Wat blijft?

Erfgoed

Oosterwold ligt in een archeologisch aandachtsgebied. Daarom moet de ondergrond van locaties worden onderzocht op eventuele sporen. In de ondergrond liggen stroomgeulen waar de rivier de Eem vroeger heeft gelopen. De Eemvallei wordt aangegrepen als basis voor de ontwikkeling van een nieuwe landschappelijke structuur.

erfgoed

Water

Het aanwezige waterpeil blijft gehandhaafd. Initiatieven mogen de waterkwaliteit niet beïnvloeden; het afvalwatersysteem moet je binnen gesloten kringlopen behandelen en hergebruiken.

water

Groen

Van een overwegend agrarisch landschap ontstaat in Oosterwold een grote differentiatie in soorten groen: weides, akkers, plantages, bossen en tuinen. Zo’n tweederde van het oppervlak blijft groen met 50% (Stads)landbouw en met een grote variatie. Hoe het eruit komt te zien, bepalen de initiatiefnemers zelf.

groen

Landbouw

Oosterwold is een agrarisch landschap. Dat blijft zo, maar het verandert van karakter en wordt meer verbonden met de stad. Oosterwold reserveert veel ruimte voor stadslandbouw, waarbij combinaties met andere functies mogelijk zijn, bijvoorbeeld op het gebied van horeca, recreatie, zorg en/of educatie.

landbouw

Wegen en infrastructuur

De bestaande infrastructuur blijft bestaan zoals de snelwegen en de polderwegen. Daarnaast is er ruimte gereserveerd om de bestaande polderwegen aan te passen aan de eisen van een gebied met beduidend meer inwoners.

Almere Oosterwold A27 Kathedralenpad Windturbinepad