Toetsen geluid

Beslisbomen: een hulpmiddel
Ieder milieu- en omgevingsaspect waaraan een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst, kent in het Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn eigen beslisboom. Het gaat daarbij om beslisbomen voor bijvoorbeeld geluid, ecologie, bodem, etc. De beslisbomen zijn zo opgesteld dat initiatiefnemers snel en makkelijk inzicht krijgen in de criteria waaraan de gemeente een vergunningaanvraag toetst. Door deze beslisbomen te doorlopen, krijg je al in een vroeg stadium inzicht in alle voorwaarden waaraan het bouwplan moet voldoen voor het krijgen van een vergunning.

In de kolom ‘gegevens’ van de beslisboom is aangegeven op welk moment aanvullende gegevens door de initiatiefnemer overlegd moeten worden. Om deze informatie te krijgen, moeten vaak specifieke onderzoeken worden gedaan. Op het moment dat zo’n onderzoek nodig is, is het raadzaam hierover vooraf overleg te hebben met de gemeente. Daarnaast raden wij initiatiefnemers aan zich hierover deskundig te laten informeren en of adviseren.

Beslisboom ‘geluid’: Wet geluidshinder

Naarmate Oosterwold zich verder ontwikkelt, neemt het verkeer op de wegen toe en daarmee ook de geluidsbelasting op de omgeving. Bij de aanvraag van de vergunning van geluidgevoelige objecten, zoals woningen, moet je voldoen aan de wet en regelgeving voor geluid voor het Oosterwold van straks. Hiervoor is in het bestemmingsplan de ‘beslisboom geluid’ opgenomen.

De wettelijke geluidzones waar in de ‘beslisboom geluid’ naar verwezen wordt, zijn opgenomen in artikel 74 Wet geluidhinder, lid 1. Dit betekent dat initiatieven die vallen binnen de wettelijke geluidzones, bij de vergunningaanvraag minimaal een berekening moeten meesturen waaruit blijkt dat het project voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden[1] voldoet.

Dit houdt niet in dat er géén omgevingsvergunning wordt verleend als niet aan de 48 dB Lden kan worden voldaan. Echter, de te doorlopen vergunningenprocedure verandert dan wel. Welke stappen er genomen moeten worden wordt hieronder beschreven.

Samenvattend staat in deze wet beschreven dat voor buitenstedelijke wegen, zoals die in Oosterwold,  binnen de onderstaande geluidszones middels akoestische berekeningen moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
– voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter;
– voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
– voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter.

[1]Gemiddelde geluidbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode.

Overzichtskaart toetszone Wet geluid hinder

Bij het zetten van je stip is het belangrijk dat je weet in welke geluidszone je straks gaat bouwen.
In de overzichtskaart Toetszone Wet geluid hinder zijn de geluidszones in Oosterwold zichtbaar. Val je met jouw initiatief hierbinnen dan moet je bij de aanvraag van de vergunning aangeven wat je doet met het verkeerslawaai veroorzaakt door snelwegen, provinciale en gemeente wegen. Maar er zal ook geluid komen van de nog aan te leggen kavelweg.

Stappen aanvraag omgevingsvergunning

Om te weten of je plan voldoet aan het aspect geluid, moet je de beslisboom geluid doorlopen. Op hoofdlijnen zijn hierin 3 stappen te onderscheiden.

Stap 1: Toetsen vrije veld contour berekening
Stap 2: Initiatief voldoet niet aan voorkeursgrenswaarde 48 dB Lden
Stap 3: Uitgebreide WABO-procedure: buitenplanse ontheffing tot 53 Lden

Stap 1: Toetsen vrije veld contourberekening

Om initiatiefnemers helderheid te geven over de geluidscontouren in Oosterwold, heeft de gemeente Almere digitale kaarten met daarop de vrije veld contourberekeningen voor verschillende bouwhoogtes voor heel Oosterwold gemaakt. Op deze kaarten zie je of jouw gekozen locatie aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden voldoet of niet. Hieronder vind je de verschillende kaarten.

Vrije veld contourberekening op 1,5 meter hoog
Heeft jouw initiatief 1 bouwlaag met een maximale gevelhoogte van 3,0 meter gemeten vanaf het vloerpeil begane grond en valt jouw initiatief binnen de op deze kaart met geel aangegeven voorkeursgrenswaarde van ≥ 48 dB Lden zone, dan moet je nader akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel uit (laten) voeren. Zie stap 2.

Vrije veld contourberekening op 4,5 meter hoog
Heeft jouw initiatief 2 bouwlagen met een maximale gevelhoogte van 6,0 meter gemeten vanaf het vloerpeil begane grond en valt jouw initiatief binnen de op deze kaart met oranje aangegeven voorkeursgrenswaarde van ≥ 48 dB Lden zone, dan moet je nader akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel uit (laten) voeren. Zie stap 2.

Vrije veld contourberekening op 7,5 meter hoog
Heeft jouw initiatief 3 bouwlagen met een maximale gevelhoogte van 9,0 meter gemeten vanaf het vloerpeil begane grond en valt jouw initiatief binnen de op deze kaart met rood aangegeven voorkeursgrenswaarde van ≥ 48 dB Lden zone, dan moet je nader akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting op de gevel uit (laten) voeren. Zie stap 2.

Valt jouw initiatief buiten de voor jouw bouwplan relevante zone, dan is er geen aanvullend akoestisch onderzoek voor het milieuaspect wegverkeerslawaai noodzakelijk.

Stap 2: Initiatief voldoet niet aan voorkeursgrenswaarde 48 dB Lden

Voldoet het initiatief volgens de vrije veld geluidcontourenkaart niet aan de voorkeursgrenswaarde 48 dB Lden, dan moet een akoestisch rapport aantonen of maatregelen getroffen kunnen worden waardoor de geluidbelasting op de gevel teruggebracht wordt naar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het herpositioneren van het woonobject ten opzichte van de weg of een (grond)wal of scherm. Daarnaast kun je kiezen voor het toepassen van ‘dove gevels’[2].

Lukt het om aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden te voldoen, dan kan de gemeente Almere ook in dit geval de vergunning zonder belemmering op het milieuaspect geluid verlenen.

De gemeente Almere heeft het basis akoestisch model 2030 Oosterwold (gebaseerd op verkeersmodel 2030) gemaakt. Initiatiefnemers kunnen – al dan niet ondersteund door een eigen adviseur – de geluidbelasting op de gevel veroorzaakt door wegverkeerslawaai, doorrekenen. Daarbij moet je zelf de op dat moment bestaande gebouwde omgeving inventariseren en meenemen in de berekeningen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning vraagt de afdeling VTH je om deze bestanden digitaal – in geomilieuformat – aan te leveren om het akoestisch model actueel te houden. Wij raden initiatiefnemers aan zich hierover door een akoestisch adviseur te laten ondersteunen.

Kun je – ook na onderzoek of treffen van maatregelen in de omgeving – niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden, dan is de aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan. Kijk voor stap 3 hierboven onder het kopje ‘Stappen aanvraag omgevingsvergunning’.


[2] Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB Lden onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Stap 3: Uitgebreide WABO-procedure: buitenplanse ontheffing tot 53 Lden

Kun je – ook na onderzoek of het treffen van maatregelen in de omgeving – niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden, dan is de aanvraag omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan. De intentie in het bestemmingsplan was om een hogere geluidbelasting tot 53 dB Lden toe te staan, een wettelijk aanvaardbaar geluidsniveau dat past bij het buitenstedelijk wonen in Oosterwold. Het is bij gebiedsontwikkelingen dan ook gebruikelijk om gelijktijdig met het bestemmingsplan een Besluit Hogere Grenswaarde vast te stellen (o.a. Floriade, Nobelhorst, Poort). Voor Oosterwold is dit echter niet geregeld. Dit verzuim maakt het nu niet mogelijk om rechtstreeks met een reguliere proceduretijd een vergunning te kunnen verlenen, waarbij de grensvoorkeurswaarden van 48 dB Lden wordt overschreden of maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de gevel terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.

Dit betekent niet dat er geen vergunning kan worden verleend. Je kan dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aanvragen, waarbij de gemeente ontheffing geeft tot een maximale gevelbelasting van 53 dB Lden (art. 83 lid 1 Wet geluidhinder). Hiervoor dien je als initiatiefnemer een rapport aan te leveren voor de procedure Besluit Hogere Grenswaarde én een bouwkundig akoestisch rapport voor het Bouwbesluit, waaruit blijkt dat de geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie voldoende is (afdeling 3.1 Bouwbesluit). Deze procedure heeft een doorlooptijd van 26 weken, inclusief 6 weken ter inzagelegging.

Voldoet het initiatief ook niet aan de maximale waarde voor het Besluit Hogere Grenswaarde van 53 dB Lden, dan moet een akoestisch rapport aantonen of maatregelen getroffen kunnen worden waardoor de geluidbelasting op de gevel teruggebracht kan worden naar 53 dB Lden. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het herpositioneren van het woonobject ten opzichte van de weg of een (grond)wal of scherm. Daarnaast kun je kiezen voor het toepassen van ‘dove gevels’.


[2] Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB Lden onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Taskforce Vergunningen

De gemeente Almere heeft inmiddels de Taskforce vergunningen Oosterwold opgericht. Deze Taskforce heeft de opdracht om op korte termijn oplossingen te zoeken zodat, binnen de wettelijke mogelijkheden, de lopende en op (korte) termijn te verwachten vergunningaanvragen zo snel als mogelijk kunnen worden verleend.

Vervolgstappen

Zoals in de nieuwsbrief Update toetsen geluid in Oosterwold is aangegeven was het de intentie om in bestemmingsplan een hogere geluidbelasting tot 53 dB Lden toe te staan, een wettelijk aanvaardbaar geluidsniveau dat past bij het buitenstedelijk wonen in Oosterwold. Het is bij gebiedsontwikkelingen gebruikelijk om gelijktijdig met het bestemmingsplan een Besluit Hogere Grenswaarde vast te stellen. Voor Oosterwold is dit echter niet geregeld. Dit verzuim maakt het nu niet mogelijk om rechtstreeks met een reguliere proceduretijd een vergunning te kunnen verlenen, waarbij de grensvoorkeurswaarden van 48 dB Lden wordt overschreden of maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidbelasting op de gevel terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden.

Om de hogere grenswaarde direct te regelen in het bestemmingsplan is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, waarbij de maximale gevelbelasting wordt opgehoogd naar 53 dB Lden. De proceduretijd voor een opnieuw inwerking getreden bestemmingsplan neemt minimaal 1,5 jaar in beslag. Daarom werkt de Taskforce op dit moment aan een oplossing om de lange doorlooptijd van de uitgebreide WABO-procedure fors in te korten. Over de voortgang hiervan en het wijzigen van het Chw Bestemmingsplan Oosterwold blijven wij jullie structureel informeren.

Vragen uit het veld

Naar aanleiding van de berichtgeving over dit onderwerp hebben de gemeente Almere en de Gebiedsorganisatie Oosterwold verschillende vragen ontvangen en beantwoord. De onderstaande vragen willen wij hier expliciet benoemen.
‘Kunnen de woningen in Oosterwold worden aangemerkt als agrarische woningen, zodat een gevelbelasting van maximaal 53 dB Lden is toegestaan?’Dit is helaas niet mogelijk. Een agrarische bedrijfswoning is een woning die noodzakelijk is voor de uitoefening van het agrarisch bedrijf ter plaatse. Daar is bij stadslandbouw bij de woningen in Oosterwold geen sprake van. In het Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn bovendien alleen de bestaande agrarische bedrijven met bijbehorende bedrijfswoningen als zodanig bestemd. Voor de overige percelen geldt dat moet worden ontwikkeld volgens de ontwikkelregels van Oosterwold en bijbehorende beslisbomen.

‘Welke geluidaspecten moeten we meenemen in het akoestisch onderzoek?’ Het gaat daarbij om akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai en geluid van het windpark. De geluidcontouren van het windpark zijn te raadplegen in het Rijksinpassingsplan Windpark A27.

‘Moet je akoestisch onderzoek doen als je door je bouwwijze kunt aantonen dat je aan de 48 dB Lden kunt voldoen?’ Ja dit moet. Je kunt door de bouwwijze niet aantonen of je wel of niet kunt voldoen aan de grensvoorkeurswaarde van 48 Lden. Als uit de vrije veld contour berekening blijkt dat je niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden kunt voldoen, is er altijd een akoestisch onderzoek nodig waarin je aantoont dat je met maatregelen of een en dove gevel de geluidbelasting op de gevel terugbrengt naar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Zie hiervoor stap 2 in het stappenplan hierboven.

‘Is het omzetten van de polderwegen (Paradijsvogelweg, Kievitsweg, Goudplevierweg en Tureluurweg) en de kavelwegen naar 30km zones geen oplossing?’ In het bestemmingsplan geldt dat ook voor bouwen langs 30 km-zones getoetst moet worden aan de Wet geluidhinder. In de vervolgstappen van de Taskforce wordt deze oplossingsrichting wel verkend.