Kleinschalige bomenkap voor aansluiting kavelwegen

Bij aansluiting van een kavelweg op een bestaande polderweg moeten soms enkele bomen wijken. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken. Voor deze kap geldt het door de gemeente Almere vastgestelde Bomenkader als leidraad. De gemeente houdt rekening met het broedseizoen en een ecoloog controleert de bomen vooraf op vogelnesten en holen van vleermuizen. Vindt de ecoloog nesten, dan laat de gemeente ze tot na de broedtijd ongemoeid. Zijn er vleermuizen, dan wordt een vervangende verblijfplaats gezocht. De direct omwonenden informeren we vooraf aan de bomenkap over de planning en de aard van de werkzaamheden.