Aanvullende vragen en antwoorden afvalwater – periode januari t/m mei 2021

MONITORING IBA’s

1. Gaat een IBA beter functioneren als je het influent aanvult tot 150 liter per persoon per dag?
Je kunt het influent aanvullen maar mag dit mag niet leiden tot uitspoeling van de IBA.

2.  Gaat een IBA beter functioneren als je per dag circa 100 liter water uit een vijver of grondwater door het systeem laat lopen? NB: Een benoemd probleem: het droogvallen van IBA’s bij vakantie wordt hierdoor ondervangen.
Je kunt het influent aanvullen maar dit maar mag niet leiden tot uitspoeling van de IBA.

AANLEG KAVELWEGRIOOL EN GEMEENTELIJK TRANSPORTRIOOL

3. Is het besluit voor aanleg transportriool al genomen en bekrachtigd door de gemeenteraad?
Het besluit is genomen door het bestuurlijk overleg Oosterwold. De gebiedsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. Het besluit wordt op onderdelen zoals riolering ingepast in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

JURIDISCH

4. Mag een bewoner zelf veranderingen aanbrengen aan zijn/haar IBA? Of vervallen dan alle garanties en servicerechten?
Zie je contract met je leverancier.

5. Hoe moet de verbetering van IBA’s wanneer een leverancier zich terugtrekt, of failliet gaat?
Zie je contract met leverancier.

6. Als gebied 1B in Oosterwold op het riool gaat, dan is het experimentele waterzuiveringsgebied in gebied 1A beperkt. Biedt dat ruimte om af te wijken van normen van de vergunning van het waterschap?
Nee we kunnen de normen uit de vergunning alleen maar handhaven door het gebied dat niet verplicht is om aan te sluiten op het riool te beperken tot 1A.

7. Kunnen nieuwe initiatieven een voorkeur voor een IBA in hun vergunning goedgekeurd krijgen, zonder eerst de optie van een kavelwegriool te onderzoeken?
Dat kan zeker in gebied 1A, maar is wellicht niet handig.

8. Komt er in de toekomst één gemeenschappelijk aanspreekpunt voor het oplossen van storingen in het riool, wanneer die ergens tussen de huisaansluiting en de transportriool zitten?
In Fase 1b ligt de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud bij de kavelwegvereniging. In Fase 1a is dat niet bepaald en kan dit nader worden onderzocht.

9. Wat zijn de eisen aan een op te richten ontwikkel- en beheerorganisatie voor opdrachtverlening en organisatie van de aanleg van het kavelwegriool, inclusief aansluitingen?
De eisen zijn behandeld in de werkgroep kavel(weg)riool en door bureau RHDHV onderzocht. Een handreiking hoe je een kavelwegriool aanlegt, wat daarbij komt kijken en wat de kosten zijn wordt t.z.t. opgenomen in het handboek Oosterwold.

WIE BETAALT?

10. Worden in het bestaande gebied 1A in Oosterwold de financiering van het transportriool en de projectkosten betaald uit het kostenverhaal?
De financiering wordt betaald uit de aansluitkosten, dus niet uit het exploitatiekostenverhaal.

11. Wat zijn de risico’s van aanleg van een kavelwegriool vanwege het kruisen van andere leidingen (incl. drainage)? Wie betaalt de kosten bij reparatie in geval van schade?
In Fase 1b ligt de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud bij de kavelwegvereniging. In Fase 1a is dat niet bepaald en kan dit nader worden onderzocht.

ALTERNATIEVE ZUIVERINGSMETHODEN EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

12 In de Bruidsschat van de Omgevingswet staat dat er geen rioolwater mag worden afgevoerd vanuit een septic tank. Betekent dit dat deze optie afvalt? Of regelt de gemeente/het waterschap ontheffing van dit verbod?
Vanuit een septic tank mag niet geloosd worden. Afvoer is afhankelijk van waar je het verder zuivert.

CIRCULARITEIT

13. Beoogd wordt om ook bij decentrale waterzuivering via het riool, het water in het gebied te behouden. Hoe komt het water in droge periodes dan weer bij mijn kavel terecht? Gaat de gemeente of het waterschap de waterstand in de afvoersloten dan kunstmatig ophogen door te pompen?
Voor gebied 1B worden allerlei mogelijkheden van terugleveren van afvalwater bij de lokale zuivering onderzocht (EFRO subsidie).

————————-

N.a.v. de bijeenkomsten voor IBA-eigenaren Oosterwold op 18 november 2020.

VERBETEREN BESTAANDE IBA’S
MONITORING IBA’S
HET WATERSYSTEEM
AANLEG KAVELRIOOL EN GEMEENTELIJK TRANSPORTRIOOL
WIE BETAALT?
ALTERNATIEVE ZUIVERINGSMETHODEN EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
PARTICIPATIE EN HANDBOEK
CONTACT

———————————————————————————————————————

ANTWOORDEN


VERBETEREN BESTAANDE IBA’S

1. Wat zijn de meest voorkomende bronnen van fosfaten en stikstof in de IBA’s?
Dit zijn faeces en urine. Vroeger zat er ook fosfaat in wasmiddelen. Dat is inmiddels verboden. Andere zepen en vaatwasmachinemiddelen kunnen nog wel fosfaat bevatten. Dit is een van de belangrijkste fosfaatbronnen in grijswater (= al het afvalwater van een woning, behalve toiletwater).

2. Hoe zit het met nutriënten in de sloten door IBA’s? I.v.m. KRW (Kaderrichtlijn Water).
Voor de gewenste waterkwaliteit van de KRW moet jouw IBA-systeem, conform je watervergunning, de IBA3b-norm halen. Doordat met de huidige IBA’s veelal niet aan deze norm wordt voldaan is de kans van een verhoogde concentratie van nutriënten in de sloten groter.

3. Worden er minder medicijnresten uit het afvalwater gehaald door een IBA dan bij AWZI?
Zowel een afvalwaterzuivering van het waterschap en een IBA halen medicijnresten beperkt uit het water. De verwijderingspercentages hangen af van het type medicijn en het type IBA. Van Afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) weten we dat gemiddeld circa 60% van de medicijnen wordt verwijderd. Van de IBA’s is dit percentage nog niet bekend, maar dat hier nog winst is te behalen is duidelijk en vraagt dus nader onderzoek, bijvoorbeeld in het Waterlab.

4. Is er ook gemeten op bacteriën verwijdering (E-coli e.a.)?
Het waterschap voert op gebiedsniveau metingen uit op deze stoffen. Dit gebeurt niet per individueel IBA-systeem. Hiervoor zijn in de vergunning ook geen (lozings)normen opgenomen. Momenteel worden de risico’s in beeld gebracht die samenhangen met pathogenen (ziekteverwekkers) in het afvalwater. De resultaten worden begin 2021 verwacht.

5. Wat kan ik aan de bronzijde doen?
Elke leverancier heeft instructies gegeven wat je wel en niet in de IBA of CBA kunt lozen. Dat is tevens een onderdeel van de overeenkomst met de leverancier. Zie Rijksoverheid/wat mag door de wc of gootsteen.

6. Is composteren een optie?
Het composteren kan maar is niet gebruikelijk en weinig voorkomend. Voor het grijze water (douche, was, gootsteen) is een andere oplossing nodig.

7. Wordt nazuivering (bv waterharmonica) geaccepteerd?
Ja, als er sprake is van een (collectieve) nazuiveringsinstallatie waarvan het effluent voldoet aan de norm.

8. Hoe verhoudt nazuivering zich tot het huidige meetpunt?
Het meetpunt is het uiteindelijke punt waar het (na)gezuiverde afvalwater de installatie verlaat.

9. Hoe lang heb ik om mijn IBA werkend te krijgen? Krijg ik na die periode een lozingsverbod?
Als de IBA na 2 jaar nog onvoldoende werkt moet je een alternatieve oplossing vinden en krijg je een lozingsverbod van het waterschap (zie ook alternatieve zuiveringsmethoden en tijdelijke voorzieningen).

10. Wat was de inbreng van de werkgroep waterzuivering en wat heeft LeAF daarmee gedaan?
De onderzoeksmethode is met de werkgroep besproken en aangepast naar aanleiding van de inbreng. Met name het geboden inzicht in de lokale context en de ervaringen van de bewoners tot nu tot was zeer waardevol. De gedeelde monitoringsdata, meegegeven aandachtspunten over de bemonstering en de validatie van gegevens zijn waar van toepassing meegenomen in de werkzaamheden.

11. Welk systeem komt als beste/minst slechte uit de test?
De systemen zijn niet onderling vergeleken. De systemen voldoen wel of niet aan de normering.

12. Konden leveranciers niet zien aankomen dat de IBA’s niet werken? Kan ik mijn leverancier aansprakelijk stellen?
Er is tijdig door het waterschap gesignaleerd dat de IBA’s niet aan de norm voldoen. Daarover zijn de initiatiefnemers die het betreft over geïnformeerd. Je bent als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het voldoende functioneren van je afvalwaterzuivering maar hebt daarover zelf afspraken gemaakt met je leverancier.

13. Waarom verleent het waterschap een watervergunning voor IBA’s die niet werken?
Het waterschap heeft een vergunning verleend voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in oppervlaktewater. In de vergunning zijn lozingsnormen t.b.v. de kwaliteit van het geloosde effluent opgenomen. Dat staat los van de gekozen installatie.

14. Waarom is voor IBA’s gekozen en niet voor een centrale zuivering (riool)?
De keuze voor de innovatie op afvalwaterzuivering volgt uit de ambities van de gebiedsontwikkeling en de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Met de keuze om initiatief te nemen in Oosterwold heb je ook de keuze gemaakt voor het zelf zorgdragen voor het zuiveren van jouw afvalwater overeenkomstig de gestelde lozingseisen. Veel initiatiefnemers hebben ervoor gekozen dit individueel te doen. De mogelijkheid was en is er om de zuivering collectief te regelen. Daar zijn ook voorbeelden van in Oosterwold.

15. Een goede IBA moet verschillende hoeveelheden kunnen verwerken. Mensen verhuizen, krijgen kinderen enz. Je kunt moeilijk je IBA telkens vervangen.
IBA’s behoren te worden gedimensioneerd op de hoeveelheid afvalwater die wordt geproduceerd. Dan werken ze optimaal. Als de belasting verandert, verandert ook de zuiverende werking. Dit is een bekend aandachtspunt bij IBA-systemen en pleit voor modulaire of collectieve systemen.

16. Gaan LeAF en waterschap de leveranciers ondersteunen bij verbetering van IBA’s?
In de loop van 2021 kun je een beroep doen op de IBA-coach. Door de IBA-tafel wordt dit generiek ondersteund door het bewonersplatform Oosterwold, overheden en leveranciers.

MONITORING IBA’S
17. Over welke periode zijn de monitoringsgegevens bekeken?
Voor het onderzoek heeft LeAF de monitoringsgegevens van het waterschap gebruikt van 2017 tot juni 2020.

18. Na welke periode gaat het waterschap voor de eerste keer meten of een nieuwe IBA voldoet?
Een IBA-systeem wordt bemonsterd als het minimaal een half jaar in gebruik is.

19. Waar komt dat getal vandaan dat 85% van de IBA’s niet voldoen?
De 85% van IBA’s die niet voldoen betrof het conceptresultaat van LeAF. Dit percentage is bijgesteld naar 73% n.a.v. de laatste meetresultaten van het waterschap en opgenomen in het definitieve rapport. Dit percentage is berekend op basis van het aantal IBA’s dat een of meerdere grenswaarden voor lozing niet behaalden in de afgelopen bemonsteringsrondes. (sommige IBA’s zijn meerdere keren gemeten) en de IBA’s die tot juni 2020 bekend zijn bij Waterschap Zuiderzeeland.

20. Wat meet/bemonstert het waterschap? Spelen het watersysteem en eventuele verdunning een rol?
De wetgeving kijkt alleen naar het effluent dat wordt geloosd. Het watersysteem en de eventuele verdunning spelen daarin geen rol. Het waterschap meet/bemonstert het effluent direct na de uitstroomopening van de zuiveringsvoorziening in een (goedgekeurde) monsternamevoorziening. Er zijn gevallen waarin meerdere IBA’s en andere waterstromen lozen op dezelfde sloot (verdunning). Als er dan niet wordt voldaan aan de norm is niet te herleiden wie de veroorzaker is. Door de monsternamevoorziening is er sprake van een representatieve monstername zonder beïnvloeding/vermenging met andere waterstromen. Dit staat ook zo beschreven in de watervergunning. De verblijftijd van het gezuiverde water tussen het monsternameputje en daar waar het letterlijk de grond/vijver in gaat is dusdanig kort dat het niet zal leiden tot nog verdere, significante, afname van stoffen. Het effluent van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) wordt op een vergelijkbare wijze bemonsterd.

21. Is er arbitrage mogelijk over de uitkomst van de metingen?
Nee, de monstername wordt door de toezichthouder van het waterschap uitgevoerd conform de NEN 6600 en is vastgelegd in vaste procedures en werkinstructies. Het laboratorium dat de analyses van het afvalwater uitvoert werkt ook conform vastgestelde protocollen en certificering.

22. Wanneer zijn de nulmeting en de vervolgmetingen gepland?
De start van de nulmetingen moet nog worden bepaald. De intentie van het waterschap is om in het tweede kwartaal van 2021 te starten.

23. Wie voert de monitoring (de nulmeting en vervolgmetingen) uit?
De monstername wordt door de toezichthouder van het waterschap uitgevoerd conform de NEN 6600 en is vastgelegd in vaste procedures en werkinstructies. Het laboratorium dat de analyses van het afvalwater uitvoert werkt ook conform vastgestelde protocollen en certificering.

24. Op welke termijn hoor ik of onze IBA voldoet of niet?
Na de nulmeting word je geïnformeerd over de resultaten en weet je of je IBA voldoet aan de lozingseisen.

25. Kan ik een onafhankelijke partij laten meten?
Ja, het is mogelijk om een onafhankelijke partij te vragen om het effluent van het IBA-systeem te bemonsteren en te analyseren. Daarvoor is geen toestemming nodig van je IBA-leverancier. Voor een representatieve monstername en analyse is het van belang dat de bemonstering en analyse wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bureau en/of laboratorium. Alleen dan worden de uitkomsten als bewijslast geaccepteerd. Op deze manier kun je de uitkomsten vergelijken met voorgaande en toekomstige bemonsteringen.

26. Kan ik ook zelf meten en monitoren? Zijn er meetsets beschikbaar?
Het zelfstandig bemonsteren en monitoren van afvalwater van je IBA-systeem raden wij af, onder meer vanwege het ontbreken van een kwaliteitsborging (certificering). Voor diverse stoffen/parameters zijn wel meetsets beschikbaar. Echter dit zijn prijzige meetsets en over het algemeen geven deze een indicatie van de werkelijke waarde.

27. Wie betaalt de nulmeting en vervolgmetingen?
De nulmeting en herhaalonderzoeken gedurende de periode van 2 jaar zijn voor rekening van de overheden en/of leveranciers.

28. Als je al het water van individuele IBA’s bij elkaar gooit heb je dan (door verdunning met huishoudens die weinig rommel erin gooien) hetzelfde effect als bij een collectieve IBA?
De collectieve systemen laten een betere prestatie zien dan individuele systemen. Dit komt doordat er minder fluctuaties zijn in de hoeveelheid en kwaliteit van het afvalwater.

29. Kun je het water uit je filter weer terugpompen op je helofytenfilter? Net zo lang dat het overschot is verdampt door het riet? Je hebt dan helemaal geen lozing meer.
Het probleem is dat niet alle schadelijke stoffen en zeker medicijnresten en pathogenen niet verdampen. Hierdoor ontstaat in je helofytenfilter door verdamping juist het ongewenste neveneffect van verhoogde concentraties.

HET WATERSYSTEEM

30. Wat zijn de mogelijkheden voor lozen van afvalwater als er geen sloot in de directe omgeving is?
Algemeen is het vertrekpunt is dat je jouw gezuiverde afvalwater loost op een watergang die aansluit bij de buren. De eis van een aaneengesloten watersysteem is vastgelegd in het Chw bestemmingsplan Oosterwold. In het handboek, bij H6 Het Ontwikkelplan, paragraaf ‘Hoe zit het met het watersysteem’ wordt dit nader toegelicht. Mocht dit in jouw geval niet haalbaar zijn dan kijken we samen verder naar alternatieve mogelijkheden.

31. Wie gaat de kosten voor het (alsnog) aanleggen van aaneengesloten watergang betalen?
De kosten zijn voor rekening van de  initiatiefnemer.


AANLEG KAVELRIOOL EN GEMEENTELIJK TRANSPORTRIOOL

32. Gaat de gemeente bestaande kavelwegverenigingen in Fase 1A verplichten om riool aan te leggen?
Initiatiefnemers in fase 1A worden niet verplicht om een kavelriool aan te leggen.
In fase 1B wordt de kavelwegvereniging wel verplicht om gelijktijdig met de aanleg van de kavelweg het kavelriool te realiseren en vervolgens te onderhouden.

33. Wat voor transportriool komt er in de polderwegen?
Langs de polderwegen legt gemeente Almere een persriool aan. Initiatiefnemers kunnen daarop aansluiten via een vrijverval riool. Er komt een technische instructie in het Handboek.

34. Hoe leg  je een kavelriool aan?
In fase 1A ben je als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor de (kosten van de) aanleg en het beheer en onderhoud van het kavelriool. Het is de verwachting dat initiatiefnemers het kavelriool langs de kavelweg en/of (deels) in de doorwaadbare zone samen aanleggen. De doorwaadbaarheid wordt niet verstoord door een leiding onder de grond. Juridisch moet er mogelijk wel wat geregeld worden. Dit zoeken we samen met de bewoners uit. Aanleg kan niet in de nutsstrook waar de overige nutsvoorzieningen liggen, maar in de 1,5 meter berm daar aan de andere zijde van de weg. Vrijverval kan je ook onder de weg aanleggen. Er komt een technische instructie in het Handboek.

35. Kan ik individueel aansluiten?
Rechtstreeks van individuele kavels aansluiten op het transportriool is niet mogelijk. Je sluit aan op de plek van de kavelwegontsluiting op de polderweg. De aansluiting moet voor alle aanwonenden beschikbaar zijn.

36. Kan ik mijn helofytenfilter ook op het transportriool aansluiten?
Ja dat is mogelijk. Uiteraard wel via een kavelriool. Je kunt ook het helofytenfilter ontkoppelen en je huis direct aansluiten op het riool.

37. Een kavelriool kan toch niet anders dan collectief?
Dat is inderdaad de verwachting. Het is aan initiatiefnemers/bewoners om dit samen te organiseren. De initiatiefnemers die nu collectief hun water zuiveren hebben al een kavelriool naar hun collectieve zuivering.

38. Waarom wordt nieuwe initiatiefnemers in fase 1A aangeraden bij voorkeur aan te sluiten op het gemeentelijk transportriool?
De voorkeur gaat ernaar uit dat nieuwe initiatiefnemers aansluiten op het transportriool vanwege de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan gedaan met de IBA’s en de inspanningen die erbij komen kijken om deze te verbeteren.

39. Hoe sluit ik aan op het gemeentelijk transportriool als de kavelwegvereniging al gekozen heeft voor de gezamenlijke oplossing van Wetlantec?
Aansluiting met de kavelwegvereniging bij het collectieve helofytenfilter is een prima alternatief. Aansluiting op het transportriool ligt daarmee niet voor de hand en vereist de medewerking van de overige initiatiefnemers in het betreffende gebied.

40. Welke firma gaat de aanleg voor het transportriool verzorgen en is het mogelijk direct met hun te schakelen?
Op dit moment is nog niet bekend welke aannemer het transportriool gaat realiseren.

41. Hoe moet het juridisch geregeld worden als men een kavelriool aanlegt? Is er een rol voor de kavelwegvereniging?
Een mogelijkheid is om de aanleg van een kavelriool met de kavelwegvereniging te doen. Het Platform Oosterwold en de gebiedsorganisatie gaan met de initiatiefnemers kijken hoe dit aangepakt kan worden, technisch en qua proces. Daarbij wordt ook gekeken naar de juridische aspecten. De resultaten worden als handreiking opgenomen in het Handboek.

42. Na 15 jaar speelt IBA vervanging. Moet ik dan wel op het transportriool aansluiten?
Als initiatiefnemer in fase 1A heb je de mogelijkheid om aan te sluiten op het gemeentelijk transportriool. Dit kan ook over 15 jaar. Je wordt hier te zijner tijd niet toe verplicht. Wel moet er worden voldaan aan de dan geldende lozingsnorm.

43. Wat is de planning voor de aanleg van het transportriool?
In de nieuwsspecial Water en Oosterwold (nov 2020) is de globale planning opgenomen voor het realiseren van het gemeentelijk transportriool. 

WIE BETAALT?

44. Wat zijn de kosten voor aanleg van het kavelriool?
De aansluitkosten voor de aansluiting op het hoofdriool bedragen naar verwachting circa €1500 euro per woning. Ook wordt een jaarlijkse rioolheffing in rekening gebracht. Deze bedroeg in 2020 €162 euro. Voor een kosteninschatting voor de aanleg van een kavelriool wordt een kostensheet gemaakt. Er komt een technische handreiking in het handboek. Voor de (kosten van de) aanleg en het beheer en onderhoud van het kavelriool en aansluiting op het gemeentelijk transportriool ben je als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.
We adviseren om gelijktijdig met de aanleg van de kavelweg het kavelriool te realiseren. De aanlegkosten liggen hierdoor iets hoger maar zijn lager dan bij aanleg achteraf.

45. Wie betaalt de aanleg van het transportriool?
De kosten voor het gemeentelijk transportriool worden betaald door de initiatiefnemers die aansluiten. De aansluitbijdrage voor het transportriool is een vast bedrag per woning en dus niet afhankelijk van de deelname van buren.

46. Het lijkt me niet fair dat bewoners worden opgezadeld met extra kosten bij een experiment, bewoners hadden geen alternatief.
De keuze voor de innovatie op afvalwaterzuivering volgt uit de ambities van de gebiedsontwikkeling en de ontwikkelprincipes van Oosterwold. Met de keuze om initiatief te nemen in Oosterwold heb je ook de keuze gemaakt voor het zelf zorgdragen voor het zuiveren van jouw afvalwater overeenkomstig de gestelde lozingseisen. Het stond je vrij om elders in Almere een kavel met een aansluiting op riolering te kopen. Als je niet voldoet aan de eisen voor het lozen van afvalwater dan kan dit betekenen dat je een alternatief moet realiseren. Aansluiten op het riool is zo’n alternatief. Voor de (kosten van de) aanleg en het beheer en onderhoud van het kavelriool en de aansluiting op het gemeentelijk transportriool ben je als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.

47. Hoe zit het met de verschillen in de watervergunning bij een rioolsysteemaansluiting?
Zodra er sprake is van een lozing van huishoudelijk afvalwater op riolering dan is het deel van de vergunning voor het lozen niet meer van kracht (vervalt). Het deel van de vergunning dat over de waterberging gaat blijft van kracht.

ALTERNATIEVE ZUIVERINGSMETHODEN EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

48. Welke tijdelijke oplossingen zijn er als het gemeentelijk transportriool er nog niet ligt?
Als je wil aansluiten op het transportriool van de gemeente, maar dat riool moet nog worden aangelegd. Of je bent een nieuwe initiatiefnemer en je kavelriool is nog niet gereed. Dan kun je met je buren tot die tijd op eigen kosten een tijdelijke oplossing voor de opslag, afvoer of zuivering van je afvalwater realiseren. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de zuivering dan wel afvoer van je afvalwater.

49. Komt er ondersteuning vanuit de gemeente of het Platform bij het bedenken van alternatieven?
Er wordt een overleg georganiseerd om met bewoners de mogelijke tijdelijke oplossingen in beeld te brengen inclusief de kosten. Je kunt je aanmelden via www.platformoosterwold.nl.
In de loop van 2021 kun je ook een beroep doen op de IBA-coach. 

PARTICIPATIE EN HANDBOEK

50. Kan ik meepraten via een van de werkgroepen afvalwater vanuit het Platform Oosterwold?
Wil je een actieve rol spelen, bijvoorbeeld via een van de werkgroepen afvalwater, laat het dan weten aan het Platform Oosterwold via www.platformoosterwold.nl/contact.

CONTACT

51. Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over afvalwater?
Wil je contact opnemen over afvalwater in Oosterwold’ dan kun je mailen naar: afvalwateroosterwold@almere.nl.