Waterplan en watervergunning

In Oosterwold zorgen initiatiefnemers zelf voor de afvalwaterzuivering en waterberging. Initiatiefnemers vragen bij het Waterschap Zuiderzeeland een vergunning aan voor waterberging en doen melding van lozing van huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater. Het afvalwater dat geloosd wordt op sloten en watergangen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Dit om te zorgen voor schoon water, wat belangrijk is voor mens en natuur.
Het waterschap geeft een beschikking af, waarin een vergunning voor de waterberging en zogeheten maatwerkvoorschriften voor de lozing op oppervlaktewater zijn opgenomen. Het waterschap vergunt voor dat laatste geen specifiek systeem, maar stelt lozingseisen waarop uiteindelijk ook wordt gehandhaafd. Deze voorschriften komen overeen met de specificaties voor een IBA3b. Op de website van Waterschap Zuiderzeeland lees je meer over het opstellen van het waterplan en het aanvragen van de watervergunning.


Onderzoek individuele behandeling afvalwater (IBA)

Bij (twee) controlerondes door het waterschap is gebleken dat veel IBA’s (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen. De eigenaren van de betreffende installaties hebben hiervoor inmiddels een brief ontvangen van het waterschap. In de betreffende brief biedt de gebiedsorganisatie Oosterwold aan om initiatiefnemers die te maken hebben met overschrijding van de lozingsnormen te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om dit te verhelpen.

Concreet betekent dit dat een opdracht is verstrekt aan het CEW (Centre of Expertise Watertechnology; www.cew-leeuwarden.nl) om in de komende periode de volgende stappen te ondernemen:

  1. Het in samenwerking met initiatiefnemers en hun leveranciers uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de geconstateerde overschrijdingen bij de betreffende installaties. Dit gaat niet alleen om de systeemkeuze, maar ook om de wijze van aanleg, het feitelijk gebruik en het onderhoud en beheer.
  2. Het aandragen van oplossingen ter voorkoming van herhaling van de overschrijdingen.
  3. Het delen van de opgedane kennis.

Het CEW is te bereiken via het mailadres: oosterwold@cew-leeuwarden.nl. 

NB: het onderzoek is alleen bedoeld voor initiatiefnemers die een brief hebben ontvangen van het waterschap waarin zij worden geïnformeerd over de overschrijding van de lozingsnormen. Deelname aan het onderzoek is kosteloos.

 

Aanpak:
Voor de uitvoering van het onderzoek is uiteraard jouw medewerking een voorwaarde. De aanpak bestaat uit de volgende stappen:

Stap Onderwerp Beschrijving Acties initiatiefnemer en CEW Planning
1 Basisinfo Ter voorbereiding van het onderzoek vragen we de initiatiefnemer informatie aan te leveren over de installatie en het gebruik. Hiervoor is een standaard vragenlijst beschikbaar. Deze kun je downloaden en ingevuld mailen naar: oosterwold@cew-leeuwarden.nl. Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst ontvang je een ontvangstbevestiging. Je kunt het insturen van de vragenlijst daarmee beschouwen als aanmelding voor deelname aan het onderzoek. Initiatiefnemer
– Downloaden vragenlijst
– Invullen vragenlijst
– Mailen ingevulde vragenlijst naar: oosterwold@cew-leeuwarden.nl      


CEW

– Verzenden ontvangstbevestiging

 

Vanaf 27 juli 2018NB: alleen volledig ingevulde vragenlijsten worden in behandeling genomen
2 Vragenlijst Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de volledig ingevulde vragenlijst wordt contact met je opgenomen in verband met een onderzoek op locatie en het nemen van monsters. In de vragenlijst word je gevraagd aan te geven wanneer je niet beschikbaar bent. CEW
– Verwerking vragenlijsten
– Planning dataonderzoek en monstername
Vanaf 6 augustus 2018
3 Locatieonderzoek en monstername Uitvoering van het locatieonderzoek vindt geclusterd plaats in een aaneengesloten periode van 20 augustus tot 15 september.Bij dit onderzoek dien je zelf aanwezig te zijn, evenals jouw leverancier voor het geven van eventuele toelichting. Initiatiefnemer
– Zorgdragen voor de bereikbaarheid van de installatie ten tijde van het onderzoek
– Aanwezigheid
– Zorgdragen voor aanwezigheid van de betreffende leverancier
– Beschikbaar hebben van (afschriften van) documentatie van de installatie
 

 CEW
– Onderzoek
– Monsternames

Tot 15 september 2018NB: de aanwezigheid van de leverancier is noodzakelijk bij het locatie-onderzoek.
4 Analyse CEW beoordeelt de verkregen informatie uit de vragenlijsten, het onderzoek ter plaatse en de monsters en vertaalt dit naar conclusies over oorzaken van de overschrijdingen en oplossingsrichtingen om deze overschrijdingen te voorkomen. Deze oplossingen kunnen betrekking hebben op de technologie, de wijze van aanleg, eventuele gebreken, gebruikersgedrag en beheer- en onderhoudsaspecten.
Deze stap wordt afgerond met een presentatie van de voorlopige resultaten. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Initiatiefnemer
– Geen
 

 CEW
– Analyse en beoordeling, uitwerking oplossingsrichtingen
– Verzenden uitnodiging info-bijeenkomst
– Presentatie voorlopige resultaten  

September 2018
5 Rapportage De conclusies van het onderzoek worden verwerkt in een rapportage en gedeeld met de betreffende initiatiefnemer, samen met een advies inzake mogelijke oplossingen.
Daarnaast verwerkt CEW de resultaten in een presentatie en rapportage welke kan dienen als informatieverstrekking voor nieuwe initiatiefnemers.    * de ruwe basisgegevens per initiatiefnemer worden, vooruitlopend op de definitieve rapportage, uiterlijk in de tweede helft van september verstrekt aan de betreffende initiatiefnemer.
Initiatiefnemer
Indien van toepassing:
– overleg met leverancier over oplossingen c.q. aanpassingen
  

CEW
– Presentatie resultaten
– Eindrapportage  

Oktober 2018*
6 Uitvoering De initiatiefnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste werking van zijn afvalwaterbehandeling. Dat betekent dat je op basis van de bevindingen en conclusies van het CEW, samen met de leverancier zorg dient te dragen voor zodanige aanpassingen dat wordt voldaan aan de eisen van het waterschap. Initiatiefnemer
– In samenwerking met de leverancier zorgdragen voor uitvoering van zodanige maatregelen dat wordt voldaan aan de eisen van het waterschap
– Verstrekken overzicht uitgevoerde maatregelen
Oktober / november 2018

 Afvalwater