Windpark Zeewolde

De windvereniging Zeewolde is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken bezig met het realiseren van een windpark, onder andere langs de A27. Zie voor meer informatie de landelijke website rvo.nl

De provincie Flevoland heeft samen met de gemeenten Zeewolde en Almere eerder al de plaatsingszones bepaald. De gemeente Zeewolde en Almere willen dat de windturbines langs de snelweg komen om zo de milieucontouren te combineren. Dit principe is in de intergemeentelijke structuurvisie van Oosterwold uit 2013 beschreven.

De provincie Flevoland heeft de plaatsingszones in een regionaal windplan opgenomen, daar is eind 2015 inspraak op geweest. Zie voor meer informatie de website van de provincie: flevoland.nl

De windvereniging Zeewolde organiseert zelf informatieavonden over de voorgenomen plannen. De windvereniging zal ook financiële participatie mogelijk maken zodat de lusten en lasten van het nieuwe windpark verdeeld worden. Gebiedsteam Oosterwold heeft aangeboden eventuele informatie hierover actief te willen verspreiden onder bij ons bekende initiatiefnemers in Oosterwold.

Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

Na een voorbereidingsbesluit en het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde heeft op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met het indienen van een gezamenlijke reactie van de gemeenteraad en het college van de gemeente Almere op het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde.

Besluit voorbereiding windpark Zeewolde

Reactie voorontwerp windpark Zeewolde brief aan ministerie EZ

In juli 2016 heeft het bevoegd gezag (ministerie van Economische Zaken) een voorbereidingsbesluit genomen om de opstelling van de windmolens langs de bocht A27 mogelijk te maken. Uit het voorontwerp Rijksinpassingsplan blijkt dat de slagschaduwcontour van de windmolens in de lijnopstelling langs de A27 verder reikt verder dan het gebied waar het eerste voorbereidingsbesluit voor geldt. Het ministerie van EZ heeft daarom in december 2017 een tweede voorbereidingsbesluit genomen. Bestaande initiatiefnemers binnen de slagschaduwcontour met een intentie- of anterieure overeenkomst op rijksgrond van voor 10 november 2016 worden uitgezonderd van dit voorbereidingsbesluit. Het nieuwe windpark zal rekening moeten houden met deze initiatieven.

Nieuwe initiatieven binnen de slagschaduwcontouren zullen maatregelen moeten treffen aan hun woning wanneer er meer slagschaduw in hun woning optreedt dan wettelijk gezien mag (5,5 uur per jaar). Te denken valt aan de positie van ramen in de gevel. Hiervoor is een beslisboom opgesteld ter aanvulling op het bestemmingsplan Oosterwold die wordt gehanteerd bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Zie de slagschaduwkaart met maximale contouren hieronder.

Kaart slagschaduw windmolenpark Zeewolde

Nieuwsbrief voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

Kaart voorbereidingsbesluit WIndpark Zeewolde

De raadsbrief met uitgebreidere informatie welke het college hierover heeft verstuurd, staat hier.