Op welke manier koester je een stuk grond in Oosterwold, van bijna 4 ha, zonder afbreuk te doen aan de archeologische waarde die in de bodem verborgen ligt? Het gaat hier om een groot archeologisch veld aan de Eemvallei dat van de bewoners de naam “Het Koeland” meekreeg.
Op verzoek van een aantal bewoners rond “Het Koeland” is met onderzoekers van Wageningen University & Research, studenten, bewoners en stadsarcheologen de afgelopen maanden gezocht naar antwoorden op die vraag. Uit deze samenwerking zijn verschillende suggesties voor aankoop, inrichting, gebruik en beheer gekomen, die recht doen aan de historie van het gebied en die bijdragen aan de kwaliteit van de woonomgeving. Deze zijn terug te vinden in het inspiratiedocument “Het Koeland” op zoek naar een gezamenlijk ontwerp en beheer van een archeologische vindplaats in Almere Oosterwold. Tijdens de afsluitende bijeenkomst, waarbij een groot deel van de begeleidingscommissie aanwezig was, zijn de vervolgstappen benoemd en de vele nog te nemen hobbels besproken. Om dit concreet te maken is een agenda met vervolgacties opgesteld. Enkele bewoners maken zich momenteel sterk om de aankoop van de grond te kunnen realiseren. Landschapsbeheer Flevoland gaat zich, samen met de enthousiaste aanjagers de komende tijd sterk maken voor de verdere inrichtings- en beheerplannen voor het gebied waarbij de ideeën uit het inspiratiedocument worden geïmplementeerd. Omdat het hier gaat om één van de negen nog beschikbare archeologische vindplaatsen in fase 1A is het wachten op de uitgiftevoorwaarden voor deze gebieden. Deze worden begin volgend jaar verwacht.