Bluswatervoorziening

Er zijn drie mogelijkheden voor initiatiefnemers om te voorzien in een toereikende bluswatervoorziening in Oosterwold voor grondgebonden woningen:

  • Vanuit brandkranen (hydranten) op een drinkwaternet,
  • Via een woningsprinklerinstallatie
  • Via een brandhydrant op grijze waterleiding

Zie ook deze presentatie  

Presentatie bluswater – sprinklers 13 april 2016

 

Vanuit brandkranen (hydranten) op een drinkwaternet

Voor brandkranen als primaire blusvoorziening is een capaciteit van minimaal 500 liter per minuut (30m3 per uur) vereist. Dit geldt zowel wanneer drinkwaterbedrijf Vitens het drinkwaternet aanlegt als wanneer je gebruik maakt van een privaat aangelegd drinkwaternet op eigen terrein. Voordat je de aanvraag omgevingsvergunning doet, moet helder zijn of de vereiste 500 liter per minuut geleverd kan worden. Daarnaast is de maximale afstand tussen het object en de opstelplaats van de brandweer maximaal 40 meter gerekend vanaf de voordeur. De maximale afstand tussen de opstelplaats voor de brandweer en de brandkraan is 100 meter. Deze afstand wordt gemeten over de weg en niet hemelsbreed. Voor meer details over de toepassing van deze oplossing zijn te vinden in de Handreiking bereikbaarheid hulpdiensten.

Of en onder welke condities Vitens brandkranen wil plaatsen op het drinkwaternet wanneer zij (idealiter) op particulier terrein de drinkwatervoorziening aanleggen, moet nog worden vastgesteld.

Wanneer Vitens drinkwaterleidingen aanlegt dimensioneert Vitens het leidingennet op het te verwachten aantal huishoudens. In een aantal gevallen zal dit voldoende ruimte en druk geven voor het plaatsen van brandhydranten voor primaire bluswatervoorziening.  In dat geval is het mogelijk om afspraken te maken over de realisatie van brandkranen (brandhydranten) als primaire bluswatervoorziening. Is dit niet het geval, dan moeten je voorzien in een andere primaire bluswatervoorziening in de vorm van grijs water of een sprinklerinstallatie.

Hier vind je de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het aanleggen van nutsvoorzieningen door de combi Vitens, Liander en Reggefiber op rijksgrond in Oosterwold. 

Een lastige kwestie bij de bluswatervoorziening op het drinkwaternet is het beheer van de brandkranen. In reguliere gebiedsontwikkelingen en huidige wijken doet de gemeente het beheer en inspectie van de brandkranen in de openbare ruimte. Dit is geregeld in de zogenaamde ‘modelafspraken brandkranen’ (ook wel Burgering contract genoemd) tussen Vitens en gemeente. Echter, de gemeente Almere heeft in Oosterwold de kavelwegen en openbare ruimte niet in eigendom en beheer. Vitens is bereid de aanlegkosten van brandkranen direct af te rekenen met initiatiefnemers, maar wil voor het beheer en de inspectie aansluiten bij de ‘modelafspraken brandkranen’. De gemeente zou in die situatie verantwoordelijk worden voor het beheer en de inspectie van brandkranen op privaat terrein.

Omdat er zowel stagnatie ontstond in de vergunningverlening als in de uitvoering, is er gewerkt aan een oplossing voor de korte termijn. Dit geldt voor initiatiefnemers die voor 1 november 2016 een anterieure overeenkomst hebben getekend en dus nu bezig zijn met de omgevingsvergunning en voorbereidingen tot uitvoering. Voor deze groep geldt dat als zij kiezen voor de brandkraan als primaire bluswatervoorziening, én dit ook mogelijk is qua capaciteit van de drinkwaterleiding, uitvoering via de combi nutsvoorziening mogelijk is. De verplichtingen, verantwoordelijkheden en bijbehorende aansprakelijkheid voor het beheer en inspectie van de brandkranen conform ‘modelafspraken brandkranen’ worden door de gemeente Almere doorgelegd via de koopovereenkomsten aan kavelwegverenigingen en initiatiefnemers. Betaling van de jaarlijkse onderhoudskosten van de brandkraan zelf (prijspeil 2016 = 19 euro per brandkraan per jaar) worden door ons in rekening gebracht bij de betreffende kavelwegvereniging/initiatiefnemers.

De gemeente Almere en Vitens zijn met elkaar in gesprek over een structurele aanpak en oplossing voor de wat langere termijn.

Via een woningsprinklerinstallatie

Deze installatie kan worden aangesloten op een huisaansluiting drinkwater, of op een alternatieve waterbuffer. In beide gevallen is dit wel afhankelijk van het ontwerp van de woningsprinklerinstallatie. De woningsprinklerinstallatie conform de NEN 2077, type 1 is een voorbeeld van een veilige en relatief goedkope optie. Hier vind je meer informatie:  www.brandveiligwonen.org.

Een installatieadviseur kan helpen zijn bij het ontwerpen en toepassen van de woningsprinklerinstallatie. Het gebruik van open water/ waterbassins wordt door de brandweer niet gezien als primaire blusvoorziening. Aan de ene kant omdat de toegepaste techniek op de bluswagen bij veelvuldig gebruik gevoelig is voor ander water dan drinkwater. Aan de andere kant omdat er veel risico’s zijn bij open water, zoals achterstallig onderhoud, kans op bevriezing of droogstand en de bereikbaarheid van het water. Daarentegen is open water als aanvullende voorziening wel mogelijk. Zowel bij de keuze van brandkranen als een woningsprinklerinstallatie moet er bij een langdurige brandbestrijding een secundaire/tertiaire bluswatervoorziening aanwezig zijn. Deze bestaat uit open water, op maximaal 1000 meter van de brandhaard, van waaruit gedurende 4 uur minimaal 90m3 water per uur kan worden onttrokken. Voor de kavels die binnen een straal van 1 kilometer van de Hoge Vaart liggen, is hierin automatisch voorzien. Voor initiatieven waarbij binnen 1 kilometer geen voorziening voorhanden is geldt dat deze (desgewenst in onderlinge samenwerking tussen initiatiefnemers) gerealiseerd moet worden.

Brandhydrant op grijze waterleiding

Een brandhydrant op een grijze waterleiding is ook een mogelijkheid. Deze oplossing heeft wel een aantal belangrijke voorwaarden, zoals de aanwezigheid van voldoende capaciteit, de garantie van voldoende kwaliteit, (in het verlengde daarvan) de aanwezigheid van goede filter en pomp, en het (juridisch) borgen van onderhoud en beheer. Initiatiefnemers die voor deze oplossing kiezen, zullen dit zelf nader moeten uitwerken.