Basisinformatie kavelwegen

Ontwikkelregels

 • Iedere initiatiefnemer legt aan minimaal 1 zijde van het kavel een kavelweg aan waar anderen op kunnen aansluiten.
 • De andere randen van het kavel moeten openbaar toegankelijk worden voor fietsers en voetgangers. Hier geldt het principe ‘recht van overpad’. Deze ruimte kan in de toekomst worden benut voor de aanleg van nieuwe kavelwegen.
 • (Toekomstige) buren moeten altijd medewerking verlenen aan achterliggende initiatieven om te kunnen aansluiten.

Op die manier ontstaat op een organische manier netwerken van kavelwegen. De kavelweg volgt de ontwikkeling van de kavels.

Kavelweg inrichting

 • De profiel en de opbouw van de kavelweg moet voldoen aan de eisen van een 50 km/ uur weg ongeacht of er 50 km/ uur op deze weg wordt gereden.
 • Het profiel van de weg bestaat uit 5,5 meter verharding en aan beide zijden 1,5 meter berm.
 • Iedere initiatiefnemer doet de helft van dat profiel, hartlijn ligt op de kavelgrens.
 • Aan 1 zijde is +1 meter nodig als werk- en beheerstrook voor de nutsen (zakelijk recht).
 • In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als over de gehele lengte van de weg sprake is van een éénzijdige ontsluiting van kavels, kan worden volstaan met een smaller profiel voor de kavelweg.
 • De weg moet vanaf het eerste moment voldoen aan de eisen van nood- en hulpdiensten en bouwbesluit.
 • Initiatiefnemers kunnen starten met een bouwweg, om later op te schalen naar de definitieve verharding.

Organisatie

 • Elke kavelweg kent een verenigde vorm voor de weg. Deze wordt door de eerste initiatiefnemers georganiseerd.
 • Via deze verenigde vorm leggen de leden het doelgebied, de verdeelsleutels, kosten voor de aanleg en het beheer van de weg vast.
 • Voorafgaand aan de oprichting moet de stukken voor de verenigde vorm voor de weg zijn goedgekeurd door de gemeente Almere en het RVB.
 • Nieuwe initiatiefnemers in hetzelfde doelgebied zijn verplicht om aan te sluiten bij deze verenigde vorm.
 • Het hebben van een verenigde vorm voor de weg is een voorwaarde voor de nutsen voor het aanleggen van de nutsvoorzieningen.

Levering van grond

 • De kavelweg maakt integraal onderdeel uit van het kavel. De ondergrond van de weg wordt geleverd bij levering van het kavel.
 • De levering van het kavel vindt tot op heden plaats na een onherroepelijke bouwvergunning. Nu het bestemmingsplan Oosterwold onherroepelijk is geworden kan levering plaatsvinden na een verleende bouwvergunning. Hier werken we bij toekomstige leveringen naartoe.
 • Het is mogelijk om als vereniging de ondergrond van een kavelweg aan te kopen om zo met elkaar in een keer een groter stuk bouwweg te realiseren en afspraken te maken met de nutsen voor de uitvoering van drinkwater, electra en glasvezel.
 • De aankoop van de ondergrond van een kavelweg (inclusief bermen/nutsstrook) kan tot en met de locatie van de kavels waarvoor Anterieure Overeenkomst is getekend.
 • De aankoop van de ondergrond is tegen landbouwkavelprijs. De meerwaarde wordt later afgerekend bij de verkoop van de betreffende aangrenzende percelen (denk hierbij aan het verschil in prijs tussen een landbouwkavel en een standaardkavel wonen).
 • De verenigde vorm voor de weg bepaalt of kavelweg in eigendom blijft van de vereniging of dat doorlevering van de ondergrond plaatsvindt aan de aangrenzende initiatieven.
 • De aanleg van de inritten van de kavelwegen op gemeente- en rijksgrond doet de gemeente (op aangeven van initiatiefnemers). Deze aanleg wordt betaald uit de exploitatiebijdragen Oosterwold.