Stadslandbouw kent vele verschijningsvormen en dient vele doelen. Ook in Oosterwold zien we dat
het als containerbegrip wordt gehanteerd zonder dat duidelijk is wat wordt bedoeld. Toch is het
noodzakelÍjk, zonder de breedte van het begríp al te zeer in te perken, grenzen aan te geven en zo de
ambitie te concretiseren. Deze voorzet omvat daarom 10 kaders.

Kader 1

Stadslandbouw bestaat uit initiatieven die voedsel voortbrengen, verwerken of distribueren als
onderdeel van het lokaal voedselweb. De term’web’ impliceert onderlinge verbindingen en netwerken
(Dekking, 2CI17).

Kader 2

De stadslandbouw draagt bij aan korte voedselketens

Kader 3

Stadslandbouw levert zelf geproduceerd voedsel: gezondheidswaarde.

Kader 4

Stadslandbouw genereert en deelt kennis van voedsel en voedselproductie

Kader 5

Voor stadslandbouw in Oosterwold is met name de verbinding tussen de bewoner / eigenaar en zijn
grond (of kavel) heel belangrijk. Deze verbinding moet op een of andere manier blijken uit het gebruik
van de grond zelf en de opbrengsten daarvan. Binnen grootschalige projectbouw/ zou dit ook in de
vonn van een Herenboer of Tuin Moes-achtige constructie kunnen.

Kader 6

Toekomstige bewoners van Oosterwold zijn vrijwel zonder uitzondering geen stadsboeren. Dat
kunnen zij nog wel worden. investeren in goede informatievoorziening voorafgaande aan het zetten
van een stip is daarbij noodzakelijk. Aan de voorkant van nieuwe uitgifteprocessen verdient het
aanbeveling om potentiële bewoners opties aan te reiken voor het inrichten van hun stadslandbouw,
ze te wijzen op bronnen van informatie, het aanbod van cursussen, mogelijkheden van advies,
deelname in een gemeenschappelijk teeltplan en de mogelijkheid van gezamenlijke afrent en
verwerking van producten.

Kader 7

Het verdient aanbeveling om potentiële bewoners voor het zetten van een stip gezamenlijk te laten
kijken naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van stadslandbouw in gemeenschappelijke
initiatieven en hen, zo mogelijk, in contact te brengen met inspirerende voorbeelden,

Kader 8

(Potentiële) initiatiefnemers en bewoners hebben baat bij een fysiek informatiepunt voor advies en
inspiratie.

Kader 9

Toekomstige bewoners van Oosterwold zijn vrijwel zonder uitzondering geen stadsboeren. Dat
kunnen zlj nog wel worden. Daarvoor is investeren in scholing, zowel theoretisch als in de praktijk via
bijvoorbeeld leertuinen, onontbeerlijk.

Kader 10

ln samenwerking wordt stadslandbouw minder afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, kennis
en kunde en draagt het bij aan sociale en culturele waarden. Daarnaast kan het mogelijk productiever
worden gemaakt