De afgelopen jaren blijkt uit steekproeven van Waterschap Zuiderzeeland dat een aantal IBA/CBA-systemen nog een overschrijding op één of meer van de stoffen op de vergunde norm laten zien. Om de IBA/CBA’s in Oosterwold in de toekomst te laten voldoen, is een verbeter-/vervolgtraject gestart, te beginnen met een nulmeting bij de systemen die minimaal een half jaar in bedrijf zijn. In afstemming met de leveranciers is door het waterschap de adressenlijst opgesteld. De gebiedsorganisatie heeft het waterschap gevraagd om de nulmeting uit te voeren.

In de periode mei-juli 2021 heeft het waterschap circa 400 IBA-systemen bezocht en bemonsterd. Onlangs zijn deze bewoners geïnformeerd over de uitslag van de nulmeting. Uit de resultaten komt naar voren dat circa 75% van de bemonsterde IBA-systemen één of meerdere stoffen van de lozingsnorm IBA3b hebben overschreden. Uit een eerste analyse blijkt dat de stof fosfaat het meest de lozingsnorm overschrijdt. Daarnaast overschrijden ook de stoffen ammonium en totaal stikstof de lozingsnorm.

Vervolgtraject

Naar aanleiding van de brief met de uitslag van de nulmeting kreeg de gebiedsorganisatie een aantal vragen over die nulmeting, de privacyregels, het verbeter-/vervolgtraject, aansluiten op het riool en de rol van de IBA-coach. Je kunt deze vragen en antwoorden vinden bij maakoosterwold.nl/waterkwaliteit onder ‘vragen en antwoorden n.a.v. de nulmeting’.

De nulmeting is uitsluitend een referentiemeting, geen handhavingsmeting van het waterschap. Het gaat dus niet om een goed- of afkeuring. De meting is bedoeld om te helpen bij het nog beter laten functioneren van de IBA/CBA. Als bij de nulmeting een overschrijding is geconstateerd dan kun je het verbeter-/vervolgtraject ingaan:

  • Je kunt starten met het verbetertraject van de werking van je IBA/CBA zodat deze wel aan de lozingsnormen gaat voldoen;
  • Voorbereidingen treffen voor het aansluiten op het hoofdriool van de gemeente in de meest nabij gelegen polderweg;
  • Of kiezen voor alternatieven.

Deelnemen aan het verbeter-/vervolgtraject is op vrijwillige basis, het blijft je eigen keuze. Meedoen is wel aan te raden. Dan kan je van het waterschap twee jaar ontzegging van toezicht en handhaving van je IBA/CBA krijgen.

Webinar nulmeting 6 oktober

Op woensdag 6 oktober 2021 ben je welkom bij een webinar over de nulmeting van 15.30 tot 17.00 uur of van 19.30 tot 21.00 uur. Ook initiatiefnemers waarvan de IBA/CBA nog niet is bemonsterd kunnen deelnemen. Hier geven gemeente Almere, waterschap, gebiedsorganisatie, provincie en de IBA-coaches een toelichting n.a.v. de nulmeting en beantwoorden we vragen. Je kunt je aanmelden voor het webinar via: ‘Webinar brief nulmeting IBA/CBA Oosterwold’.