Windpark Zeewolde

De windvereniging Zeewolde is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken bezig met het realiseren van een windpark, onder andere langs de A27. Zie voor meer informatie de landelijke website rvo.nl

De provincie Flevoland heeft samen met de gemeenten Zeewolde en Almere eerder al de plaatsingszones bepaald. De gemeente Zeewolde en Almere willen dat de windturbines langs de snelweg komen om zo de milieucontouren te combineren. Dit principe is in de intergemeentelijke structuurvisie van Oosterwold uit 2013 beschreven.

De provincie Flevoland heeft de plaatsingszones in een regionaal windplan opgenomen, daar is eind 2015 inspraak op geweest. Zie voor meer informatie de website van de provincie: flevoland.nl

De windvereniging Zeewolde organiseert zelf informatieavonden over de voorgenomen plannen. De windvereniging zal ook financiële participatie mogelijk maken zodat de lusten en lasten van het nieuwe windpark verdeeld worden. Gebiedsteam Oosterwold heeft aangeboden eventuele informatie hierover actief te willen verspreiden onder bij ons bekende initiatiefnemers in Oosterwold.

Voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

Na een voorbereidingsbesluit en het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde heeft op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad van Almere ingestemd met het indienen van een gezamenlijke reactie van de gemeenteraad en het college van de gemeente Almere op het voorontwerp Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde.

Besluit voorbereiding windpark Zeewolde

Reactie voorontwerp windpark Zeewolde brief aan ministerie EZ

In juli 2016 heeft het bevoegd gezag (ministerie van Economische Zaken) een voorbereidingsbesluit genomen om de opstelling van de windmolens langs de bocht A27 mogelijk te maken. Uit het voorontwerp Rijksinpassingsplan blijkt dat de slagschaduwcontour van de windmolens in de lijnopstelling langs de A27 verder reikt verder dan het gebied waar het eerste voorbereidingsbesluit voor geldt. Het ministerie van EZ heeft daarom in december 2017 een tweede voorbereidingsbesluit genomen. Bestaande initiatiefnemers binnen de slagschaduwcontour met een intentie- of anterieure overeenkomst op rijksgrond van voor 10 november 2016 worden uitgezonderd van dit voorbereidingsbesluit. Het nieuwe windpark zal rekening moeten houden met deze initiatieven.

Nieuwe initiatieven binnen de slagschaduwcontouren zullen maatregelen moeten treffen aan hun woning wanneer er meer slagschaduw in hun woning optreedt dan wettelijk gezien mag (5,5 uur per jaar). Te denken valt aan de positie van ramen in de gevel. Hiervoor is een beslisboom opgesteld ter aanvulling op het bestemmingsplan Oosterwold die wordt gehanteerd bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Zie de slagschaduwkaart met maximale contouren hieronder.

Kaart slagschaduw windmolenpark Zeewolde

Nieuwsbrief voorbereidingsbesluit Windpark Zeewolde

Kaart voorbereidingsbesluit WIndpark Zeewolde

De raadsbrief met uitgebreidere informatie welke het college hierover heeft verstuurd, staat hier.

 

Het Rijksinpassingsplan

Het Rijksinpassingsplan voor Windpark Zeewolde is op 14 augustus vastgesteld en ligt ter inzage van 15 september tot en met 27 oktober 2017. Gedurende deze periode kan door belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-Inpassingsplan beroep worden aangetekend tegen het vastgestelde Rijksinpassingsplan. Gemeentes kunnen geen beroep aantekenen tegen het vastgestelde Rijksinpassingsplan.

Nu het Rijksinpassingsplan is vastgesteld, toetst de gemeente Almere de aanvragen voor een omgevingsvergunning aan de regels die gelden voor het bouwen in de nabijheid van een windpark. Alle initiatiefnemers die voor 10 november 2016 – de datum waarop de slagschaduwcontouren werden gepubliceerd – een intentie en/of anterieure overeenkomst hebben gesloten, hoeven geen rekening te houden met het windpark. Voor hen worden molens op afgesproken tijden stilgezet om er zo voor te zorgen dat de overlast door slagschaduw op hun woningen de wettelijke norm niet overschrijdt.

In het Rijksinpassingsplan zijn beslisbomen opgenomen voor slagschaduw en geluid waarmee initiatiefnemers kunnen vaststellen of zij in hun plannen rekening moeten houden met slagschaduw en geluid van de windmolens. Als dat het geval is, moeten initiatiefnemers met een slagschaduwhinderonderzoek aantonen dat zij deze overlast door maatregelen terug kunnen brengen tot de wettelijke norm. Om initiatiefnemers hiermee op weg te helpen, werken het ministerie van Economische Zaken, de gemeente Almere en Oosterwold aan een handreiking met een toelichting op de beslisbomen.

Het rijksinpassingsplan is te vinden via ruimtelijkeplannen.nl. Zodra de handreiking beschikbaar is zullen wij deze via de nieuwsbrief en onze website verspreiden.