Inpassen archeologische vindplaatsen

Regels vindplaatsen collectief archeologisch onderzoek
Nadat het collectieve archeologisch onderzoek is afgerond, zijn alle archeologische vindplaatsen bekend. Deze vindplaatsen mogen niet worden bebouwd. Initiatiefnemers kunnen deze vindplaatsen wel inpassen in hun plannen, bijvoorbeeld als publiek groen of als stadslandbouw.
 
Regels vindplaats zelfstandig archeologisch onderzoek
Voor initiatiefnemers die onder de oude voorwaarden zelf onderzoek uitvoeren, geldt ook de oude regeling. Dus treffen zij een vindplaats aan, dan bestaat hiervoor de afpelstrategie voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.
 
Stap 1
Maak bouwplannen buiten de vindplaats en de bufferzone.
Wanneer dat niet mogelijk is en de aanvrager van de omgevingsvergunning kan aantonen dat het werkelijk onvermijdelijk is om een vindplaats en/of bufferzone (gedeeltelijk) te overbouwen of ontoegankelijk te maken, dan komt stap 2 in zicht.
 
Stap 2
Maak bouwplannen in de bufferzone van 10 meter. Bouwen is daar mogelijk onder archeologische begeleiding. Lukt dat niet, dan stap 3.

Stap 3
Is het aantoonbaar onvermijdelijk in de kernzone van de vindplaats te bouwen omdat een groot deel van het kavel bestaat uit een archeologische vindplaats, dan is het mogelijk om onder voorwaarden archeologisch vriendelijk te bouwen. Deze voorwaarden dienen als toetsingskader bij de behandeling en de beoordeling van de vergunning.