Wat kost een kavel?

In Oosterwold hanteren we verschillende prijzen voor de verschillende kaveltypes. Naast de grondprijs betaal je ook een exploitatiebijdrage. Een nieuwe grondprijswijziging gaat in per 1 januari 2020. 

 

Grondprijs 2019

Per 4 februari 2019 heeft het bestuurlijk overleg Oosterwold de nieuwe marktwaarde voor de kavels in Oosterwold vastgesteld. Deze marktwaarde is de optelsom van de grondwaarde en de exploitatiebijdrage en gaat per direct in voor alle initiatiefnemers in Oosterwold die nog geen intentieovereenkomst en/of anterieure overeenkomst hebben. Voor initiatiefnemers met een intentieovereenkomst en die verder in het proces zijn is een overgangsregeling vastgesteld.

     
De nieuwe marktwaardes per 4-2-2019 BTW 0%  
Per kaveltype    
1. Standaardkavel Wonen €         74,15*  
2. Standaardkavel Bedrijven €         20,45  
3. Standaardkavel Kantoren €         27,42  
4. Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk €         24,58  
5a. Standaardkavel voorzieningen – commercieel/overig €         36,14  
5b. Standaardkavel voorzieningen – supermarkt €         140,66  
6. Landschapskavel €         28,93  
 7. Landbouwkavel €         28,01  

* De prijs voor een standaard kavel wonen is exclusief de bijdrage voor archeologisch onderzoek. Op dit moment € 0,80 per m2. 

Hertaxatie
Wanneer de marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven is er mogelijkheid tot hertaxatie en wijziging van grondprijzen. Voor de beschikbaarstelling van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf is het voldoen aan Europese regelgeving over staatssteun van groot belang. Om die reden is marktconformiteit een belangrijk uitgangspunt voor Oosterwold. De grondwaarde in Oosterwold wordt vastgesteld aan de hand van de methodiek die ertoe leidt dat de totale investering voor de in Oosterwold te realiseren woning vergelijkbaar is met de vrij op naam waarde van een vergelijkbare woning elders in Almere.

Marktwaarde: grondwaarde + exploitatiebijdrage

De marktwaarde van een kavel is de grondwaarde plus de exploitatiebijdrage. Samen vormen ze een totaalbedrag per vierkante meter voor je kavel. De exploitatiebijdrage brengen we in mindering op de getaxeerde marktwaarde. Dan staat de grondwaarde vast. 

Exploitatiebijdrage

De exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. De actualisatie van de exploitatiebijdrage heeft geen invloed op de marktwaarde. Dit is het totale bedrag dat je per m2 afrekent voor gronden van het RVB. De som van de grondprijs en exploitatiebijdrage blijft in 2019 voor een standaardkavel €74,15.

Per kaveltype Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(pp 2018)
Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(pp 2019)
Standaardkavel Wonen € 12,88 € 13,14
Standaardkavel Bedrijven €  4,98 €  5,08
Standaardkavel Kantoren €  8,59 €  8,76
Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk   € 10,30 € 10,51
Standaardkavel voorzieningen – commercieel € 10,30 € 10,51
Standaardkavel voorzieningen – supermarkt € 10,30 € 10,51
Landbouwkavel €  1,71 €  1,75
Landschapskavel €  3,09 €  3,15
     
     

Waarderingsmethode

De marktwaarde van de grond voor de woningen is bepaald met behulp van de residuele methode. Getaxeerd zijn de (gemiddelde) VON waarde van woningen die in Oosterwold gerealiseerd kunnen worden en de waarde van de overige functies op de kavel. Van deze waarde zijn vervolgens alle kosten afgetrokken die gemaakt moeten worden om de kavel te ontwikkelen. Het resultaat van deze berekening is de marktwaarde.

De waarde van woningen in de regio is in de afgelopen jaren fors gestegen. De bouwkosten zijn minder snel gestegen, waardoor een groot deel van de waardestijging uiteindelijk terecht komt in de stijging van de marktwaarde van de grond. Juist vanwege de relatief lage marktwaardes in Oosterwold is de waardestijging in procentuele zin fors. In euro’s is deze waardestijging echter vergelijkbaar met de waardeontwikkeling van grond in de regio. De taxatie is uitgevoerd door een onafhankelijk beëdigde taxateur.

Overgangsregeling

Het bestuurlijk overleg Oosterwold heeft een overgangsregeling vastgesteld. Deze geldt voor initiatiefnemers die voor 4 februari 2019 een intentieovereenkomst- of anterieure overeenkomst met de gebiedsorganisatie hebben gesloten. Dat wil zeggen dat de gebiedsregisseur schriftelijk akkoord is gegaan met de intentieovereenkomst of de anterieure overeenkomst door beide partijen is ondertekend. Heb je geen overeenkomst dan kun je geen gebruik maken van de overgangsregeling en geldt voor jou de nieuwe marktwaarde. Bij de overgangsregeling hoort een aantal spelregels die we hieronder uitleggen.

Heb je een anterieure overeenkomst?
Initiatiefnemers die 4 februari 2019 al een anterieure overeenkomst hebben kunnen door met hun initiatief onder de met hen overeengekomen voorwaarden.
Let hierbij op de in de overeenkomst genoemde termijnen: als de overdracht van de kavel niet binnen 9 maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt, dan kan de anterieure overeenkomst worden ontbonden door de gebiedsorganisatie. Betaalde exploitatiebijdrages worden niet terug betaald omdat de begeleidingskosten al door de gebiedsorganisatie zijn gemaakt.

Heb je een intentieovereenkomst?
Initiatiefnemers met een intentieovereenkomst voor 4 februari 2019 kunnen hun initiatief realiseren onder de oude grondwaarde, onder voorwaarde dat zij:

  • Uiterlijk 30 april 2019 een goedgekeurd ontwikkelplan hebben en een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de gebiedsorganisatie Oosterwold;
  • Binnen 1 jaar na ondertekening van de anterieure overeenkomst de kavel in eigendom hebben verkregen op basis van een verleende omgevingsvergunning.

De ‘oude’ grondwaarde wordt in de nieuw te sluiten anterieure overeenkomsten per 1-1-2020 geïndexeerd met 2,5%.

Geen BTW op bouwgrond Oosterwold

In Oosterwold verkopen we bouwterrein, per 1 januari 2017 is hiervoor de definitie verruimd door de Belastingdienst. Volgens deze nieuwe definitie moet je btw afrekenen over bouwgrond. In Oosterwold maken wij gebruik van een uitzondering: de zogenoemde 17.4 regeling. Op grond van deze regeling is het btw-percentage op ‘nihil’ gesteld en wordt er geen btw in rekening gebracht. Omdat de grond in Oosterwold wel bouwterrein is, wordt er ook geen overdrachtsbelasting over de grond afgerekend. In de koopovereenkomst is opgenomen dat, mocht op enig moment de fiscus toch overdrachtsbelasting en/of btw vorderen, dit volledig voor rekening is van de koper. De gemeente heeft geen invloed op besluiten die de Belastingdienst hierover neemt, en kan dit risico niet op zich nemen.