Eindgebruiker is initiatiefnemer

Voor de gronden in Oosterwold, die in eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere, sluiten we alleen nog contracten af met eindgebruikers. Onder ‘eindgebruiker’ verstaan we de persoon die zich daadwerkelijk in Oosterwold gaat vestigen om er te wonen, te werken en te leven. Ingeval van een collectief zijn de eindgebruikers gezamenlijk verantwoordelijk. De eindgebruiker is verplicht om minimaal 2 jaar zelf in de woning te wonen. 

Met de eindgebruikersfilosofie kunnen we beter waarborgen dat toekomstige bewoners de verantwoordelijkheid voor het gebied ‘dragen’. Je kiest immers bewust voor de filosofie van Oosterwold. We verwachten dat dit de ruimtelijke diversiteit in Oosterwold ten goede komt.

Hier vind je de raadsbrief die het college van B&W hierover heeft verstuurd aan de gemeenteraad van Almere.

Wat betekent dit? 

Concreet betekent dit dat vanaf nu alleen:

  • de eindgebruiker zich kan aanmelden en registreren bij het gebiedsteam Oosterwold;
  • de eindgebruiker contact heeft met de gebiedsregisseur of andere leden van het gebiedsteam Oosterwold;
  • de eindgebruiker als individu of als collectief een ‘stip’ op de kaart kan zetten;
  • de eindgebruiker overeenkomsten sluit, waarin is vastgelegd dat het de eindgebruiker is die zich daadwerkelijk gaat vestigen in Oosterwold om er te wonen, te werken en te leven;
  • ingeval van een collectief van eindgebruikers, het collectief garant staat bij eventuele uitval van deelnemers.

Natuurlijk mogen eindgebruikers een adviseur of ontwikkelende partij in de hand nemen. Maar zoals hierboven al wordt benadrukt, is deze partij geen gesprekspartner voor de gebiedsregisseur en het gebiedsteam Oosterwold.

Een groep als initiatiefnemer en eindgebruiker

Wil je graag als groep eindgebruikers een initiatief nemen in Oosterwold, dan kan dat. Omdat het hier om een groepsinitiatief gaat, ziet het gebiedsteam Oosterwold dit dan ook als één initiatief. Dit betekent voor de procedure en de communicatie het volgende: 

  • Op het moment dat de groep compleet is, kun je je als groep aanmelden door het intakeformulier ingevuld naar ons op te sturen.
  • De leden van de groep ontvangen daarna een uitnodiging voor een gezamenlijke eerste kennismaking/informatief gesprek met de gebiedsregisseur.
  • Na dit gesprek kan de groep de vervolgstappen zetten, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een groene stip op de initiatievenkaart.
  • De groep kiest één contactpersoon die de groep representeert. Alleen deze contactpersoon heeft contact (per telefoon of mail) met de toegewezen medewerker van het gebiedsteam Oosterwold.
  • Het ondertekenen van overeenkomsten vindt plaats in aanwezigheid van de complete groep eindgebruikers/bewoners.

 
Het is belangrijk om met het volgende rekening te houden:
Mocht er onverhoopt een lid van de groep uitvallen, dan staat de rest van de groep garant voor het gehele initiatief.

Initiatiefnemer maar geen eindgebruiker?

Ontwikkelende partijen die al actief waren in  Oosterwold konden gebruik maken van eenovergangsregeling. Deze is inmiddels afgerond.

Uitzondering sociale huurwoningen
Onder bepaalde voorwaarden blijft het mogelijk woningen in de sociale huursector te realiseren zonder dat de initiatiefnemer persé de eindgebruiker is. De huisvestingsverordening van de gemeente Almere is hier van toepassing, inclusief de voorwaarden over toewijzing van woningen onder de sociale huurgrens en de mogelijkheden voor woongroepen.