Afwijken bij collectieve waterberging

Regelmatig ontvangen wij vragen over de interpretatie van artikel 13.7.1 in het bestemmingsplan interpreteren: ‘afwijken ten behoeve van collectieve waterberging’.

Het is altijd mogelijk om het water tussen twee of meerdere percelen met elkaar te verbinden. Met een duiker of een bruggetje wordt de openbare toegankelijkheid rondom de kavels voor fietsers en voetgangers geborgd.

De afwijkingsmogelijkheid kan worden ingezet voor initiatieven die op wat grotere schaal in collectief verband het water in de 2 meter-zone zelf situeren. In dat geval verschuift de 2 meter publieke toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers naar de rand van het water.

Het is dus niet zo dat artikel 13.7.1 initiatiefnemers ontslaat van de verplichting om publieke toegankelijkheid aan de rand van het kavel te realiseren. Maar met dit artikel is het wel mogelijk om bij collectieve waterberging in de 2 meter zone niet op elk hoekpunt van percelen een brug of duiker te realiseren naar de overzijde van het water. Dat mag uiteraard wel.

Dit artikel maakt het mogelijk om daar vanaf te wijken tot een maximum onderbreking van 150 meter en voor maximaal 5 kavels. Als er sprake is van collectieve waterzuivering/ helofytenfilters, kan je ook gebruik maken van de mogelijkheid om af te wijken conform dit artikel. Ter illustratie twee schema’s in de bijlage.

Hou er bij het ontwerp van de collectieve waterberging of helofytenfilter rekening mee dat achterliggende kavels altijd met een kavelweg kunnen worden ontsloten. Zo voorkom je dat je een helofytenfilter aanlegt die je later weer moet verplaatsen.

Schema collectieve waterberging zonder afwijken

Schema collectieve waterberging met afwijken