Waterplan en watervergunning

In Oosterwold zorgen initiatiefnemers zelf voor de afvalwaterzuivering en waterberging. Initiatiefnemers vragen bij het Waterschap Zuiderzeeland een vergunning aan voor waterberging en doen melding van lozing van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater. Het afvalwater dat geloosd wordt op sloten en watergangen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dit om te zorgen voor schoon water, wat belangrijk is voor mens en natuur.
Het waterschap geeft een beschikking af, waarin een vergunning voor de waterberging en zogeheten maatwerkvoorschriften voor de lozing op oppervlaktewater zijn opgenomen. Het waterschap vergunt voor dat laatste geen specifiek systeem, maar stelt lozingseisen waarop uiteindelijk ook wordt gehandhaafd. Deze voorschriften komen overeen met de specificaties voor een IBA3b. Op de website van Waterschap Zuiderzeeland lees je meer over het opstellen van het waterplan en het aanvragen van de watervergunning.


Onderzoek individuele behandeling afvalwater (IBA)

Bij (twee) controlerondes door het Waterschap bleek dat veel IBA’s (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen. De gebiedsorganisatie Oosterwold heeft zomer 2018 het CEW (Centre of Expertise Watertechnology; www.cew-leeuwarden.nl) ingeschakeld om in samenwerking met de betreffende initiatiefnemers en hun leveranciers onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de geconstateerde overschrijdingen bij de betreffende installaties.
Het onderzoek is inmiddels afgerond. De conclusies van het onderzoek worden verwerkt in een rapportage en gedeeld met de betreffende initiatiefnemer, samen met een advies inzake mogelijke oplossingen. Deze oplossingen kunnen betrekking hebben op de technologie, de wijze van aanleg, eventuele gebreken, gebruikersgedrag en beheer- en onderhoudsaspecten. De initiatiefnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn afvalwaterbehandeling. Dat betekent dat de initiatiefnemer op basis van de bevindingen en conclusies van het CEW, samen met de leverancier zorg dient te dragen voor zodanige aanpassingen dat wordt voldaan aan de eisen van het Waterschap.

 

 Afvalwater