Eindgebruiker is initiatiefnemer

Tijdens de besluitvorming van de gemeenteraden over de evaluatie en het vervolg van de gebiedsontwikkeling Oosterwold (november 2016), heeft de gemeenteraad van Almere ook een motie aangenomen. Zij verzoekt het college daarin: erop toe te zien dat verkoop- en ontwikkelregels ten aanzien van projectmatige ontwikkelingen aangescherpt blijven en worden, in die zin dat het uitgangspunt “de initiatiefnemer als eindgebruiker” gewaarborgd blijft.

Om uitvoering te geven aan de motie heeft het bestuurlijk overleg Oosterwold besloten om, voor de gronden in Oosterwold die in eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere, alleen nog in contact te treden met de eindgebruikers voor het voeren van gesprekken, het vastleggen van locaties en het sluiten van overeenkomsten.

Onder ‘eindgebruiker’ verstaan we de persoon die zich daadwerkelijk in Oosterwold gaat vestigen om er te wonen, te werken en te leven. Hier vind je de raadsbrief die het college van B&W hierover heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Almere.

Wat betekent dit? 

Concreet betekent dit dan ook dat vanaf nu alleen:

 • de eindgebruiker zich kan aanmelden en registreren bij het gebiedsteam Oosterwold;
 • de eindgebruiker contact heeft met de gebiedsregisseur of andere leden van het gebiedsteam Oosterwold;
 • de eindgebruiker als individu of als collectief een ‘stip’ op de kaart kan zetten;
 • de eindgebruiker overeenkomsten sluit, waarin is vastgelegd dat het de eindgebruiker is die zich daadwerkelijk gaat vestigen in Oosterwold om er te wonen, te werken en te leven;
 • ingeval van een collectief van eindgebruikers, het collectief garant staat bij eventuele uitval van deelnemers.

Natuurlijk mogen eindgebruikers een adviseur of ontwikkelende partij in de hand nemen. Maar zoals hierboven al wordt benadrukt, is deze partij geen gesprekspartner voor de gebiedsregisseur en het gebiedsteam Oosterwold.

 

Een groep als initiatiefnemer en eindgebruiker

Wil je graag als groep eindgebruikers een initiatief nemen in Oosterwold, dan kan dat. Omdat het hier om een groepsinitiatief gaat, ziet het gebiedsteam Oosterwold dit dan ook als één initiatief. Dit betekent voor de procedure en de communicatie het volgende: 

 • Op het moment dat de groep compleet is, kun je je als groep aanmelden door het intakeformulier ingevuld naar ons op te sturen.
 • De leden van de groep ontvangen daarna een uitnodiging voor een gezamenlijke eerste kennismaking/informatief gesprek met de gebiedsregisseur.
 • Na dit gesprek kan de groep de vervolgstappen zetten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een groene stip op de initiatievenkaart.
 • De groep kiest één contactpersoon die de groep representeert. Alleen deze contactpersoon heeft contact (per telefoon of mail) met de toegewezen medewerker van het gebiedsteam Oosterwold.
 • Het ondertekenen van overeenkomsten vindt plaats in aanwezigheid van de complete groep eindgebruikers/bewoners.

 
Het is belangrijk om met het volgende rekening te houden:
Mocht er onverhoopt een lid van de groep uitvallen, dan staat de rest van de groep garant voor het gehele initiatief.

Initiatiefnemer maar geen eindgebruiker?

Voor initiatiefnemers die geen eindgebruikers zijn geldt een overgangsregeling. Voor deze situatie betekent dit het volgende:

 • Overeenkomsten die nu al met ons gesloten zijn blijven van kracht;
 • Als een initiatief met een stip op de kaart heb je tot 1 juni 2017 de tijd om samen met minimaal 75% gebonden eindgebruikers een intentieovereenkomst bij ons te tekenen. Om voor 1 juni te kunnen tekenen, moeten de stukken (kaveloppervlakte, vorm, eindgebruikers en specifiek kader) voor 15 mei binnen zijn bij het gebiedsteam. Lukt dat niet, dan vervalt het initiatief. Tot uiterlijk voor 1 september 2017 henb je de tijd voor de ondertekening van de anterieure overeenkomst. Ook dan geldt: lukt dat niet, dan vervalt het initiatief.

Uitzondering
Onder bepaalde voorwaarden blijft het mogelijk woningen in de sociale huursector te realiseren zonder dat de initiatiefnemer persé de eindgebruiker is. De huisvestingsverordening van de gemeente Almere is hier van toepassing, inclusief de voorwaarden over toewijzing van woningen onder de sociale huurgrens en de mogelijkheden voor bouwgroepen.