Straatnaamgeving

In Oosterwold zijn initiatiefnemers zelf verantwoordelijk voor het aanleg van wegen. De gemeente wil bij de naamgeving van die wegen dan ook zoveel als mogelijk handelen in de geest van de ontwikkelfilosofie van Oosterwold. Initiatiefnemers worden daarom uitgenodigd om mee te denken bij het toekennen van namen voor de wegen in Oosterwold. Suggesties daarvoor kunnen worden voordragen bij de Naamgevingscommissie openbare ruimte Almere.

Om enige samenhang te bereiken in de straatnamen in het gebied Oosterwold, heeft de naamgevingscommissie gekozen voor het thema ‘grote denkers’. Met dit thema wil de commissie het pionierende karakter van de wijk en haar inwoners terug laten komen in de naamgeving. Van dit thema kan afgeweken worden mits het voorstel niet te veel verwarring oplevert met bestaande straatnamen of gebiedsthema’s in Almere. Op deze wijze hoopt de commissie de eenduidigheid van naamgeving in andere wijken zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene criteria straatnaamgeving

Namen van openbare ruimte zijn uniek binnen de stad.
De naam mag niet hetzelfde zijn of te veel lijken op een andere naam binnen Almere, in schrijfwijze of in de manier waarop je het uitspreekt.

 • Naamgeving van openbare ruimten vindt plaats op basis van samenhangende naamcategorieën en gangbare typologieën in Almere.
  De naam moet het mogelijk maken je te oriënteren in Almere, door gebruik van logische categorieën en consequente achtervoegsels.
 • De naam moet duidelijk genoeg zijn voor de hulpverlening.
  Namen moeten goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven zijn.
 • De naam mag geen ongewenste associaties oproepen of verbasterd kunnen worden.
  Toe te kennen namen mogen niet worden afgeleid van namen van bestaande commerciële instellingen en mogen ook niet gemakkelijk met dergelijke instellingen worden geassocieerd.
 • Bij het vernoemen van personen wordt er extra zorgvuldigheid betracht.
  Personen worden pas vernoemd vanaf tien jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Voor vernoeming voorgedragen personen zijn van onbesproken gedrag en moeten blijk hebben gegeven van bijzondere verdiensten.
 • Straten mogen elkaar niet twee keer kruisen.
  Kruispunten moeten aangeduid kunnen worden met een unieke set, kruisende namen.
 • De naam mag maximaal 24 lettertekens hebben, inclusief de spaties.

Klik hier voor meer informatie over straatnaamgeving in Almere

Indienen naamvoorstel

Stuur je naamvoorstel samen met een kaartje van de beoogde locatie schriftelijk of per email naar:

Naamgevingscommissie Openbare Ruimte Almere
Postbus 200
1300 AE Almere

naamgeving@almere.nl

 

Hoe nu verder?

Je ontvangt van de naamgevingscommissie een bericht over haar advies. Als er, onverhoopt, bezwaren blijken te zijn, zal de commissie dit ook motiveren. Indien mogelijk zal de commissie daarbij ook suggesties meegegeven voor alternatieven.

Gaat de commissie akkoord met jouw suggestie, dan wordt deze overgenomen in haar voordracht aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het college beslist en stelt het definitieve naamgevingsbesluit vast.

Het naamgevingsbesluit wordt genomen tijdens de WABO-aanvraag en wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.

Meer informatie?

Vragen over of suggesties voor naamgeving in Almere? Of wilt je meer informatie over de Commissie naamgeving openbare ruimte Almere? Dan kun je contact opnemen met: naamgeving@almere.nl