Stappenplanvoor initiatiefnemers

Hoe klein de rol van de overheid in Oosterwold ook is, aan bepaalde procedures en regelingen valt niet te ontkomen. Naast spelregels hebben initiatiefnemers te maken met wettelijke procedures op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen. Onderstaand stappenplan biedt een overzicht.

 

Stap 1: Intakeformulier

Het vernieuwende aanbod dat Oosterwold mensen biedt, voorziet in een zeer gewilde vorm van gebiedsontwikkeling. Het beschikbare deel van de eerste fase (het gebied aan de oostkant van Almere tot de A27) heeft genoeg initiatiefnemers aangetrokken om dit deel te vullen. Om nieuwe aanmelders geen valse hoop te geven is 2 juli 2019 een tijdelijke stop ingegaan op aanmeldingen voor Oosterwold. Het is niet meer mogelijk om een intakeformulier in te sturen.

Het is uiteraard mogelijk dat er meer dan gebruikelijk initiatieven afvallen. Ook kunnen er nieuwe locaties beschikbaar komen in de eerste fase, bijvoorbeeld door het vrijkomen van agrarische bedrijven in het gebied. Als er weer voldoende gronden beschikbaar zijn, stelt het gebiedsteam Oosterwold de aanmelding weer (gedoseerd) open. Een aankondiging daarvoor wordt tijdig gedaan via de reguliere kanalen.

Stap 2: Informatiebijeenkomst

Na het insturen van het intakeformulier word je uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst samen met andere nieuwe geïnteresseerden. Deze bijeenkomst is gratis. De interesse voor Oosterwold is groot en er is een maximum aantal plaatsen per maand voor nieuwe geïnteresseerden. De aanmeldingen verwerken wij op volgorde van binnenkomst. Om de wachttijden in te korten zijn de informatiebijeenkomsten grootschaliger dan voorheen. De wachttijden zijn hiermee niet weg: op dit moment worden initiatiefnemers 10 à 11 maanden na de indiening van een intakeformulier uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de informatiebijeenkomst maak je kennis met de gebiedsregisseur, het eerste aanspreekpunt voor Oosterwold. De gebiedsregisseur geeft een toelichting op hoe het ontwikkelen van ideeën en plannen in Oosterwold werkt. Sheets Presentatie eerste informatiebijeenkomst Oosterwold. Alleen de grondverkoop van rijks- en gemeente grond vindt plaats via de gebiedsregisseur. Er zijn ook andere grondeigenaren in de 1e fase van Oosterwold die zelf de ontwikkeling en de verkoop organiseren.

Stap 3: Stippenbijeenkomst

Na de informatiebijeenkomst ontvang je een uitnodiging voor het plaatsen van een stip op de kaart van Oosterwold waar je je initiatief wilt laten landen.  Wanneer je besluit door te gaan, kun je je alvast inschrijven voor de nieuwsbrief Oosterwold zodat je op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen. De meeste geïnteresseerden gebruiken de periode tot het zetten van de stip om zich verder te verdiepen, voor te bereiden, het veld in te gaan en mensen te spreken.  Na het zetten van een stip, start het officiële proces. Tot nu toe heb je nog geen kosten gemaakt. Je initiatief komt als `stip` op de eerst volgende initiatievenkaart.  Je krijgt een bepaalde tijd de gelegenheid een Ontwikkelplan met een Kavelontwerp te maken. Hiervoor mag je deskundige hulp inschakelen, maar als eindgebruiker blijf je zelf altijd de contactpersoon voor het Team Oosterwold. Dit geldt ook voor collectieve initiatieven waarbij een groep van initiatiefnemers zich verenigen en één contactpersoon aanstellen, al dan niet met deskundige achtergrondbegeleiding of vanuit een aantrekkelijk woonconcept.  Je krijgt een eigen adviseur Initiatieven binnen het Team Oosterwold toegewezen. Deze adviseur gaat jouw dossier beheren en is jouw aanspreekpunt voor Oosterwold. Let op! Het zetten van de stip geeft geen verplichtingen of rechten en is slechts een indicatie van een mogelijk initiatief. De stip kan bijvoorbeeld nog verschuiven omdat initiatieven moeten aansluiten om zo te voorkomen dat er restkavels overblijven. Dit betekent dus ook dat wanneer er een initiatief uitvalt, dat een reden is om de andere stippen een stukje te verschuiven en zo het ontstane gat te dichten.

Stap 4: Intentieovereenkomst

Gewapend met de informatie uit de informatiebijeenkomst en nadat je een stip op de kaart hebt gezet, kun je je gaan richten op de voorbereidingen voor het tekenen van de intentieovereenkomst. In deze overeenkomst staat straks de precieze plek, vorm, oppervlakte én de kosten van je kavel. De adviseur Initiatieven informeert je (per mail) over welke informatie we hiervoor nog van je nodig hebben. Zo moet je bijvoorbeeld contact opnemen met je toekomstige buren om meteen al heldere afspraken te maken over de kavelweg die jullie samen gaan aanleggen, delen en onderhouden. Is de informatie compleet, dan gaan we over tot het sluiten van een intentieovereenkomst (IO). Dit gaat in de vorm van een wederzijdse digitale bevestiging. Wanneer wij alle benodigde informatie van jou hebben ontvangen, maken wij de intentieovereenkomst (IO) op en sturen je die per mail toe. Daarbij ontvang je ook een eerste berekening van de kosten van de kavel. Deze bestaat uit de kosten voor het kopen van de grond en een exploitatiebijdrage. Uit deze bijdrage worden de kosten die de overheid moet maken om Oosterwold mogelijk te maken, betaald. Met het tekenen van de IO geef je aan serieus belangstelling te hebben voor het ontwikkelen van een initiatief. We zetten nu je kavel op de initiatievenkaart. Je hebt nu ongeveer een maand de tijd om het ontwikkelplan in te leveren.

Stap 5: Anterieure overeenkomst en Ontwikkelplan

In de Anterieure overeenkomst (AO) leggen wij samen de afspraken vast over het ontwikkelen van jouw gewenste kavel. Er zit twee maanden tussen het ondertekenen van de IO en de AO.

Ontwikkelplan
Voordat de AO getekend kan worden moet je eerst je plannen verder uitwerken in een ontwikkelplan zodat helder wordt welke functies er op de kavel komen, wat de ruimteverdeling is en zaken als energie-, sanitatievoorziening, stadslandbouw-, groen-, roodfunctie, inkomen, parkeren, erfontsluiting, waterberging en de (gezamenlijke) kavelweg.

In deze fase is het ook handig om na te denken over de eisen van andere partijen, zoals eisen van het Waterschap voor de watervergunning.

Meer weten over de inhoud van het ontwikkelplan? Kijk hier: Wat staat er in een ontwikkelplan

Zodra wij het ontwikkelplan hebben ontvangen, kan de Werkgroep Initiatieven in Uitvoering deze in hun eerstvolgende vergadering toetsen op haalbaarheid. Is het plan niet helemaal op orde, dan stellen zij een lijst met aandachtspunten op die moeten worden meegenomen bij de uitwerking van je plan. Heb je deze punten opgelost, dan keurt de werkgroep je ontwikkelplan goed en ontvang je een uitnodiging voor het tekenen van de AO bij de gebiedsregisseur. Je ontvangt dan ook de tweede berekening van de kosten van je kavel. Je ontvangt nu ook de eerste factuur. Dit is 10% van het exploitatiebedrag.

Stap 6: Vergunningentraject

Ook al wordt in Oosterwold veel vrijheid gegeven, aan vergunningen valt niet te ontkomen. De verschillende vergunningen worden tegenwoordig gebundeld in de omgevingsvergunning die je digitaal kunt aanvragen via het omgevingsloket. Wanneer je initiatief bestaat uit het bouwen van een of meer woningen dan beperkt de omgevingsvergunning zich meestal tot de volgende activiteiten:

  • Het bouwen (van bouwwerken);
  • Het inrichten en veranderen van terrein (het aanleggen van wegen en paden, het maken van verhardingen of afgraven van grond);
  • Het maken, veranderen of hebben van een inrit/ uitrit naar de openbare weg. Het betreft hier enkel de aansluiting op de bestaande, openbare wegen. Voor een inrit op een eigen aangelegde weg is geen vergunning nodig.

Op de website van de gemeente Almere vind je een uitgebreide handleiding.

Noodzakelijke onderzoeken voor de aanvraag

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is een aantal onderzoeken noodzakelijk. Denk hierbij aan archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek en sonderingsonderzoek. In het Chw-bestemmingsplan zijn hiervoor beslisbomen opgenomen zodat je snel een helder beeld krijgt van de onderzoeken die voor jouw situatie van toepassing zijn. De voorbereiding op de aanvraag van de omgevingsvergunning is een behoorlijke klus. De kwaliteit en de volledigheid van de stukken heeft een positieve invloed op de doorlooptijd voor de vergunningverlening. Bij het indienen van de aanvraag voor het verlenen van de omgevingsvergunning brengen wij de volgende 10% van het exploitatiebijdrage in rekening. Hiernaast betaal je leges rechtstreeks aan de gemeente Almere.  De gemeente Almere houdt een speciaal inloopspreekuur voor de vergunningaanvraag in Oosterwold. Andere vergunningen en ontheffingen Naast de omgevingsvergunning kun je ook andere vergunningen of ontheffingen nodig hebben. Denk hierbij aan:

  • Een watervergunning. Het Waterschap Zuiderzeeland organiseert speciale spreekuren om de eisen met initiatiefnemers door te nemen. Op de website van het Waterschap vind je meer informatie over de vergunningen en de spreekuren. Ook kun je het waterschap volgen via twitter@Zuiderzeeland.
  • Ga je bij de aanleg van wegen en sloten op jouw kavel of kavelweg grond afgraven dan ben je soms verplicht dit te melden bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi

Hier vind je een checklist voor de ontwikkelregels voor Oosterwold.

Stap 7: Koopovereenkomst en overdracht

De volgende stap is dat de koopovereenkomst wordt opgesteld en kan worden ondertekend. Voorwaarde voor het ondertekenen van de koopovereenkomst is dat er een verleende omgevingsvergunning is. In deze fase sta je in contact met de uitgiftemedewerker van team Oosterwold. Deze stelt samen met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente de koopovereenkomsten op en zorgt voor ondertekening door het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente en initiatiefnemers. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kan de daadwerkelijke overdracht plaatsvinden bij de notaris. Dit is alleen het geval als je geen hypotheek nodig hebt. Heb je voor het kopen van de kavel een hypotheek nodig dan is een voorwaarde van de hypotheekverstrekker dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is. Bij de notaris wordt de laatste 80% van de exploitatiebijdrage in rekening gebracht. Op dat moment moet je ook je lidmaatschap aan de verenigde entiteit voor de kavelweg kunnen aantonen. Dit betekent dat je dan ook vóór het tekenen van de koopovereenkomst de verenigde entiteit hebt geregeld en laten goedkeuren door de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf.

Stap 8: Realisatie

In principe is de dialoog met de gemeente over regels en procedures nu helemaal afgerond en kun je beginnen met de bouw. Je hebt daarvoor nodig:

  • Opstellen bestek en tekeningen
  • Selectie en opdrachtverlening aannemer
  • Voorbereiding en start bouw/uitvoering