Toetsen geluid

Beslisbomen: een hulpmiddel
Ieder milieu- en omgevingsaspect waaraan een aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst, kent in het Chw bestemmingsplan Oosterwold zijn eigen beslisboom. Het gaat daarbij om beslisbomen voor bijvoorbeeld geluid, ecologie, bodem, etc. De beslisbomen zijn zo opgesteld dat initiatiefnemers snel en makkelijk inzicht krijgen in de criteria waaraan de gemeente een vergunningaanvraag toetst. Door deze beslisbomen te doorlopen, krijg je al in een vroeg stadium inzicht in alle voorwaarden waaraan het bouwplan moet voldoen voor het krijgen van een vergunning.

In de kolom ‘gegevens’ van de beslisboom is aangegeven op welk moment aanvullende gegevens door de initiatiefnemer overlegd moeten worden. Om deze informatie te krijgen, moeten vaak specifieke onderzoeken worden gedaan. Op het moment dat zo’n onderzoek nodig is, is het raadzaam hierover vooraf overleg te hebben met de gemeente. Daarnaast raden wij initiatiefnemers aan zich hierover deskundig te laten informeren en of adviseren.

Beslisboom ‘geluid’: Wet geluidshinder

Naar mate Oosterwold zich verder ontwikkelt, zal het verkeer op de wegen toenemen en daarmee ook de geluidsbelasting op de omgeving. Het bestemmingsplan Oosterwold, dat de basis is voor de vergunningverlening, richt zich op het Oosterwold van de toekomst. Dit betekent dat je bij de aanvraag van de vergunning van geluidgevoelige objecten, zoals woningen, moet voldoen aan de wet en regelgeving voor geluid voor het Oosterwold van straks. Hiervoor is in het bestemmingsplan de ‘beslisboom geluid’ opgenomen.

De wettelijke geluidzones waar in de ‘beslisboom geluid’ naar verwezen wordt, zijn opgenomen in artikel 74 Wet geluidhinder, lid 1. Dit betekent dat initiatieven die vallen binnen de wettelijke geluidzones, bij de vergunningaanvraag minimaal een berekening moeten meesturen waaruit blijkt dat het project voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Dit houdt niet in dat er géén omgevingsvergunning wordt verleend als niet aan de 48 dB Lden kan worden voldaan. Echter, de te doorlopen vergunningenprocedure verandert dan wel. Welke stappen er genomen moeten worden wordt hieronder beschreven.

 Samenvattend staat in deze wet beschreven dat voor buitenstedelijke wegen, zoals die in Oosterwold,  binnen de onderstaande geluidszones middels akoestische berekeningen moet worden aangetoond dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
– voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter;
– voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
– voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter.

Stappen aanvraag omgevingsvergunning

Om te weten of je plan voldoet aan het aspect geluid, moet je de beslisboom geluid doorlopen. Op hoofdlijnen zijn hierin de volgende stappen te onderscheiden.

Stap 1.
Ligt het project binnen een wettelijke geluidzone zoals bedoeld in hoofdstuk VI Wet geluidhinder of dicht bij een 30 km/u weg die invloed kan hebben op een goed woon- en leefklimaat in het plangebied? Zo ja, dan moet uit een berekening (vrije veld contourberekening of berekening gevelbelasting) blijken dat het project voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden. Kun je aan de voorkeursgrenswaarde voldoen, dan kan de aanvraag omgevingsvergunning op het punt van geluid volgens het bestemmingsplan worden verleend.

Stap 2.
Blijkt uit deze vrije veld contourberekening of berekening dat je initiatief niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden voldoet, dan moet je aangeven welke geluidwerende maatregelen  je treft om wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Dit dient met een berekening te worden aangetoond. Lukt dit, dan kan de omgevingsvergunning op het punt van geluid volgens het bestemmingsplan worden verleend.

Stap 3.
Voldoe je niet aan de voorkeursgrenswaarde – ook na treffen van maatregelen – dan is de aanvraag in strijd met het bestemminsplan. Je kan dan de uitgebreide voorbereidingsprocedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aanvragen. De vergunning wordt in dat geval pas verleend nadat de procedure is doorlopen. De uitgebreide procedure is een raadsbesluit, waarbij het ontwerpbesluit gedurende 6 weken ter inzage ligt voordat de gemeente de vergunning verleent.