Straatnaamgeving

In Oosterwold zijn initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor de aanleg van eigen (ontsluiting)kavelwegen. De gemeente wil bij de naamgeving van die wegen zoveel mogelijk handelen in de geest van de ontwikkelfilosofie van Oosterwold. Initiatiefnemers worden daarom uitgenodigd om mee te denken bij het toekennen van de naam voor de gezamenlijke kavelweg. Belangrijk is daarbij dat de kavelwegvereniging er gezamenlijk uit is. Het liefst unaniem maar in ieder geval met meerderheid van stemmen. Suggesties kan de vereniging voordragen bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere. 

Het oorspronkelijke thema voor het gebied Oosterwold was ‘grote denkers’. Met dit thema wil de commissie het pionierskarakter van de wijk en haar inwoners terug laten komen in de naamgeving. Je bent echter vrij om te kiezen, mits het voorstel geen verwarring oplevert en voldoet aan de criteria voor straatnaamgeving. De Naamgevingscommissie toetst de voorstellen en uiteindelijk geeft zij een advies over het voorstel.

Straatnaamgeving

Aan welke criteria moet een straatnaam voldoen?

 • Namen van openbare ruimten zijn uniek in de stad. De naam mag niet hetzelfde zijn als, of te veel lijken op een andere naam binnen Almere, in schrijfwijze of in de manier waarop je het uitspreekt.
 • Naamgeving van openbare ruimten vindt plaats op basis van samenhangende naamcategorieën en gangbare typologieën in Almere.
 • De naam moet het mogelijk maken je te oriënteren in Almere, door gebruik van logische categorieën en consequente achtervoegsels.
 • De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
 • Namen moeten goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven zijn.
 • De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden.
 • Toe te kennen namen mogen niet worden afgeleid van namen van bestaande commerciële instellingen en mogen ook niet gemakkelijk met dergelijke instellingen worden geassocieerd.
 • Bij het vernoemen van personen wordt er extra zorgvuldigheid betracht.
 • Personen worden pas vernoemd vanaf tien jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Voor vernoeming voorgedragen personen zijn van onbesproken gedrag en moeten blijk hebben gegeven van bijzondere verdiensten.
 • Straten mogen elkaar niet twee keer kruisen.
 • Kruispunten moeten aangeduid kunnen worden met een unieke set, kruisende namen.
 • De naam mag maximaal 24 lettertekens hebben, inclusief de spaties.
 • De naam mag geen woorden uit andere talen bevatten, anders dan in namen van personen.
 • De naam mag geen (delen van) zinnen, uitspraken of citaten bevatten.
 • Klik hier voor meer informatie over straatnaamgeving in Almere.

Achtervoegsels – type openbare ruimte

 • Dreef: doorgaande wegen rondom de wijken
 • Weg: toegangsweg voor een wijk
 • Laan: brede weg met aan beide zijden bomen, veelal een belangrijke straat in de wijk
 • Straat: hier kun je in ieder geval met de auto bij de bebouwing komen
 • Pad: langzaam verkeerroute, doorgaans niet bedoeld of geschikt voor auto’s
 • Hof: besloten bebouwing
 • Plein: open bestrate ruimte tussen gebouwen
 • Plantsoen: openbare tuin met planten en struiken
 • Plaats: open bestrate plek veelal bedoeld om voertuigen te parkeren
 • Boulevard: lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stedelijke omgeving

Wanneer en hoe lever je jouw straatnaamvoorstellen aan?

Na ondertekening van de Anterieure Overeenkomst bedenk je, als een van de eerste acties van de kavelwegvereniging, namen die door de vereniging (in oprichting) worden gedragen. Ruim voordat de omgevingsvergunning is ingediend, moeten de straatnaamvoorstellen bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere worden ingediend via de mail of schriftelijk.
Via de mail:  Naamgeving@almere.nl
Schriftelijk: Naamgevingscommissie Openbare Ruimte Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

Hoe lever je de straatnaamvoorstellen aan bij de Naamgevingscommissie ?

 • Maximaal 3 voorstellen *
 • In volgorde van voorkeur
 • Met argumentering waarom je voor deze voorstellen hebt gekozen
 • Met een argumentering waarom je voor het desbetreffende achtervoegsel hebt gekozen
 • Met onderbouwing van de naam en het achtervoegsel
 • Voorzien van initiatiefnummer(s) van de kavelwegvereniging
 • Met een verslag waaruit blijkt dat de voorgestelde straatnamen gedragen worden door jouw kavelwegvereniging
 • Het e-mailbericht met de gezamenlijke straatnamen graag voorzien van alle namen van de initiatiefnemers in de cc of desnoods ondertekend door alle initiatiefnemers, zodat de Naamgevingscommissie kan zien dat alle desbetreffende initiatiefnemers met de straatnaamvoorstellen hebben ingestemd.
 • Een overzichtskaartje met het wegverloop en de omgeving.

*zolang er nog geen bouwaanvraag is ingediend kunnen initiatiefnemers straatnaamvoorstellen blijven indienen. Indien er echter wel een bouwaanvraag is ingediend kunnen initiatiefnemers ter voorkoming van vertraging van de WABO-vergunning twee keer straatnaamvoorstellen indienen.

Let op:
Alleen gezamenlijke voorstellen, van alle initiatiefnemers die in dezelfde te benoemen straat wonen, worden geaccepteerd. Als het gaat om een project/collectief, dient de projectontwikkelaar of afgevaardigde/collectief eerst met de toekomstige bewoners aantoonbaar in overleg te gaan over de straatnaamvoorstellen. Hier geldt ook dat alleen gezamenlijke voorstellen worden geaccepteerd.

Indien geen sprake is van een gezamenlijk voorstel dan neemt de Naamgevingscommissie het voorstel niet in behandeling.

Hoe verloopt het proces t.a.v. jouw straatnaamvoorstellen ?

 • De voorstellen worden op de agenda van de vergadering van de Naamgevingscommissie geplaatst.
 • De naamgevingscommissie komt zes keer per jaar bijeen om de voorstellen te bespreken.
 • Na de vergadering van de Naamgevingscommissie word je c.q. de kavelvereniging op de hoogte gesteld over de uitkomst van de voorstellen. Met onderbouwing waarom de commissie tot dit besluit is gekomen.

Het definitieve voorstel dien je c.q. jouw kavelwegvereniging voor of uiterlijk gelijk met de aanvraag omgevingsvergunning in. Gebeurt dit niet, of is het voorstel onvolledig dan stelt de Naamgevingscommissie een eerder bedachte straatnaam vast. Dus ook indien je deel uitmaakt van een collectief kom dan gezamenlijk met de drie voorstellen.

Straatnaambord plaatsen

De gemeente plaatst in Oosterwold geen straatnaamborden op kavelwegen. De initiatiefnemers zorgen zelf voor een straatnaamaanduiding die degelijk, veilig, zichtbaar en leesbaar is.

Wil jouw vereniging een straatnaambord bij dezelfde leverancier als de gemeente Almere bestellen, doe dat dan via HR groep. Vermeld dan bij jouw bestelling als omschrijving “Nekom str.nm Almere”.

Heb je of jouw kavelwegvereniging vragen over naamgeving in Almere? Kijk op www.almere.nl/naamgeving of mail naar: naamgeving@almere.nl.

Huisnummers

In Oosterwold houden we een huisnummerreservering aan waarbij om de 10 meter een huisnummer gereserveerd wordt. Bij het ontvangen van de bouwaanvraag kijkt het gebiedsteam naar het midden van de voorgevel van de woning en trekt een loodrechte lijn naar de huisnummerreservering. Het huisnummer dat het dichtste bij deze lijn ligt, wordt als huisnummer gekozen. De linkerkant van de kavelweg wordt oneven genummerd, de rechterkant even. Zo ontstaat een huisnummering die niet “logisch” opeenvolgend is (2,4,6,8 etc..), maar op deze manier is rekening gehouden met eventuele toekomstige (bij)bouw waarvoor mogelijk ook huisnummering nodig is.

Voorbeeld van huisnummering:

Hoe dan verder?

De kavelvereniging ontvangt van de Naamgevingscommissie een bericht over haar advies. Als er, onverhoopt, bezwaren blijken te zijn, zal de commissie dit ook motiveren. Indien mogelijk geeft de commissie daarbij ook suggesties mee voor alternatieven. Gaat de commissie akkoord met jouw voorstel, dan wordt deze overgenomen in haar voordracht aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college beslist en stelt het definitieve naamgevingsbesluit vast. Dit officiële besluit is noodzakelijk voor de vergunningverlening.

Na publicatie op officielebekendmakingen.nl is de straatnaam definitief vastgesteld.