In de pers

 

Werkzaamheden Hoge Vaart Almere-Zeewolde

Vanaf 2 september 2019 tot en met maart 2020 werkt Provincie Flevoland aan de noordoever van de Hoge Vaart. Grofweg tussen de A27 en Trekkersveld. De (rechte) beschoeiing wordt vervangen door een meer duurzame, glooiende oever (schuin aflopend). Er wordt gewerkt vanaf het water. Voor wegverkeer en scheepvaart ontstaat naar verwachting geen tot nauwelijks overlast.

Drie kavelwegaansluitingen erbij

Oosterwold heeft overeenstemming bereikt met aannemer Knipscheer voor de aanleg van een drietal kavelwegaansluitingen. Het gaat om de aansluiting Paradijsvogelweg met de Jules Vernestraat, Kievitsweg met de Belle van Zuylenlaan en Goudplevierweg met de Pompoenweg. De aanleg van deze kavelwegaansluitingen is tevens het startsein voor de bouw van weer een aantal woningen.  

Windpark Zeewolde gaat obligatieleningen uitgeven

In oktober 2019 start de bouw van Windpark Zeewolde. Bewoners uit de directe omgeving van het windpark kunnen mee investeren in windenergie. Daarom verstrekt WPZ B.V. rond het einde van de bouw (eind 2021) obligatieleningen aan de inwoners van de kernen van Zeewolde en Almere. Geïnteresseerden die zich via ikdoemee@wpzbv.nl melden, ontvangen tijdig bericht als […]

Grote Denkersdreef dicht

Van 5 augustus tot en met 2 september 2019 is de Grote Denkersdreef in Almere in beide richtingen afgesloten tussen Afrit 6a en de Kievitsweg. Verkeer van en naar Almere Hout/Oosterwold wordt omgeleid via de A27–Vogelweg. De Grote Denkersdreef blijft wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Deze maand richt Rijkswaterstaat de toe- en afrit van de A6 […]

Waterschap Zuiderzeeland: IBA-systemen

Waterschap Zuiderzeeland controleerde in de periode van 17 juni tot en met 7 juli 2019 circa 120 IBA-systemen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Voor de goede werking van de systemen zijn monsters genomen van het gezuiverde afvalwater.  Zodra alle analyseresultaten bekend en zorgvuldig beoordeeld zijn, informeert het waterschap de betrokken huiseigenaren over de uitkomsten […]

Zomer editie nieuwsbrief Maak Oosterwold – 11 juli 2019

Met een extra volle editie van de nieuwsbrief Oosterwold luiden we de zomervakantie in. Lees in dit nummer over de overzichtskaart die het gebiedsteam gaat maken van de definitieve situatie in Oosterwold, het bieden van meer flexibiliteit aan een aantal vormen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kavels die zijn vrijgekomen op Buitenplaats Oosterwold en de aanleg van […]

6e vlog/blog-estafette

Tamara Bresser: “Of we handig waren? Nee niet uitgesproken maar dat leer je gaandeweg gelukkig wel.” Inmiddels alweer jaren terug hoorden we van vrienden over het “nieuwe wonen” in Oosterwold te Almere. Zij waren bezig met de ontwikkeling van het huidige Bosveld. Zelf je huis bouwen, met je buren gezamenlijk de weg aanleggen, geen rioolaansluiting […]

Voldoende initiatieven voor eerste fase Oosterwold

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare deel van de eerste fase (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om dit deel te vullen. Om nieuwe aanmelders geen valse hoop te geven is er een tijdelijke stop ingegaan […]

Laatste fase werkzaamheden Vogelweg

Sinds 1 april 2019 werkt provincie Flevoland aan de Vogelweg. Door de toegenomen verkeerstroom en groeiende woonwijken Almere Hout en Oosterwold was de Vogelweg toe aan een opknapbeurt. De weg is veiliger gemaakt door twee rotondes aan te leggen en de snelheid is verlaagd naar 60 kilometer per uur. Vrijdag 28 juni 2019 nodigden provincie […]

Geslaagde 2e editie Stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt

Met meer dan 1000 bezoekers hebben we weer massaal genoten van Oosterwold Ontkiemt. Het 2e ‘Ontmoetingsplein voor stadslandbouw’ over zelf-boeren in Oosterwold. We waren te gast op het erf van Boerderij Vliervelden. Wat een schitterende dag! Het Stadslandbouwplein is mogelijk gemaakt door Wageningen University & Research, Rabobank Almere, boerderij Vliervelden, Growing Green Cities/Floriade, Kennisplatform Stadslandbouw […]

Zomerschouw Waterschap Zuiderzeeland op 1 juli 2019

Voorkom natte voeten: houd sloten vrij van begroeiing, vuil en andere materialen. Als het (hevig) regent, is het belangrijk dat het water in vaarten, tochten en sloten goed kan doorstromen. Rommel in de sloot en dichtbegroeide oevers zijn daarbij niet wenselijk. Je bent als bewoner van Oosterwold onderhoudsplichtig vanaf het moment dat je eigenaar bent […]

Open dag Vogelweg op 28 juni 2019

Wethouder Maaike Veeningen en gedeputeerde Jan de Reus vieren graag met je de opening van de rotondes op de vernieuwde Vogelweg. Je bent van harte welkom op vrijdag 28 juni aanstaande van 15:00 tot 17:00 uur, tussen de nieuwe rotondes Tureluurweg/Kievitsweg en de Nachtegaallaan. Hier vinden de feestelijke activiteiten en een officieel moment plaats. Kom […]

Jaarrapportage 2018

Voor Oosterwold was 2018 zonder meer een hectisch jaar. Niet alleen door de toename in de belangstelling van potentiële bewoners en media, maar ook in het licht van de overgang van louter pionieren en experimenteren naar een volwassen wijk. Dit heeft geleid tot de verwelkoming van de 500e inwoner in september 2018, 206 opgeleverde woningen […]

N706 Vogelweg Lelystad afgesloten 3 juni t/m 19 juli

Van 3 juni t/m 19 juli 2019 is werkt Provincie Flevoland aan de N706 Vogelweg bij Lelystad. Tijdens de werkzaamheden is de weg in twee fases afgesloten voor het verkeer. Zie het infobulletin Vogelweg Lelystad met alle informatie en omleidingsroutes.

Bijeenkomsten handhaving, 28 mei en 3 juni 2019

Mensen maken Oosterwold! Vanuit dit principe krijgen bewoners alle ruimte om zelf de ontwikkeling van het gebied ter hand te nemen. Daar past een terughoudende opstelling van de gemeente bij. Dat geldt ook voor de handhaving. In de praktijk leidt dit soms tot vragen, dilemma’s en onbedoelde uitkomsten. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren: Bij de […]

Mei nummer nieuwsbrief Maak Oosterwold

Het online Handboek Oosterwold is beschikbaar! Het is bedoeld voor initiatiefnemers die een standaardkavel willen kopen voor wonen en/of werken aan huis in Oosterwold. Dat en meer lees je in het volle mei nummer van de nieuwsbrief Maak Oosterwold.

Lioba Wattimena: “Toen begon het werk pas echt”

Voordat ik begin aan een klein stukje van ons verhaal zoek ik terug naar onze startdatum. Ik kan niks concreets vinden, maar de groepsapp die wij hebben aangemaakt met mijn familie, om mooie voortgangsfoto’s te delen is gestart op 31-08-2015. Jeetje, als ik die datum hardop zeg schrik ik toch een klein beetje. 3,5 jaar […]

Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang!

Het is voorjaar, de natuur gaat volop zijn gang en de vogels zoeken nestplaatsen. Dat is natuurlijk leuk, maar soms ook lastig. Op bouwterreinen zoekt de oeverzwaluw bijvoorbeeld een plek om te nestelen in hopen zand en aarde. Met de groene ambities van Oosterwold in het achterhoofd is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden […]

Inloopspreekuur Watervergunning

Waterschap Zuiderzeeland organiseert regelmatig een inloopspreekuur om samen met de bewoners naar hun waterplan en de vergunningaanvraag te kijken. Vanaf 15 mei a.s. is het spreekuur op de woensdag van 13.00 tot 15.00 uur op gemaal De Blocq van Kuffeler aan de Blocq van Kuffelerweg 1 in Almere. De actuele data staan in de activiteitenkalender.

Bijeenkomst Archeologie en ERF, 5 juni 2019

Woensdag 5 juni 2019 ben je welkom bij een bijeenkomst in het Stadhuis Almere rondom 2 thema’s: archeologie en ERF ‘Een boer als buur’. Het programma ziet er als volgt uit: 19.15 Inloop in de Burgerzaal met koffie en thee 19.30 Filmvertoning ‘Zicht op ons onzichtbaar archeologisch verleden’ 20.00 Stichting ERF: de boer als buur […]

Stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt, 22 juni ‘19

Zaterdag 22 juni 2019 van 14:00 – 17:30 uur organiseren we voor de 2e keer het Stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt. Wederom op het erf van boerderij Vliervelden aan de Goudplevierweg/ hoek Goethelaan in Oosterwold. Het Stadslandbouwplein is het inspirerende en groeizame event over boeren in Oosterwold. Over zelf zaaien, kweken, telen, eten en het afzetten van […]

Informatiepunt Windpark Zeewolde geopend tijdens Tulpenroute

Tijdens de Tulpenroute Flevoland is op 14, 22, 28 april en op 5 mei 2019 van 10.00 tot 16.00 uur een informatiepunt ingericht over Windpark Zeewolde. Het informatiepunt bevindt zich bij de windmolen van de familie Veenink aan de Dodaarsweg 54 in Zeewolde. Bezoekers aan de Tulpenroute kunnen de plannen bekijken, in gesprek gaan met […]

Nieuwsbrief 4 april 2019

We zijn blij te kunnen melden dat het collectieve archeologisch onderzoek in Oosterwold is afgerond. Deze maand levert EARTH Integrated Archaeology de conceptrapportage op. In deze nieuwsbrief vind je een update van de recente onderzoeksresultaten en ideeën voor het inpassen van vindplaatsen op je kavel. Ook lees je over de ruimhartiger overgangsregeling voor initiatieven die […]

Onderzoeksrapportages Oosterwold

In de eerste fase van de organische ontwikkeling van Oosterwold hebben de overheden die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Oosterwold – Provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland – twee onderzoeken laten uitvoeren naar afvalwaterbehandeling en waterkwaliteit in Oosterwold. Voor geïnteresseerden zijn deze rapporten nu beschikbaar gesteld.

Maart editie nieuwsbrief Maak Oosterwold

Dit keer hebben we een volle nieuwsbrief Maak Oosterwold! In dit maart nummer lees je over het onderzoek naar een verbinding tussen de Goudplevierweg en de Tureluurweg, de recente monitoring naar de werking van IBA’s die verbeteringen laat zien. Verder stellen we de gebiedsmanager Klaas Dijkhuis voor, praten je bij over de proef afval inzamelen […]

4e Vlog / blog estafette: Willemien Hellemans “Ons stukje moederland”

Ik ben Willemien en samen met Brian en onze vijf kinderen creëren wij ons stukje moederland. “Moederland” zoals bedoeld in de boekenreeks van Anastacia die een toekomst laat zien waarin iedereen liefdevol een stukje land bewoont en bewerkt als tegenhanger van de wereldwijde ontbossing, gigantische agrarische (gif)monoculturen en andere uitputting van de aarde. We hadden […]

Onderzoeksrapportages afvalwaterbehandeling en waterkwaliteit in Oosterwold

In de eerste fase van de organische ontwikkeling van Oosterwold hebben de betrokken overheden – de provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland – twee onderzoeken laten uitvoeren naar afvalwaterbehandeling en waterkwaliteit in Oosterwold. Het betreft een onderzoek naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit bij volledige organische ontwikkeling van Oosterwold (circa 15.000 […]

Inloopavond werkzaamheden Vogelweg 12 maart ‘19 

Van 1 april tot en met 19 juli 2019 werkt de provincie Flevoland aan de Vogelweg tussen de A27 en de Waterlandseweg. Er komen twee rotondes en het asfalt wordt vernieuwd. De provincie voert de werkzaamheden uit in vier verschillende fases om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Tijdens iedere fase gelden omleidingsroutes voor […]

Collectief als initiatief

Naast de vele individuele initiatieven voor een kavel in Oosterwold, is er in toenemende mate ook belangstelling van Collectieven om gezamenlijk een project in OosterwoId te realiseren. In de praktijk blijken er veel vragen te zijn over de mogelijkheden voor collectieve initiatieven in Oosterwold: wat zijn de voor- en nadelen en welke zaken komen daarbij […]

Rapportage individuele behandeling afvalwater (IBA)

Bij (twee) controlerondes door het Waterschap afgelopen zomer bleek dat veel IBA’s (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen. De gebiedsorganisatie Oosterwold heeft toen het CEW (Centre of Expertise Watertechnology; www.cew-leeuwarden.nl) ingeschakeld om in samenwerking met de betreffende initiatiefnemers en hun leveranciers onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van de geconstateerde overschrijdingen bij de betreffende installaties. Het onderzoek is inmiddels afgerond. […]

Uitnodiging thema-avond kavelwegverenigingen 2 april 2019

Met de groei van Oosterwold neemt ook de druk op kavelwegverenigingen toe en de behoefte aan eenduidige informatie vanuit de gebiedsorganisatie. Daarnaast kan worden geleerd van ervaringen tot nog toe. Dat gaat zowel over technisch-inhoudelijke zaken met betrekking tot de weg als over de communicatie met nieuwe initiatiefnemers en de gebiedsorganisatie. De kavelwegverenigingen hebben een […]

Bijeenkomst ‘Vruchtbaar samenwerken aan stadslandbouw’ op 5 maart

Hoe kunnen we samen met andere initiatiefnemers en lokale foodondernemers de mogelijkheden voor stadslandbouw in Oosterwold verder versterken? Dinsdag 5 maart 2019 gaan we samen in gesprek over mogelijke rechts- en organisatievormen. De bijeenkomst biedt de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen hoe je effectief kunt participeren in lokale projecten op het gebied van stadslandbouw en […]

Nieuwe prijzen Oosterwold per 4 februari 2019

Per 4 februari 2019 heeft het bestuurlijk overleg Oosterwold de nieuwe marktwaarde voor de kavels in Oosterwold vastgesteld. Deze marktwaarde is de optelsom van de grondwaarde en de exploitatiebijdrage en gaat per direct in voor alle initiatiefnemers in Oosterwold die nog geen intentieovereenkomst en/of anterieure overeenkomst hebben. Voor initiatiefnemers met een intentieovereenkomst en verder is een […]

De Spelers van Oosterwold

“Herkenbaar, indrukwekkend, een prachtige documentaire”, dat waren zo de reacties na afloop van de filmpremière ‘De Spelers van Oosterwold”. Zo’n 500 bezoekers keken terug op de laatste drie spannende jaren van de ontwikkeling van Oosterwold.

Informatiebijeenkomst ‘Fietsbrug’ Waterlandseweg 4 februari

Medio 2019 starten de uitvoeringswerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N305 Waterlandseweg en de Hoge Vaart, ter hoogte van het landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant. De werkzaamheden betreffen het ontwerp en de uitvoering van de brug. Op 4 februari 2019 ben je welkom van 19.00 uur tot […]

Première ‘De Spelers van Oosterwold’ uitgesteld

Wegens een noodlottig ongeval in Oosterwold deze ochtend, is besloten de première van morgen uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet vastgesteld. Met vriendelijke groet, Werner Brouwer

School / (wijk)-voorzieningen

De ontwikkeling van Oosterwold gaat hard. Dat vraagt ook aandacht voor voorzieningen in Oosterwold in de sfeer van onderwijs, sport, cultuur of wijk. Hoe dat in Oosterwold precies vorm krijgt is niet bekend, maar er moet straks wel ruimte voor zijn. Zo laten de leerlingprognoses bijvoorbeeld zien dat in Oosterwold over twee jaar al behoefte […]

Nieuwsbrief 10 januari 2019

Welkom in 2019! We gaan in deze nieuwsbrief van start met een primeur. De film ‘De Spelers van Oosterwold’ is af. Op 20 januari 2019 gaat deze in bioscoop Kinepolis in Almere in première. Kun je die dag niet, of is het volgeboekt, dan is er een extra filmvertoning op 12 februari 2019 in Pakhuis […]

Reservering ReGen Villages vervalt

In onze nieuwsbrief van 5 november 2018 is melding gemaakt van de beoogde invulling van de reservering aan de Kievitsweg door ReGen Villages. Daarbij is ook de termijn voor de definitieve besluitvorming aangegeven. Inmiddels is duidelijk dat de ontwikkeling van dit project voor de initiatiefnemers meer tijd neemt dan verwacht, waardoor de huidige reservering komt te […]

Oosterwold bij Talk of The Town in Pakhuis de Zwijger op 15 januari 19

Wat komt er kijken bij het creëren van je eigen woonomgeving? Op 15 januari ’19 staat Oosterwold als een van de cases centraal bij Talk of The Town: De burger als ontwikkelaar, een gratis maandelijkse talkshow over stedelijke ontwikkeling in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. 

1e kwartaal 2019: opschoonactie stippen initiatievenkaart

De initiatievenkaart Oosterwold wordt steeds voller met stippen. Door de enorme belangstelling hebben we voor de zomer onze informatiebijeenkomsten vergroot om veel geïnteresseerden een kans te geven  in Oosterwold. Maandelijks zijn er circa 50 nieuwe stippen gezet. De stippen op de kaart konden tot nu toe onbeperkt blijven staan zolang ze niemand in de weg […]

Proef met zijbelading: Oosterwold één van de testgebieden

Op 2 januari 2019 start binnen Almere een proef met afval inzamelen waarbij de afvalbak niet meer via de achterkant van de vrachtwagen wordt geleegd, maar via de zijkant. Dit heet zijbelading. Oosterwold is als één van de 18 gebieden binnen Almere aangemerkt om mee te doen met de proef.   Voordeel voor initiatiefnemers is […]

3e Blog-estafette: Soemitra Hermelijn-Brinkman: “Catch that Dream”

Wij hebben het stokje van de blogestafette mogen ontvangen van onze geweldige buurvrouw Loes, wat zijn we toch blij met een buurvrouw als zij! In het voorjaar van 2015 hoorde ik voor het eerst over het project Oosterwold in een uitzending van VPRO’S Tegenlicht. Al meteen dacht ik dat is wat ik wil, dat is […]

Uitkomsten jaarlijkse verkeerstellingen Oosterwold

In oktober 2018 zijn gedurende twee weken na de herfstvakantie verkeerstellingen verricht in Oosterwold. De gemeente doet dit jaarlijks om bij te houden hoe het verkeer zich verdeelt over het gebied. De tellingen kunnen vervolgens weer gebruikt worden voor bijvoorbeeld geluidsonderzoeken en om te bepalen of de hoeveelheid verkeer nog past op de wegen in […]

Onderzoek functioneren IBA-systemen afgerond

Bij (twee) controlerondes van waterschap Zuiderzeeland bleek dat veel IBA-systemen in Oosterwold (nog) niet voldoen aan de bij de individuele watervergunning opgelegde lozingsnormen (zogenaamde IBA3b-normen). Zoals bekend heeft de gebiedsorganisatie Oosterwold het Centre of Expertise Water Technology (CEW) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van deze overschrijdingen en te adviseren hoe het […]

Nieuwsbrief Maak Oosterwold december 2018

Door de grote belangstelling heeft Oosterwold in 2018 een flinke groeispurt doorgemaakt. In deze nieuwsbrief praten we je bij over de laatste stand van zaken, zoals de opschoonactie van de stippen op de initiatievenkaart en de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van IBA-systemen. Verder zijn de uitkomsten bekend van de jaarlijkse verkeerstellingen, gaat […]

Verbinding Vogelweg en Norbert Eliasweg klaar

Het eerste nieuwe fietspad in Oosterwold is een feit! Vanaf de Norbert Eliasweg heeft de provincie een recreatief fietspad aangelegd, door het bos, naar de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg. Bij de Nachtegaallaan is de oversteek van de Vogelweg aangepast en het pad aangesloten op het bestaande pad voor de busreizigers.  Een aantal werkzaamheden wordt op een later […]

Eervolle vermelding voor Bosveld bij Architectuurprijs Almere 2018!

Op vrijdag 16 november is de winnaar van de Architectuurprijs Almere 2018 op feestelijke wijze bekend gemaakt in KAF door wethouder Hilde van Garderen. Uit maar liefst 48 deelnemende ontwerpen nomineerde de jury tien inzendingen. De ontwerpen variëren van woonhuizen en appartementen tot en Upcycle Centrum en een sportcomplex. De winnaar van de Architectuurprijs Almere […]

Bewonersavond afvalinzameling 20 november 2018

In de afgelopen maanden is door de gebiedsorganisatie Oosterwold, Stadsreiniging Almere en de werkgroep Afval – die bestaat uit een aantal bewoners van Oosterwold – gesproken over de toekomstige manier van afvalinzameling in Oosterwold. Voor een toelichting nodigen wij je graag uit voor een informatieavond op 20 november 2018 van 19.15 – 20.30 uur (inloop […]

Reservering Kievitsweg

Naar aanleiding van de opgenomen reservering aan de Kievitsweg, is door een aantal mensen contact opgenomen met de gebiedsorganisatie om hun ongerustheid uit te spreken over de mogelijke invulling. De ontstane onrust heeft ons verrast en we hebben nu toestemming om een nadere toelichting te geven. In de nieuwsbrief is aangegeven dat het gaat om […]

Rectificatie: reservering gemeente Almere aan Kievitsweg

In de herfsteditie van de nieuwsbrief staat een bericht over de reservering van de gemeente Almere. Deze ligt aan de Kievitsweg (niet aan de Tureluurweg). Omdat verwarring te voorkomen volgt hier een gecorrigeerd bericht:  Naar aanleiding van de initiatievenkaart van 25 oktober 2018 zijn er vragen binnengekomen over de reservering van de gemeente Almere aan […]

Herfstuitgave nieuwsbrief Oosterwold is uit!

De sfeer en geschiedenis van een plek bepalen het karakter van je nieuwe woonplaats. In dit herfstnummer van de nieuwsbrief Oosterwold nemen we een duik in het archeologische verleden. Verder lees je onder andere over de verlenging van de tijdelijke oplossing voor afvalinzameling. We beantwoorden vragen over vergunningvrij bouwen en doodlopende wegen en eindigen met […]

Doodlopende weg en keermogelijkheid

In Oosterwold ontstaat op een organische manier een netwerk van kavelwegen waarbij de kavelweg de ontwikkeling van de kavels volgt. Dat kan ook aan meer zijden van een kavel zijn. Zie Basisinformatie kavelwegen op maakoosterwold.nl. In een aantal gevallen leidt dat tot voorstellen van initiatiefnemers waarbij sprake is van doodlopende wegen. Voor het beoordelen van een dergelijk […]

Gezocht: deelnemers vervolginterviews stadslandbouw

De dialoog ‘Kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw’ van 13 oktober 2018 krijgt een vervolg! Eelco Bos, student in het Master Programma Organic Agriculture (Biologisch Landbouw) aan de Universiteit van Wageningen gaat graag persoonlijk in gesprek met initiatiefnemers: Hallo Oosterwolders, Ik ben bezig met mijn Masters (eind)scriptie aan de vakgroep Rurale Sociologie. Voor mijn scriptie wil […]

Kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw

Zo’n 40 Oosterwolders gingen 13 oktober 2018 tijdens de Dutch Agrifood Week in de stadskas met elkaar in gesprek. Ze wisselden hun eerste ervaringen uit en bespraken de kansen en mogelijkheden voor stadslandbouw in Oosterwold. Ook ontstonden al ideeën voor samenwerking tussen bewoners en ondernemers. De bijeenkomst begon met een inleiding over stadslandbouw en met […]

De Blog-estafette: Loes Walsteijn “Vallen, opstaan en doorzetten”

Bij het zien van mijn naam zetten vermoedelijk een hoop lezers zich schrap en anderen verkneukelen zich weer over wat er nu weer uit mijn koker komt. Deze keer wil ik eens geen kritiek leveren. Dat heb ik op diverse plaatsen genoeg gespuid. Daarom gaat het over vallen, opstaan en doorzetten. Ik heb twee bijzonder […]

Duik in het archeologische verleden van Oosterwold

Peter Jongste, de directievoerder van het collectieve archeologische onderzoek, neemt je mee in de geschiedenis van Oosterwold. Wat kunnen we leren over de bewoners van vroeger en wat betekent dit voor de bewoners van nu? Peter Jongste: “Een jaar geleden startte het grootschalig archeologisch booronderzoek in Oosterwold. Met de grote mechanische boormachines heeft EARTH enkele […]

Vergunningvrij bouwen

Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen in relatie tot het Bestemmingsplan Oosterwold. Deze vragen komen vooral van collectieven die aan de slag zijn in Oosterwold. Wat is er mogelijk? In Oosterwold is het op het roodkavel onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vergunningvrij te bouwen. Vergunningvrij bouwen is echter niet regelvrij. Om […]

Start aanleg recreatief fietspad van Vogelweg naar Norbert Eliasweg

Maandag 5 november 2018 start de aanleg van een recreatief fietspad door het bos vanaf de kruising Nachtegaallaan/Vogelweg naar de Norbert Eliasweg. Bij de Nachtegaallaan past provincie Flevoland de oversteek van de Vogelweg aan en sluit het fietspad aan op het bestaande pad voor de busreizigers. Bij de Norbert Eliasweg wordt het fietspad, dat is […]

Dit is er al te zien!

Oosterwold gezien van boven. Een mooie registratie van Oosterwolder Zimmie Meijers: https://www.youtube.com/watch?v=vLG_Udsmw-8

Onderzoek IBA systemen Oosterwold

Veel IBA systemen in Oosterwold voldoen nog niet aan alle normen van het Waterschap. Het Centre of Expertise Watertechnology (CEW) voert momenteel in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke oorzaken. Het CEW kijkt daarbij onder andere naar de techniek, de aanleg, het soort systeem, de samenstelling van het huishouden, de samenstelling […]

September nieuwsbrief Oosterwold met 1e blog estafette

In het september nummer van de nieuwsbrief Oosterwold vind je o.a. de 1e blog estafette van Ibolya Moor en aankondigingen van de inloopavond werkzaamheden Vogelweg, het Oogstfeest op de Stadsboerderij Almere en de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook hebben we afbeeldingen van het nieuwe ontwerp van de fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg en een interview met herderin Loni Verkerk. 

500ste bewoner Oosterwold “Zelfs het bouwen van het huis is een droom op zich”

Een mijlpaal voor Oosterwold. Wethouder Maaike Veeningen feliciteerde de inmiddels 500ste bewoner van deze unieke woonwijk waar iedereen bouwt aan de eigen woondroom in een landelijke omgeving. Hayo Meijer moest het werk aan zijn droomhuis wel even stil leggen om de cadeaus van de wethouder in ontvangst te nemen. Namens Almere kreeg Hayo een vogelhuisje, […]

Welk ontwerp verdient de architectuurprijs Almere?

Tot en met maandag 3 september 2018 is er nog de kans om mee te doen aan de Architectuurprijs Almere met dit jaar de thema’s ‘duurzaam en innovatief’. In Oosterwold kan en gebeurt veel op het gebied van architectuur. Heb je een spraakmakende woning, park of andere plek in Oosterwold ontworpen, of heb je een […]

Oogstfeest Stadsboerderij Almere

Zaterdag 22 september is het weer zo ver; oogstfeest op Stadsboerderij Almere. Het erf van de Stadsboerderij staat weer bol van de activiteiten die je kennis laten maken met al het moois dat onze stad te bieden heeft. Er is voor jong en oud van alles te doen. Er is een boerenmarkt waar lokale boeren […]

Verbindingsweg maakt Het Erf en Tulp 2 mogelijk

Het gronddepot langs het verlengde van de Tussenring mag worden leeggehaald. De gemeente Almere had al het voornemen om het depot te verplaatsen, maar hangende een procedure bij de Raad van State mocht dat niet. Nu er een uitspraak is, zet de gemeente de procedure voor de geplande verplaatsing in gang. Vanaf het verlengde van […]

Paarden houden in Oosterwold

De ruimte en de agrarische omgeving in Oosterwold spreekt veel paardenliefhebbers aan. Bij het gebiedsteam Oosterwold melden zich dan ook regelmatig mensen met plannen voor het houden of fokken van paarden in Oosterwold. Het houden of fokken van paarden word niet gezien als stadslandbouw maar als recreatie of bedrijfsactiviteit. Wanneer je in Oosterwold als particulier […]

Onderzoek individuele behandeling afvalwater (IBA)

Bij (twee) controlerondes door het waterschap is gebleken dat veel IBA’s (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen. De eigenaren van de betreffende installaties hebben hiervoor inmiddels een brief ontvangen van het waterschap. In de betreffende brief biedt de gebiedsorganisatie Oosterwold aan om initiatiefnemers die te maken hebben met overschrijding van de lozingsnormen te ondersteunen […]

Doe mee aan de vlog & blog estafette Oosterwold

Het leven van Oosterwolders is vaak vol verrassingen: het ene moment maak je een vreugdedans als je je stip zet, je eerste paal slaat of een fruitboom plant, het andere moment vraag je je af hoe je dit project tot een goed einde moet brengen. Dan heb je een flinke dosis flexibiliteit, doorzettingsvermogen, geduld en […]

Honours studenten Windesheim presenteren aanbevelingen Oosterwold

Hoe kan het gebiedsteam Oosterwold haar communicatiemix verbeteren en daarmee bijdragen aan een succesvolle samenleving in Oosterwold? Dat was de hoofdvraag waarmee 16 studenten van het Honours programma van Windesheim Flevoland op verzoek van het team Oosterwold afgelopen studiejaar aan de slag zijn gegaan. Een brede opdracht waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. Met een […]

Nieuwe werkwijze informatiebijeenkomsten belangstellenden Oosterwold

Per maand nodigt het team Oosterwold een maximum aantal geïnteresseerden uit voor de informatiebijeenkomsten om nieuwe initiatiefnemers gedurende het hele proces goed te kunnen begeleiden. De belangstelling voor Oosterwold is groot, waardoor er een wachttijd is ontstaan. Per 1 juli 2018 zijn we een nieuwe werkwijze voor de informatiebijeenkomst gestart. De informatiebijeenkomst is in het […]

Indruk belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde 30 mei 2018 een belevingsvlucht, op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. Bewoners en recreanten onder de vliegroutes van Lelystad Airport konden de geluidsmetingen ‘real time’ volgen en hun ervaringen doorgeven via een online vragenlijst. De belevingsvlucht vloog alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad één keer. Voor Oosterwold […]

Architectuurprijs Almere 

De Architectuurprijs Almere is terug! Almere is een stad waar veel kan en veel gebeurt op het gebied van stedenbouw en architectuur. Heb je een spraakmakend gebouw, park of andere plek in de openbare ruimte in Almere of specifiek in Oosterwold ontworpen, of heb je een iconisch ontwerp op het oog dat een prijs verdient? […]

Beheer van de grond door ERF totdat het je eigendom is

Veel initiatiefnemers gaan wonen op de vruchtbare landbouwgrond waar ERF al jaren biologische gewassen op teelt. Bij het stadslandbouwplein ‘Oosterwold Ontkiemt’ kreeg ERF veel vragen over wat er gebeurt met de grond voordat de overdracht plaatsvindt? Zodra je jouw stip plaatst bepaalt het Rijksvastgoedbedrijf samen met het gebiedsteam Oosterwold wanneer welke gronden uit pacht worden […]

Tijdelijke afvalinzameling in Oosterwold

In mei 2018 meldden we dat gemeente Almere tijdelijk twee oplossingen biedt voor afvalinzameling. Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van het centrale inzamelingseiland of containers aan huis aanvragen.   Het inzamelingseiland aan de Tureluurweg is verplaatst naar een locatie net voorbij de Vogelakker (zie blauwe stip op de plattegrond). We verwachten dat […]

Bereikbaarheid Team Oosterwold van 19 juli t/m 3 augustus 2018

Tijdens deze periode zijn we beperkt bereikbaar. Houd er daarom rekening mee dat beantwoording van je vragen meer tijd in beslag zal nemen dan je gewend bent. Een herinnering sturen is niet nodig, we zorgen ervoor dat je mail zo snel mogelijk wordt beantwoord. De telefonische spreekuren komen in deze periode te vervallen.

Onderzoeksresultaten derde fase archeologisch onderzoek bekend

In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de voortgang van het collectief archeologisch onderzoek in Oosterwold. We geven een update van de onderzoeksresultaten per veld, de spelregels voor bebouwen, het zetten van stippen en het intekenen van kavels die daarbij horen. Tevens tref je de laatste planning aan van de nog te […]

Geen BTW heffing op de kavelprijs in Oosterwold

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vandaag een positief bericht ontvangen van de inspecteur van de belastingdienst Rotterdam. De inspecteur heeft bevestigd dat voor de levering van de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Almere een beroep kan worden gedaan op de goedkeuring die is opgenomen in paragraaf 17, lid 4 van de Toelichting overgangsbeschikking omzetbelasting 1968. Dit betekent […]

Tijdelijke afvalinzameling in Oosterwold

In mei 2018 meldden we dat gemeente Almere tijdelijk twee oplossingen biedt voor afvalinzameling. Je kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van het centrale inzamelingseiland of containers aan huis aanvragen. Het inzamelingseiland aan de Tureluurweg is verplaatst net voorbij de vogelakker. We verwachten dat hierdoor de problemen qua verkeershinder, zwerfvuil en dumpingen verminderen. Het […]

Zwemmen in vijvers Oosterwold ontraden

Met het mooie weer is het verleidelijk om te gaan zwemmen of te spelen in of aan de rand van de vijvers in Oosterwold. Zoals jullie uiteraard weten zijn deze vijvers geen officiële zwemplekken. Het gaat om lauw, stilstaand water. Als je in open water gaat zwemmen, dus niet in een zwembad, loop je mogelijk […]

Nieuwsbrief archeologie

In de week van 9 juli brengen we een nieuwsbrief over archeologie uit. Dat is helaas iets later dan we eerder aangegeven hebben. De nieuwsbrief bevat kaartmateriaal van alle derde fase onderzoeksresultaten op alle velden. Tevens geven we de laatste planning van de nog te onderzoeken velden in pacht en de spelregels voor het zetten […]

Werner Brouwer nieuwe gebiedsregisseur Oosterwold

De nieuwe wethouder Maaike Veeningen krijgt Oosterwold onder haar hoede. Zij stelde Werner Brouwer voor tijdens het Ontmoetingsplein voor stadslandbouw ‘Oosterwold Ontkiemt’ op 23 juni jongstleden. Werner volgt Ivonne de Nood op als de nieuwe gebiedsregisseur Oosterwold en gaat vanaf 1 september 2018 aan de slag. Werner Brouwer: “Wat Oosterwold voor mij bijzonder maakt is de ruimte die […]

Oosterwold ontkiemt!

Met meer dan 1000 bezoekers hebben we massaal genoten van Oosterwold Ontkiemt. Het eerste ‘Ontmoetingsplein voor stadslandbouw’ over zelf-boeren in Oosterwold. We waren te gast op het erf van Boerderij Vliervelden. Wat een schitterende dag!  

Uitstel werkzaamheden Vogelweg

Het geplande groot onderhoud aan de Vogelweg is uitgesteld naar 2019. Dit najaar wordt nog wel een nieuw fietspad aangelegd vanaf de Norbert Eliasweg door het bos richting het Nachtegaalpad. Vanaf daar loopt het fietspad parallel aan het Nachtegaalpad richting de huidige oversteek van voetgangers en busreizigers. Fietsers kunnen daar van de bestaande oversteek gebruik […]

Telefoonnummer Team Oosterwold gewijzigd

Heb je interesse in Oosterwold en wil je meer weten? Vanaf 19 juni 2018 is het gebiedsteam Oosterwold bereikbaar op een nieuw nummer (036) 52777 52.  

Grondoverdracht Oosterwold en BTW

In het voorjaar 2018 is onder initiatiefnemers onrust ontstaan over de fiscale belasting van gronden in Oosterwold. De gemeente Almere stelt dat de grondleveringen in Oosterwold niet belast zijn met btw. Een uiteenzetting over de bestaande regelingen: Omzetbelasting en/of btw De provincie Flevoland is ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee. Met de […]

Bedrijvenmarkt over afvalwater zuiveren op 21 juni 2018

In Oosterwold wordt veel aan de bewoners zelf overgelaten. Ook de zorg voor het afvalwater. Afvalwater kan echter op veel manieren worden verwerkt. Je kunt er zelfs energie en grondstoffen uit terugwinnen. Het is niet voor iedereen meteen duidelijk wat de mogelijkheden zijn en welke keuzes je kunt maken. Voor (toekomstige) bewoners is er op […]

Nieuwe tickets Oosterwold Ontkiemt beschikbaar

De interesse in Oosterwold Ontkiemt is groot! Het kan dus zijn dat je de afgelopen dagen hebt geprobeerd  een ticket te reserveren en dat dit niet is gelukt. Inmiddels hebben we meer tickets beschikbaar gesteld, dus je grijp je kans en reserveer alsnog. Bestel hier jouw ticket!

Veel interesse voor Oosterwold Ontkiemt

Al bijna 500 bezoekers hebben hun gratis ticket al gereserveerd. Wil jij er ook bij zijn? Bestel hier jouw ticket!   De voorbereidingen zijn in volle gang en het programma is dan ook bijna definitief. Het is een indrukwekkend palet aan activiteiten  op het gebied van ontwerp, aanleg, onderhoud, oogst, verwerking en vermarkting geworden. Tevens presenteren een aantal echte Oosterwold-initiatieven zich […]

Voortgang archeologie

Acht maanden na de start van het collectieve archeologische onderzoek verwachten we nog voor de zomer 2018 een groot aantal resultaten van het collectieve archeologische onderzoek. Nadat de gemeente deze resultaten heeft beoordeeld, informeren we je hierover. Dit doen we als volgt: In de actuele planning is terug te vinden welke resultaten wanneer binnenkomen; De […]

Deze bewoners maken Oosterwold ‘Van nomade naar landbouwer’

‘Welkom bij het Paradijsvogelbosje’. Wie van de Paradijsvogelweg de Frederik van Eedenweg inrijdt, leest het op het bord dat aan het begin van de straat staat opgesteld. Op een van de eerste zomerse dagen van 2018, werken bewoners en werklui zich flink in het zweet. Albert Waninge (34) is een van hen. Samen met zijn […]

Informatiebijeenkomst ‘Fietsbrug’ Waterlandseweg 6 juni 2018

De provincie houdt woensdagavond 6 juni 2018 van 19.45 – 21.00 uur (inloop 19.30 uur) een informatiebijeenkomst over de fiets-/voetgangersbrug – kortweg ‘Fietsbrug’ over de Waterlandseweg (N305) en Hoge Vaart. De bijeenkomst vindt plaats in Buitencentrum Almeerderhout aan de Kemphaanlaan 4 in Almere. De informatiebijeenkomst richt zich op bewoners van Oosterwold en werkgevers en – […]

Oosterwold Ontkiemt met stadslandbouwplein op 23 juni 2018

Heb je je al aangemeld voor Oosterwold Ontkiemt? Het event over zelf-boeren in Oosterwold. Een ontmoetingsplein om kennis en ervaring te delen over zaaien, kweken, telen, eten, verwerken en het afzetten van voedsel. Met presentaties, lezingen en een uitgebreide markt. Oosterwold Ontkiemt vindt plaats in de Vliervelden van 14:00 tot 18:00 uur. Kijk voor meer informatie en om […]

Jaarrapportage Oosterwold 2017

Wat is er in 2017 ongelofelijk veel gebeurd. Waar we in 2016 Oosterwold aan tafel en op papier zagen groeien, zagen we in 2017 een veelvoud aan initiatieven tot bloei komen in de Oosterwoldse klei. De diversiteit aan initiatieven is rijk; zowel voor wat betreft de achtergrond en herkomst van de initiatiefnemers als hetgeen in […]

Hulpdiensten op bezoek in Oosterwold

Dinsdag 24 april 2018 reden fel gekleurde en gestreepte wagens van de brandweer, politie (wijkagent) en ambulance Oosterwold in. Niet vanwege een calamiteit, maar om een bezoek te brengen en in gesprek te gaan met bestuursleden en/of (toekomstige) bewoners van 3 kavelverenigingen/gebieden: De Frederik van Eedenweg, Tureluur Noord en Tureluur Zuid. Aanleiding was dat onlangs […]

Afwijken bij collectieve waterberging

Regelmatig krijgen we vragen van initiatiefnemers over de interpretatie van artikel 13.7.1 in het bestemmingsplan – afwijken voor collectieve waterberging. Daarom een toelichting. We stimuleren samenwerking in Oosterwold, dus ook voor waterberging. Het is – zonder afwijken – altijd mogelijk om het water tussen twee of meerdere percelen met elkaar te verbinden. Met een duiker […]

Afvalinzameling in Oosterwold

Gemeente Almere blijft in ieder geval tot eind 2018 afval ophalen in Oosterwold. Tot eind 2018 wordt de lange termijn koers voor het inzamelen van afval verder uitgewerkt. Dat is het resultaat van gesprekken die de werkgroep afval Oosterwold heeft gevoerd met Stadsreiniging.    Het is mooi dat Oosterwolders zich inzetten voor de inzameling van […]

Grondoverdracht Oosterwold en BTW

Bij Oosterwolders zijn vragen gerezen over mogelijke BTW heffing over grondoverdracht voor kavels. Het fiscaal onderzoek dat is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in 2014 concludeerde dat de grondoverdracht in Oosterwold is vrijgesteld van BTW. Recentelijk heeft de BTW Inspecteur Grote Ondernemingen Rotterdam indirect een nog niet geformaliseerd signaal aan het Rijksvastgoedbedrijf afgegeven. Dit komt erop neer […]

Archeologisch onderzoek op stoom

Het collectieve archeologische onderzoek is nog steeds in volle gang. Gelukkig hebben we de achterstand grotendeels kunnen inlopen. Deze achterstand was in de afgelopen maanden opgelopen door de slechte toegankelijkheid van de terreinen als gevolg van slecht weer. Om het veldwerk nog voor het zaaiseizoen te kunnen afronden heeft EARTH er voor gekozen al haar capaciteit […]

Let op: Oeverzwaluwen met nesteldrang!

Het is voorjaar, de bijtjes zoemen en de vogels zoeken nestplaatsen. Dat is natuurlijk leuk, maar soms ook lastig. Op bouwterreinen zoekt de oeverzwaluw bijvoorbeeld een plek om te nestelen in hopen zand en aarde. Heb je een bult zand of grond waar je tot in augustus niets mee gaat doen, dan kun je deze […]

Almeers hout zoekt nieuwe bestemming. Welke kansen biedt Oosterwold?

Almere werkt aan een circulaire stad zonder afval. Hierbij geven we reststromen afval een nieuw leven door ze te transformeren naar bruikbare grondstoffen. Grondstoffen die we bij voorkeur weer lokaal verwerken voor allerlei doeleinden en door Almeerse bewoners, bedrijven en andere lokale partijen. Graag gaan we met je hierover in gesprek op maandag 7 mei […]

Vliegverkeer Lelystad Airport en Oosterwold

Onlangs is een raadsbrief verschenen over de actualisatie van het MER van Lelystad Airport. Deze brief gaat in op de gevolgen van het vliegverkeer voor Almere en te verwachten milieueffecten bij uitbreiding van de luchthaven. De actualisatie van het MER levert voor Oosterwold geen nieuwe inzichten op ten opzichte van de sinds 2014 bekende informatie. […]

Ivonne de Nood: “Ik ga het stokje overdragen”

Beste bewoner, initiatiefnemer en geïnteresseerde, Via deze nieuwsbrief wil ik jullie op de hoogte brengen van mijn aanstaande vertrek als gebiedsregisseur Oosterwold. Ik heb besloten om een volgende stap te gaan zetten en daarmee Oosterwold los te laten als gebiedsregisseur. Dit jaar werk ik inmiddels 10 jaar bij de gemeente Almere, waarvan een kwart als […]

Waterhuishouding in bijzondere gebied Oosterwold gezamenlijk in beeld gebracht

Het gebied Oosterwold in Flevoland wordt van onderop ontwikkeld via particuliere initiatieven. Waterschap Zuiderzeeland houdt samen met andere overheden het effect op het waterbeheer in de gaten. Hiervoor hebben de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland op 15 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. Lees meer

Aan het woord: Stefan Poot als projectmanager bij project Oosterwold

Op dit moment werk ik aan het project Oosterwold; een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Hier werken de gemeenten Almere, Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland samen om circa 15.000 woningen te realiseren. Het unieke aan dit project is dat de Oosterwolders niet alleen zeggenschap zullen hebben over hun […]

Opbrengst thema-avonden ‘Van bouwen naar leven’

Het aantal bewoners van Oosterwold en initiatiefnemers neemt steeds meer toe. De eerste pioniers wonen al een jaar in het gebied waar bewoners het beheer in eigen handen hebben. De verantwoordelijkheid die hier bij komt kijken, begint ook steeds meer door te dringen. Maar wat betekent dit nu voor de toekomst? Een paar honderd belangstellenden […]

Voortgang archeologisch onderzoek

Het collectief Archeologisch onderzoek in Oosterwold is in volle gang. EARTH heeft op de meeste velden de eerste fase van het archeologische onderzoek afgerond. Voor een aantal van deze velden is ook de tweede fase afgerond en zijn de onderzoeksresultatenbeschikbaar op onze site maakoosterwold.nl.   De meest actuele status en planning tref je hier. Heb je vragen over het […]

Boomfeestdag 2018: kinderen planten eerste bomen voedselbos Oosterwold

Op de boomfeestdag van 14 maart 2018 startte in Oosterwold de inrichting van een gebied vol nieuwe natuur. Kinderen hielpen wethouder Frits Huis met de aanplant van circa 300 bomen. In de Eemvallei Zuid zijn nu nog open velden. In de loop van jaren groeit hier een uitgestrekt gebied met eetbaar bos, speelnatuur en aantrekkelijke […]

Over water en Oosterwold

Naarmate Oosterwold zich ontwikkelt tot een uniek woongebied, brengt het ook nieuwe uitdagingen en vraagstukken met zich mee. Wat te doen met water bijvoorbeeld. Hoe zorgen we voor een goede waterkwaliteit? En wat kunnen we doen om te zorgen dat er altijd genoeg water is maar ook niet teveel zodat er overlast ontstaat?  Onlangs ondertekenden […]

Wegwerkzaamheden rondom Oosterwold

Op de wegen rondom Oosterwold wordt flink gewerkt. Naast de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A6 werkt Provincie Flevoland aan de Waterlandseweg. Deze werkzaamheden liggen op schema voor afronding eind april 2018. In september en oktober van dit jaar pakt Provincie Flevoland de Vogelweg aan. Ook Rijkswaterstaat is druk bezig rondom Oosterwold. Hieronder meer informatie:  […]

Update collectief archeologisch onderzoek

In de nieuwsbrief van oktober 2017 hebben wij geschreven over het waarom, de opzet en de planning van het collectief Archeologisch onderzoek in Oosterwold. Hieronder geven wij graag een update. EARTH heeft de afgelopen maanden op diverse velden de eerste fase van het archeologische onderzoek afgerond. Voor enkele van deze velden is ook de tweede fase van […]

Indexatie grondprijs Oosterwold 2018

Hier vind je voor de rijksgronden in Oosterwold de grondprijzen die zijn geïndexeerd met 1,75%. per 1 januari 2018. De geïndexeerde prijs geldt voor alle nieuw te sluiten anterieure overeenkomsten (genoemde prijzen excl. BTW).

The Guardian: Inside Almere: the Dutch city that’s pioneering alternative housing

Ook buiten Nederland kijkt men graag mee over de schouder van Almere. Mooi artikel in The Guardian: Inside Almere: the Dutch city that’s pioneering alternative housing

Financieel Dagblad: Het huis van de toekomst staat in Almere Oosterwold

Futuristisch wonen kan al in Almere. In Almere Oosterwold bouwen bewoners hun huizen zonder vooropgesteld stedenbouwkundig plan. Hoe woont Nederland in 2035? In Almere ontwerpen mensen zelf hun woningen en hun omgeving. Deel 1 van een serie van 3 over het leven in de toekomst. Klik hier voor het artikel in Het Financieel nieuwsblad

Omroep Flevoland: Aardehuis krijgt vorm in Oosterwold

Het aardehuis dat wordt gebouwd in de Almeerse wijk Oosterwold, zit sinds deze week in een groeispurt. Met de levering van 1000 afgedankte autobanden komt de bouw in een versnelling terecht. De autobanden worden volgestopt met een mengsel van klei en zand en gaan de muren van de woning vormen. Ook de rest van het […]

Omgevingsweb: Meest innovatieve bestemmingsplan onherroepelijk

Met de uitspraak van de Afdeling over het bestemmingsplan Oosterwold is het meest innovatieve bestemmingsplan van dit moment onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan ziet op het gebied Oosterwold, gelegen aan de zuid-oostzijde van Almere. Het plan maakt maximaal 15.000 woningen, 25.000 arbeidsplaatsen, 20 hectare kantoor en 135 hectare bedrijventerrein mogelijk. Een serieus groot plan dus. Lees […]

AT5, Bouw Woon Leef: DiaMondiaal in Oosterwold – Polderpionieren

Betaalbaar, inclusief en intercultureel wonen in een dorp midden in de polder. In Oosterwold bij Almere Hout begint dit jaar de bouw van het dorp DiaMondiaal. Een van de initiatiefnemers Amal Abbas Saal vertelt.

AT5, Bouw Woon leef: Loodswoningen in Oosterwold- Polderpionieren

In Oosterwold, een polder bij Almere Hout kun je vrij pionieren. Van de kavel die je koopt voor gemiddeld ongeveer 40 euro per vierkante meter, mag je 25% bebouwen en de rest moet groen blijven. Je regelt je eigen energie en gezamenlijk doe je de infrastructuur. Joost en Marianne hebben een loodswoning laten bouwen en […]

AT5, Bouw Woon Leef: Almere wordt steeds hipper! 

AT5 sprak Helen van Duin, manager gebiedsontwikkeling in Almere. Met haar spreken ze over de groei van de stad en de ruimte voor experimentele woningbouw.

Architectenweb: Eerste project Almere Oosterwold van start

Het slaan van de eerste palen in Oosterwold ontgaat ook Architectenweb niet. Een mooi artikel over het cpo-project Bosveld; het onderkomen voor negen huishoudens is het eerste project in het gebied waar de komende jaren 15.000 woningen gebouwd gaan worden. Bewoners van het honderd meter lange gebouw kunnen hun 160 vierkante meter grote stulpje vrij indelen. Lees […]

Rijksvastgoedbedrijf: Oosterwold komt op stoom

Alles gaat anders bij Almere Oosterwold. Passief grondbeleid, kavels op maat verkopen, dan pas bouwrijp laten maken door bewoners, die ook voor de lokale wegenaanleg en sanitatie moeten zorgen. Hier worden nuttige lessen geleerd voor het ontwikkelen van morgen. En de verkoop komt nu goed op stoom. Gerard Slingerland, projectleider Verkoop namens het Rijksvastgoedbedrijf, vertelt […]

Omroep Flevoland: Britse minister kijkt woningbouw af

De Britse minister van Wonen, Sajid Javid, bezocht Almere om zelfbouw zelfbouwinitiatieven te bekijken. In Engeland moeten 17 nieuwe dorpen gebouwd worden om het tekort aan woonruimte tegen te gaan. Het Homeruskwartier in Almere Poort is het voorbeeld voor de nieuwe huizen in Groot-Brittannië.  Na uitleg over Oosterwold werd er spontaan van het programma afgeweken om […]

Omroep Flevoland: 150 nieuwe woningen in 2017

In het Almeerse Oosterwold gaan volgend jaar 150 gezinnen of groepjes mensen aan de slag met de bouw van hun huis. De gemeente en de bouwers hebben hiervoor de afgelopen maanden overeenkomsten getekend. Een deel wordt in 2018 gebouwd. Zie en hoor hier de initatiefnemers en de gebiedsregisseur aan het woord!     

NOS: Vrijheid in de Flevopolder

NOS bezocht Oosterwold om te laten zien dat duurzaam bouwen aan populariteit wint. Frode leidde ze rond in zijn woongemeenschap ‘Bosveld’. Klik hier om het item te zien.      

Radio 1: Veel animo voor duurzaam woonproject Almere

Zelf bepalen hoe je huis eruitziet, maar ook zelf zorgen voor het opwekken van energie en het aanleggen van wegen of riolering. In Oosterwold, een woongebied dat is opgezet als gezamenlijk project van Almere en Zeewolde, zijn kavels beschikbaar gesteld voor mensen die dat willen doen. En met succes: inmiddels zijn er tien keer zoveel […]

Omroepflevoland: Oosterwold viert voor het eerst oud en nieuw

Een jaar geleden was er nog niets, maar 44 gezinnen vieren nu hun eerste Oud en Nieuw in het stadsdeel Oosterwold in Almere. Initiatiefnemers Frank en Marien vertellen over hun ervaringen. Klik hier voor hun verhaal.    

Nul20: Oosterwold in beeld

In het tijdschrift van NUL20 (Platform voor woonbeleid in de regio Amsterdam) verscheen dit artikel. Het gehele tijdschrift vind je hier. Nul20 november 2016 Oosterwold in Beeld

AD: Kuilen in de weg: koning even in andere auto

Koning Willem-Alexander bracht een bezoek aan Almere. Hij bezocht een middelbare school, een buurthuis en een kringloopwinkel in de Almeerse Stedenwijk. Ook ontmoette hij de mensen die als eerste in Almere kwamen wonen en bracht ook nog een bezoek aan kersverse inwoners van Oosterwold. Om daar te komen was wel een beetje spannend! Bekijk hier […]

ReGen Village

‘This New Neighborhood Will Grow Its Own Food, Power Itself, And Handle Its Own Waste. ReGenVillage, outside of Amsterdam, doesn’t need a grid or food systems. It’s a model for a future, fully closed-loop settlement’. ReGenVillage een van de initiatiefnemers in Oosterwold genereerd veel nieuws. Autarkisch leven, technologie en ook nog gericht op betaalbaar spreekt […]

40 jaar Almere: Marien spreekt over Oosterwold

Almere bestaat 40 jaar en Oosterwold nog maar net. Desondanks heeft de kersverse bewoner van Oosterwold de locatie al in zijn hart gesloten. Marien vertelt over zijn mooiste plekje in Almere.

Omroep Flevoland: Eerste paal met moeite de grond in

Het slaan van de eerste paal heeft soms veel voeten in de aarde. De vrachtwagen die de paal vervoerde kwam bijna vast te zitten in de modder. Maar uiteindelijk lukte het tocht. Als de rest wel mee zit, denkt de familie Meijers komende zomer te verhuizen naar hun nieuwe woning. Beleef hier het moment mee!

Omroep Flevoland, Binnen de Dijken: Portret van de eerste pioniers

Initiatiefnemers en pioniers Frank en Jacqueline vertellen over hun droom. Bekijk hier dit mooie portret.

Almere Dichtbij: Van ontwerp naar uitvoering

Met de oplevering van de eerste vijf kavels heeft Oosterwold officieel het papier verlaten. Om deze nieuwe fase te vieren hebben toekomstige bewoners woensdag samen met wethouder Tjeerd Herrema een boom op het eerste kavel geplant. Lees hier meer.