Straatnaamgeving

In Oosterwold zijn initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor de aanleg van eigen (ontsluiting)kavelwegen. De gemeente wil bij de naamgeving van die wegen zoveel mogelijk handelen in de geest van de ontwikkelfilosofie van Oosterwold. Initiatiefnemers worden daarom uitgenodigd om mee te denken bij het toekennen van de naam voor de gezamenlijke kavelweg. Belangrijk is daarbij dat de kavelwegvereniging er gezamenlijk uit is. Het liefst unaniem maar in ieder geval met meerderheid van stemmen. Suggesties kan de vereniging voordragen bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere. 

Het oorspronkelijke thema voor het gebied Oosterwold was ‘grote denkers’. Met dit thema wil de commissie het pionierskarakter van de wijk en haar inwoners terug laten komen in de naamgeving. Je bent echter vrij om te kiezen, mits het voorstel geen verwarring oplevert en voldoet aan de criteria voor straatnaamgeving. De Naamgevingscommissie toetst de voorstellen en uiteindelijk geeft zij een advies over het voorstel.

Straatnaamgeving

Aan welke criteria moet een straatnaam voldoen?

 • Namen van openbare ruimten zijn uniek in de stad. De naam mag niet hetzelfde zijn als, of te veel lijken op een andere naam binnen Almere, in schrijfwijze of in de manier waarop je het uitspreekt.
 • Naamgeving van openbare ruimten vindt plaats op basis van samenhangende naamcategorieën en gangbare typologieën in Almere.
 • De naam moet het mogelijk maken je te oriënteren in Almere, door gebruik van logische categorieën en consequente achtervoegsels.
 • De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
 • Namen moeten goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven zijn.
 • De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden.
 • Toe te kennen namen mogen niet worden afgeleid van namen van bestaande commerciële instellingen en mogen ook niet gemakkelijk met dergelijke instellingen worden geassocieerd.
 • Bij het vernoemen van personen wordt er extra zorgvuldigheid betracht.
 • Personen worden pas vernoemd vanaf tien jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Voor vernoeming voorgedragen personen zijn van onbesproken gedrag en moeten blijk hebben gegeven van bijzondere verdiensten.
 • Straten mogen elkaar niet twee keer kruisen.
 • Kruispunten moeten aangeduid kunnen worden met een unieke set, kruisende namen.
 • De naam mag maximaal 24 lettertekens hebben, inclusief de spaties.
 • De naam mag geen woorden uit andere talen bevatten, anders dan in namen van personen.
 • De naam mag geen (delen van) zinnen, uitspraken of citaten bevatten.
 • Klik hier voor meer informatie over straatnaamgeving in Almere.

Achtervoegsels – type openbare ruimte

 • Dreef: doorgaande wegen rondom de wijken
 • Weg: toegangsweg voor een wijk
 • Laan: brede weg met aan beide zijden bomen, veelal een belangrijke straat in de wijk
 • Straat: hier kun je in ieder geval met de auto bij de bebouwing komen
 • Pad: langzaam verkeerroute, doorgaans niet bedoeld of geschikt voor auto’s
 • Hof: besloten bebouwing
 • Plein: open bestrate ruimte tussen gebouwen
 • Plantsoen: openbare tuin met planten en struiken
 • Plaats: open bestrate plek veelal bedoeld om voertuigen te parkeren
 • Boulevard: lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stedelijke omgeving

Formulier indienen straatnaamvoorstellen + bijlagen

Na ondertekening van de Anterieure Overeenkomst bedenk je, als een van de eerste acties van de kavelwegvereniging, namen die door de vereniging (in oprichting) worden gedragen. Ruim voordat de omgevingsvergunning is ingediend, moeten de straatnaamvoorstellen bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere worden ingediend.

Formulier indienen straatnaamvoorstellen


Bijlagen: verslag en tekening

Graag ontvangen wij separaat bij dit aanvraagformulier de volgende bijlagen:

• Een verslag waaruit blijkt dat alle bewoners van de straat het eens zijn met de voorgestelde namen.
• Een overzichtstekening met de gegevens over de locatie.

Overzichtstekening met gegevens over de locatie:
Geef op de overzichtstekening aan :

 1. Hoe de te benoemen weg gaat lopen.
 2. Hoe de omgeving eruit ziet.
 3. Is het een doodlopende weg.
 4. Tot hoever loopt de weg.
 5. Sluit de weg aan op een andere weg.
 6. Vanaf welke zijde word je kavel ontsloten.
 7. Hoeveel woningen komen aan deze weg te liggen.

Voor meer informatie over de straatnaamgeving kijk op Maakoosterwold.nl. en Almere.nl:
https://maakoosterwold.nl/straatnaamgeving-2/ 
https://www.almere.nl/over-almere/naamgeving 

Stuur het verslag en de overzichtstekening naar:
naamgeving@almere.nl 

*zolang er nog geen bouwaanvraag is ingediend kunnen initiatiefnemers straatnaamvoorstellen blijven indienen. Indien er echter wel een bouwaanvraag is ingediend kunnen initiatiefnemers ter voorkoming van vertraging van de WABO-vergunning twee keer straatnaamvoorstellen indienen.

Let op:
Deze aanvraag kun je alleen indienen samen met de (toekomstige) buren uit jouw straat. Alleen gezamenlijke en volledig ingevulde voorstellen worden geaccepteerd.

Wat is het vervolg na indiening van jouw straatnaamvoorstellen?

Vervolgstappen:

 • De Naamgevingscommissie bespreekt jouw straatnaamvoorstellen in een vergadering.
 • De uitslag van deze bespreking ontvang je via de mail.

Na jouw goedkeuring:

 1. Indien nog geen bouwaanvraag voor de te benoemen straat is ingediend, neemt de Naamgevingscommissie jouw straatnaam in reservering. Zodra de bouwaanvraag binnen is (wij krijgen hiervan via ons systeem een melding), stellen we jouw straatnaam officieel vast.
 2. Indien een bouwaanvraag in de te benoemen straat is ingediend, draagt de Naamgevingscommissie jouw straatnaam voor bij het College van B&W om een naamgevingsbesluit op te laten stellen.
  Het besluit wordt dan gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Na publicatie van het besluit is de straatnaam officieel vastgesteld. De doorlooptijd hiervoor is 2 weken.

Straatnaambord plaatsen

De gemeente plaatst in Oosterwold geen straatnaamborden op kavelwegen. De initiatiefnemers zorgen zelf voor een straatnaamaanduiding die degelijk, veilig, zichtbaar en leesbaar is.

Wil jouw vereniging een straatnaambord bij dezelfde leverancier als de gemeente Almere bestellen, doe dat dan via HR groep. Vermeld dan bij jouw bestelling als omschrijving “Nekom str.nm Almere”.

Heb je of jouw kavelwegvereniging vragen over naamgeving in Almere? Kijk op www.almere.nl/naamgeving of mail naar: naamgeving@almere.nl.

Huisnummers

In Oosterwold houden we een huisnummerreservering aan waarbij om de 10 meter een huisnummer gereserveerd wordt. Bij het ontvangen van de bouwaanvraag kijkt het gebiedsteam naar het midden van de voorgevel van de woning en trekt een loodrechte lijn naar de huisnummerreservering. Het huisnummer dat het dichtste bij deze lijn ligt, wordt als huisnummer gekozen. De linkerkant van de kavelweg wordt oneven genummerd, de rechterkant even. Zo ontstaat een huisnummering die niet “logisch” opeenvolgend is (2,4,6,8 etc..), maar op deze manier is rekening gehouden met eventuele toekomstige (bij)bouw waarvoor mogelijk ook huisnummering nodig is.

Voorbeeld van huisnummering:

Hoe dan verder?

De kavelvereniging ontvangt van de Naamgevingscommissie een bericht over haar advies. Als er, onverhoopt, bezwaren blijken te zijn, zal de commissie dit ook motiveren. Indien mogelijk geeft de commissie daarbij ook suggesties mee voor alternatieven. Gaat de commissie akkoord met jouw voorstel, dan wordt deze overgenomen in haar voordracht aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college beslist en stelt het definitieve naamgevingsbesluit vast. Dit officiële besluit is noodzakelijk voor de vergunningverlening.

Na publicatie op officielebekendmakingen.nl is de straatnaam definitief vastgesteld.