Regelmatig krijgen we vragen van initiatiefnemers over de interpretatie van artikel 13.7.1 in het bestemmingsplan – afwijken voor collectieve waterberging. Daarom een toelichting.

We stimuleren samenwerking in Oosterwold, dus ook voor waterberging. Het is – zonder afwijken – altijd mogelijk om het water tussen twee of meerdere percelen met elkaar te verbinden. Met een duiker of een bruggetje wordt de openbare toegankelijkheid rondom de kavels voor fietsers en voetgangers (openbaar toegankelijke buitenranden / doorwaadbare zone) geborgd. De afwijkingsmogelijkheid betreft initiatieven die op wat grotere schaal in collectief verband het water in de 2 meter-zone zelf situeren. Dan verschuift de 2 meter zone voor fiets- en voetpaden naar de rand van het water.

Het is dus niet zo dat artikel 13.7.1 initiatiefnemers ontslaat van de verplichting om fiets- en voetpaden aan de rand van het kavel te realiseren. Het is wel zo dat met dit artikel het mogelijk is om bij collectieve waterberging in de 2 meter zone niet op elk hoekpunt van percelen een brug of duiker te realiseren naar de overzijde van het water. Dat mag uiteraard wel, maar dit artikel maakt het mogelijk om daar vanaf te wijken tot een maximum onderbreking van 150 meter en voor maximaal 5 kavels.

Als er sprake is van collectieve waterzuivering/ helofytenfilters, kan ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om af te wijken conform dit artikel. Ter illustratie twee schema’s in de bijlage. Wel goed om bij het ontwerp van de collectieve waterberging of helofytenfilter er rekening mee te houden dat achterliggende kavels altijd ontsloten moeten kunnen worden met een kavelweg. Sommige initiatiefnemers weten nu al dat er geen achterliggende initiatieven komen, maar op veel plekken is dat nog niet duidelijk. Het is zonde om investeringen te doen in het graven van water of de aanleg van een helofytenfilter als daar later een kavelweg komt.

<a href=”https://maakoosterwold.nl/wp-content/uploads/2017/01/schema_collectieve-waterberging-met-afwijken-1.pdf”>Schema collectieve waterberging met afwijken</a>

&nbsp;