Evaluatie Oosterwold 2013-2016 Van inspiratie naar realisatie

Met de vaststelling van de Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold in 2013 is het startschot gegeven voor de ontwikkeling van Fase 1 van Oosterwold: het gebied ten zuidwesten van de A27 gelegen op Almeers grondgebied, plus het gebied dat is aangemerkt voor de ontwikkeling van de Eemvallei. Een deel van dit gebied betreft grond in eigendom van het Rijk. De Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Rijksgronden Oosterwold regelt dat het Rijk een deel van haar grond in Fase 1 beschikbaar stelt voor ontwikkeling als zich initiatiefnemers aandienen.

Drie jaar na de vaststelling van de Intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold is de eerste evaluatie van het praktijkexperiment met een nieuwe wijze van gebiedsontwikkeling uitgevoerd. De hoofdvraag die met de evaluatie beantwoord moet worden, is of doorgegaan wordt met de ontwikkeling van Oosterwold op deze wijze. En, zo ja, of er aanpassingen in de ontwikkelstrategie nodig zijn en of dit leidt tot aanpassing, aanvulling, verlenging ofwel beëindiging van de overeenkomsten tussen de partijen van het Bestuurlijk Overleg Oosterwold.

De evaluatie spitste zich toe op de thema’s ontwikkelstrategie, ontwikkelfilosofie, grondpolitiek en organisatie en samenwerking. Aan de hand van interviews, groepsgesprekken en een digitale enquête is de praktijk van Oosterwold gedetailleerd in kaart gebracht. Op basis daarvan zijn voor het vervolg diverse aanbevelingen gedaan om de praktische gang van zaken te verbeteren. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan die strategisch van aard zijn. Aangezien Oosterwold een proeftuin is van een wijze van gebiedsontwikkeling die met de nieuwe Omgevingswet zal worden gefaciliteerd, zijn met de evaluatie tevens lessen getrokken uit de ervaringen tot nu toe die relevant kunnen zijn voor een breder publiek. Klik hier voor de Evaluatie Oosterwold 2013-2016.