De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is: het beschermen van de biodiversiteit in Nederland; decentralisatie van verantwoordelijkheden en vereenvoudigen van regels. Zie Handboek Oosterwold, hoofdstuk 9 Vergunningen, 13.18.

Bijlage Beslisbomen

Let op: is het noodzakelijk om je op het land te begeven voor het doen van ecologisch onderzoek, neem dan altijd contact op met Roy Michielsen, stafmedewerker ERF. Email: roy@erfbv.nl.Telefoon: +31 6 100 322 14. Wil je meer weten over ERF, klik dan hier.

Nationaal Natuurnetwerk

Bevoegd gezag Gedeputeerde Staten

Oosterwold is (op een klein gebied in het Kathedralenbos na) niet als Nationaal Natuurnetwerk (NNN) begrensd. De afstand tot het bestaande NNN kan leiden tot nadelige effecten (externe werking). Daarop dient te worden getoetst. Voor inzicht in begrenzing klik hier.

Netwerk groene bureau’s

Het verdient aanbeveling om voor het opstellen van een natuurtoets de opdracht aan een bureau te verlenen dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus én die zich heeft gespecialiseerd in ecologische advisering op het gebied van beleid, ruimtelijke ordening en natuurwetgeving.