Straatnaamgeving

In Oosterwold zijn initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor de aanleg van wegen. De gemeente wil bij de naamgeving van die wegen zoveel mogelijk handelen in de geest van de ontwikkelfilosofie van Oosterwold. Initiatiefnemers worden daarom uitgenodigd om mee te denken bij het toekennen van namen voor de wegen in Oosterwold. Suggesties kun je voordragen bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere

Het oorspronkelijke thema voor het gebied Oosterwold was ‘grote denkers’. Met dit thema wil de commissie het pionierende karakter van de wijk en haar inwoners terug laten komen in de naamgeving. Je bent echter vrij om te kiezen, mits het voorstel geen verwarring oplevert en voldoet aan de criteria voor straatnaamgeving.

Algemene criteria straatnaamgeving

 • Namen van openbare ruimten zijn uniek in de stad. De naam mag niet hetzelfde zijn als, of te veel lijken op een andere naam binnen Almere, in schrijfwijze of in de manier waarop je het uitspreekt. 
 • Naamgeving van openbare ruimten vindt plaats op basis van samenhangende naamcategorieën en gangbare typologieën in Almere.
  De naam moet het mogelijk maken je te oriënteren in Almere, door gebruik van logische categorieën en consequente achtervoegsels.
 • De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
  Namen moeten goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven zijn.
 • De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden.
  Toe te kennen namen mogen niet worden afgeleid van namen van bestaande commerciële instellingen en mogen ook niet gemakkelijk met dergelijke instellingen worden geassocieerd.
 • Bij het vernoemen van personen wordt er extra zorgvuldigheid betracht.
  Personen worden pas vernoemd vanaf tien jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Voor vernoeming voorgedragen personen zijn van onbesproken gedrag en moeten blijk hebben gegeven van bijzondere verdiensten.
 • Straten mogen elkaar niet twee keer kruisen.
  Kruispunten moeten aangeduid kunnen worden met een unieke set, kruisende namen.
 • De naam mag maximaal 24 lettertekens hebben, inclusief de spaties.
 • De naam mag geen woorden uit andere talen bevatten, anders dan in namen van personen. 
 • De naam mag geen (delen van) zinnen, uitspraken of citaten bevatten. 
 • Klik hier voor meer informatie over straatnaamgeving in Almere.

Achtervoegsels – type openbare ruimte

 • Dreef: doorgaande wegen rondom de wijken
 • Weg: toegangsweg voor een wijk
 • Laan: brede weg met aan beide zijden bomen, veelal een belangrijke straat in de wijk
 • Straat: hier kun je in ieder geval met de auto bij de bebouwing komen
 • Pad: langzaam verkeerroute, doorgaans niet bedoeld of geschikt voor auto’s
 • Hof: besloten bebouwing
 • Plein: open bestrate ruimte tussen gebouwen
 • Plantsoen: openbare tuin met planten en struiken
 • Plaats: open bestrate plek veelal bedoeld om voertuigen te parkeren
 • Boulevard: lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stedelijke omgeving

Indienen naamvoorstel

Stuur je naamvoorstel in met een onderbouwing waarom je voor deze naam en het achtervoegsel hebt gekozen. Stuur dit voorstel samen met een kaartje van de beoogde locatie schriftelijk of per email naar:

Naamgevingscommissie Openbare Ruimte Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

naamgeving@almere.nl

Let op: wij adviseren initiatiefnemers, in verband met de procedure en criteria, om tijdig te starten in overleg met de buren. Het definitieve voorstel dien je voor of uiterlijk gelijk met je aanvraag Omgevingsvergunning in, anders stelt de naamgevingscommissie een eerder bedachte straatnaam vast. Indien je deel uitmaakt van een collectief kom dan bij voorkeur gezamenlijk met één voorstel. 

Heb je vragen over of suggesties voor naamgeving in Almere? Kijk op almere.nl/naamgeving of mail naar: naamgeving@almere.nl.

Straatnaambord plaatsen

De gemeente plaatst in Oosterwold geen straatnaamborden. De initiatiefnemers zorgen zelf voor een straatnaamaanduiding die degelijk, veilig, zichtbaar en leesbaar is.

Wil je een straatnaambord bij dezelfde leverancier als de gemeente Almere bestellen, doe dat dan via HR groep. Vermeld dan bij je bestelling als omschrijving “Nekom str.nm Almere”.

Hoe nu verder?

Je ontvangt van de naamgevingscommissie een bericht over haar advies. Als er, onverhoopt, bezwaren blijken te zijn, zal de commissie dit ook motiveren. Indien mogelijk geeft de commissie daarbij ook suggesties mee voor alternatieven.

Gaat de commissie akkoord met jouw suggestie, dan wordt deze overgenomen in haar voordracht aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het college beslist en stelt het definitieve naamgevingsbesluit vast.

Na publicatie op officielebekendmakingen.nl is de straatnaam definitief vastgesteld.