Eindgebruiker is initiatiefnemer

Voor de gronden in Oosterwold, die in eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere, sluit het gebiedsteam contracten af met de eindgebruiker. De ‘eindgebruiker’ is de persoon die zich daadwerkelijk in Oosterwold vestigt om er te wonen, te werken en te leven. Bij een collectief zijn de eindgebruikers gezamenlijk verantwoordelijk. Hiermee waarborgen we dat toekomstige bewoners de verantwoordelijkheid voor het gebied ‘dragen’. Je kiest immers bewust voor de filosofie van Oosterwold. De verwachting is dat dit de ruimtelijke diversiteit in Oosterwold ten goede komt.

Hier vind je de raadsbrief van het college van B&W aan de gemeenteraad van Almere over de eindgebruikersfilosofie.

Wat betekent dit? 

De eindgebruiker:

 • Meldt zich aan bij het gebiedsteam Oosterwold door een intakeformulier in te sturen.
 • Is contactpersoon voor de gebiedsregisseur of andere leden van het gebiedsteam Oosterwold. Natuurlijk mogen eindgebruikers een adviseur of ontwikkelende partij in de hand nemen, maar deze partij is geen gesprekspartner.
 • Neemt deel aan een informatiebijeenkomst met de gebiedsregisseur.
 • Zet als individu of als groep een ‘stip’ op de kaart.
 • Sluit de overeenkomsten.
 • Vestigt zich in Oosterwold om er te wonen, te werken en te leven.
 • Woont minimaal 2 jaar zelf in de woning.

Een groep als initiatiefnemer en eindgebruiker

Willen initiatiefnemers als groep eindgebruikers starten in Oosterwold, dan kan dat. Het gebiedsteam Oosterwold ziet een collectief als één initiatief.

Voor groepen gelden de volgende spelregels:

 • Als de groep compleet is meldt het collectief zich aan door een intakeformulier in te sturen. Ieder lid van de groep stuurt een e-mail met daarin de bevestiging dat ze onderdeel uitmaakt van het collectief en bijbehorende intakeformulier.
 • De leden van de groep ontvangen een uitnodiging voor een gezamenlijke eerste kennismaking/informatief gesprek met de gebiedsregisseur. Alle leden zijn aanwezig. Na dit gesprek kan de groep de vervolgstappen zetten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een groene stip op de initiatievenkaart.
 • De groep kiest één contactpersoon uit de groep die de groep representeert. Alleen deze contactpersoon heeft contact (per telefoon of mail) met de toegewezen adviseur initiatieven Oosterwold.
 • Het ondertekenen van overeenkomsten vindt plaats door en in aanwezigheid van de complete groep eindgebruikers/bewoners.
 • Tot het ondertekenen van de Anterieure Overeenkomst mag een deelnemer aansluiten bij de groep op voorwaarde dat de persoon al aangemeld is met een initiatiefnummer én de startbijeenkomst heeft bijgewoond.
 • Na het tekenen van de Anterieure Overeenkomst kan er maximaal 1 deelnemer afvallen.
  • Indien een lid afvalt bij een collectief waarin deelnemers een kavel afnemen en de roodrechten onderling kunnen uitwisselen, dan staat de rest van de groep garant voor het gehele initiatief. De groep is immers gezamenlijk eigenaar en daarmee zelf verantwoordelijk om het op te lossen.
  • Indien een lid afvalt bij een collectief waarin meerdere kavels worden afgenomen en de roodrechten niet worden uitgewisseld, dan valt het kavel van de afvaller terug aan de gebiedsorganisatie Oosterwold.
 • Bij 2 of meer afvallers eindigt het collectief.

Initiatiefnemer maar geen eindgebruiker?

Grondeigenaren
Partijen met gronden in eigendom nodigen we uit om de eindgebruikersfilosofie een centrale plek te geven in de ontwikkeling, realisatie en beheer. Op verzoek van de ontwikkelende partij kunnen we gericht voor hun plan samen een informatiebijeenkomst verzorgen voor  potentiële kopers zodat zij zo vroeg mogelijk in het proces invulling kunnen geven aan de gezamenlijke ambities voor Oosterwold.

Uitzondering sociale huurwoningen
Onder bepaalde voorwaarden blijft het mogelijk woningen in de sociale huursector te realiseren zonder dat de initiatiefnemer persé de eindgebruiker is. De huisvestingsverordening van de gemeente Almere is hier van toepassing, inclusief de voorwaarden over toewijzing van woningen onder de sociale huurgrens en de mogelijkheden voor woongroepen.