Kavelwegverenigingen

Initiatiefnemers in Oosterwold zijn verplicht om samen afspraken te maken over de kavelweg voor de ontsluiting van het gebied. Dit moet in een verenigde vorm plaatsvinden. Zit je in een gebied waar er nog geen verenigde vorm voor de kavelweg is, dan dien je dit samen met de aansluitende initiatiefnemers op te pakken.

Stuur ruim voor aanvraag van je omgevingsvergunning de te beoordelen verenigingsstukken naar gronduitgifteoosterwold@almere.nl. Om de voorwaarden en regels te kunnen toetsen vraagt de gemeente om:

  • Concept Oprichtingsakte
  • Statuten van de vereniging
  • Huishoudelijk reglement
  • Financiële constructie: denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanlegkosten van de weg, beheerkosten, verdeelsleutel kosten, initiële en periodieke bijdrages die worden gevraagd van leden
  • Een duidelijke afbakening van het doelgebied en indicatieve aanduiding van de kavelweg: in welk gebied worden initiatiefnemers lid van deze vereniging en stemmen alle nu bekende initiatiefnemers in dit gebied in met de stukken?
  • Indien er sprake is van meerdere verenigingen in dit gebied geef dan duidelijkheid over de wijze waarop de verenigingen met elkaar samenwerken en zich tot elkaar verhouden.

Hier tref je de gegevens aan van de Kavelwegverenigingen die al in Oosterwold zijn gevestigd. Dit is de overzichtskaart met de locaties van de kavelwegverenigingen.