De raad heeft in december 2021 de financiering van het hoofdriool in deelgebied 1A en 1B goedgekeurd, zie raadsbrief financiering hoofdriool (dec 2021). De aanleg van dit hoofdriool loopt gelijk op met de renovatie van de polderwegen zie voor de planning van het hoofdriool de nieuwsspecial Afvalwater december 2021). Wethouder Maaike Veeningen heeft de raad n.a.v. het besluit financiering hoofdriool in Oosterwold een aantal toezeggingen gedaan. Dit gebeurde mede door de inbreng van bewoners en afvalwater werkgroepen.

Op hoofdpunten zijn dit de volgende:

  • Middels een amendement heeft de raad de gemeente gevraagd te onderzoeken hoe de gemeente bewoners die reeds hebben geïnvesteerd in een IBA/CBA in het gebied 1A beter kan helpen bij het aansluiten op het hoofdriool. Met name de aanleg van een kavel(weg)riool van het huis tot het hoofdriool in de polderweg. Zowel de juridische (opstalrechten), technische (type riool en wie legt wat aan) en financiële (wie gaat wat betalen) aspecten moeten in het voorstel worden meegenomen.
  • Vervolgens moeten er nog een aantal juridische vragen ten aanzien van afvalwater in het algemeen en de (alternatieve) zorgplicht in het bijzonder worden beantwoord. (Zie de raadsbrief financiering hoofdriool). Bureau Dirkzwager is gevraagd ons hierbij van advies te voorzien. In april 2022 verwachten wij de conceptresultaten.
  • Tenslotte is ook het vervolg Bodem(lozings)onderzoek toegezegd. Onderzoeksbureau Deltares voert het inhoudelijke, technische onderzoek uit. De juridische aspecten pakt bureau Dirkzwager op. Kern van het onderzoek is of je een lozing op of via de bodem kan inzetten als nazuivering en wat dat dan zegt over de te hanteren lozingsnorm. Eind juni 2022 zijn de eerste resultaten gepland. Voor het onderzoek wordt een drietal meetpunten ingericht: de nulmeting waar nog geen bodemlozing van gezuiverd afvalwater plaatsvindt (ergens in deelgebied 1B), bij lozing op een vijver die in direct contact staat met de bodem en bij lozing op een droogvallende sloot.

Het onderzoek uit het amendement van de raad naar ondersteuning van bewoners bij het aansluiten op het hoofdriool heeft geen gevolgen voor de planning van het hoofdriool. De gemeente zal het afvalwater transporteren naar de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Almere. Tot deze aansluiting operationeel is wordt vanaf begin 2023 tijdelijk een lokale pilot afvalwaterzuivering in deelgebied 1B gestart. Hiervoor is samen met het waterschap een aanbestedingsprocedure gestart.