

De raadsbrief met uitgebreidere informatie welke het college hierover heeft verstuurd, staat hier.

Het Rijksinpassingsplan

Het Rijksinpassingsplan voor Windpark Zeewolde is op 14 augustus 2017 vastgesteld. Zie ruimtelijkeplannen.nl. De gemeente Almere toetst de aanvragen voor een omgevingsvergunning aan de regels die gelden voor het bouwen in de nabijheid van een windpark. Alle initiatiefnemers die voor 10 november 2016 – de datum waarop de slagschaduwcontouren werden gepubliceerd – een intentie en/of anterieure overeenkomst hebben gesloten, hoeven geen rekening te houden met het windpark. Voor hen worden molens op afgesproken tijden stilgezet om er zo voor te zorgen dat de overlast door slagschaduw op hun woningen de wettelijke norm niet overschrijdt.

In het Rijksinpassingsplan zijn beslisbomen opgenomen voor slagschaduw en geluid. Hiermee kunnen initiatiefnemers vaststellen of zij in hun plannen rekening moeten houden met slagschaduw en geluid van de windmolens. Als dat het geval is, moeten initiatiefnemers met een slagschaduwhinderonderzoek aantonen dat zij deze overlast door maatregelen terug kunnen brengen tot de wettelijke norm.