Nutsvoorzieningen

Met Vitens, Liander en Reggefiber zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van nutsvoorzieningen op rijksgronden in Oosterwold. Dit geldt voor de realisatie van kabels en -leidingen voor drinkwater, elektra en glasvezel langs de kavelwegen. Voor particuliere grond is het is niet vanzelfsprekend om met deze nutspartijen te werken. De kosten voor aanleg van de nutsleidingen zijn in principe voor rekening van de nutsbedrijven. Bij onrendabele leidingen kan een vergoeding worden gevraagd. Voor de huisaansluitingen (aanvraag via mijnaansluiting.nl) gelden reguliere tarieven.

Je bent als initiatiefnemer in Oosterwold niet verplicht om een aansluiting aan te vragen bij deze 3 partijen. Het is ook mogelijk om als initiatief zelfvoorzienend te zijn. Wel stel je aan andere initiatiefnemers – indien aan de orde – ruimte naast de kavelweg beschikbaar voor de aanleg van hoofdkabels en -leidingen.

Belangrijke voorwaarden en aandachtspunten?

  • Een gevestigd zakelijk recht op de rijksgronden. In onderling overleg tussen de verschillende partijen is een oplossing gezocht hoe de drie nutspartijen voldoende juridische basis en zekerheid vinden om hoofdkabels en -leidingen op private grond aan te leggen. Dit is om te voorkomen dat met tal van initiatieven een zakelijk recht moet worden gevestigd. De oplossing is gevonden in het vestigen van zakelijk recht op de rijksgronden in Oosterwold. Deze wordt dan in de toekomst automatisch doorgelegd in de koopovereenkomsten met initiatiefnemers in Oosterwold. Dit scheelt administratie en kosten.
  • De drie partijen leggen hoofdzakelijk gezamenlijk in een combi hun voorzieningen aan en wel aan 1 zijde van de kavelwegen. Dit doen ze om kosten te besparen. Het is dus niet mogelijk om aan twee zijden van de weg aan te leggen en/of gedeeltelijk onder de kavelweg zelf. Bij voorkeur worden de hoofdkabels en -leidingen gesitueerd aan de zijde waar de meeste huishoudens zich zullen vestigen.
  • Aan de zijde waar de hoofdkabels en -leidingen komen te liggen is 2,5 meter ruimte nodig. Het pakket kabels en leidingen ligt vanaf 1 meter uit de kant van de kavelweg. Het pakket kabels en leidingen heeft zelf circa 80 cm nodig, en daarnaast nog 70 cm als werkstrook. Het zakelijk recht geldt over de gehele 2,5 meter, maar de werkruimtes zijn dus alleen nodig bij aanleg en onderhoud van de kabels en leidingen. Binnen twee meter vanaf de buitenste leiding mogen geen bomen worden geplant. Doel van de zakelijk recht strook is een ongestoorde ligging van de kabels en leidingen te garanderen, die tevens goed bereikbaar zijn in geval van onderhoud of aanpassingen. De 2,5 meter hoeft overigens niet volledig als berm te worden ingericht. Het is mogelijk om laag wortelende beplantingen en gewassen of open of half open verharding toe te passen. Een aantal handelingen is niet toegestaan, zoals ophogingen, ontgrondingen, plaatsen van opstallen, diep wortelende bomen en gesloten verharding.
  • We houden bij de ontwikkelplannen nog steeds aan dat elke initiatiefnemer 2,75 weg + 1,5 meter berm opneemt in de plannen als onderdeel van de % verharding/infra. De overburen doen de andere helft van de weg + een berm. De extra meter die aan één zijde van de weg nodig is kan op meerdere manieren worden gelabeld, afhankelijk van de plannen; stadslandbouw, publiek groen of verharding/infra.
  • Geleidelijke groei is dus mogelijk gegeven de bijzondere conditie van Oosterwold waarbij kavelsgewijze ontwikkeling plaatsvindt. Maar, bij voorkeur worden zo groot mogelijke stukken in één keer aangelegd; dit scheelt kosten. De samenwerking tussen initiatiefnemers rondom de kavelwegen is daarbij een goed vertrekpunt.
  • Er wordt gewerkt met doelgebieden/ verenigde vormen waar meerdere initiatiefnemers samen werken aan de weg en de aanleg van nutsvoorzieningen; per verenigde vorm moet 1 aanspreekpunt voor de nutspartijen worden aangewezen.
  • Vitens legt leidingen aan voor drinkwater en dimensioneert het leidingennet op de te verwachten aantal huishoudens. In een aantal gevallen zal dit voldoende ruimte en druk geven voor het plaatsen van brandhydranten voor primaire bluswatervoorziening als initiatiefnemers dat willen. Wanneer dit niet het geval is, zal moeten worden voorzien in een andere primaire bluswatervoorziening (grijs water of sprinkler, zie bluswater).
  • Voor het Elektra netwerk is een aantal trafostations nodig in het gebied. In onderling overleg tussen initiatiefnemers en Liander moet worden bepaald waar deze moeten worden gesitueerd. Dit is onderdeel van het combi-overleg en definitief ontwerp. De ondergrond van de trafohuisjes moet worden verkocht aan Liander. Dit betreft +/- 16 m2.
  • De nutspartijen betalen de kosten voor de aanleg en het onderhoud van de hoofdkabels en -leidingen, tenzij blijkt dat door bijzondere omstandigheden sprake is van meerkosten. Voor Vitens gaat dit spelen zodra het te leggen hoofdleidingnet niet rendabel is. Dan wordt dit overlegd met de initiatiefnemers en moeten zij gezamenlijk de meerkosten betalen. Voor de huisaansluitingen gelden reguliere tarieven. Aanleg- en beheerkosten van brandhydranten is voor rekening van de initiatiefnemers. De aanlegkosten worden rechtstreeks afgerekend met Vitens. Betaling van de beheerkosten verloopt vooralsnog via de gemeente Almere en moet nog nader worden uitgewerkt.

Procedure aanvragen nutsvoorzieningen

Klik op deze link voor de procedure voor het aanvragen van Nutsvoorzieningen in Oosterwold. Dit document is opgesteld door de combi-aanleg nutspartijen.